Reunió monogràfica obertura Puig de les Basses i CO Girona

Els “trilers” penitenciaris es professionalitzen

Assisteixen per part de l’Administració, Ferran D., Subdirector General del Departament de Justícia; Alfons R., Subdirector Gral. de RR. HH. i Econòmics; José Luis V., Subdirector General de Centres i Gestió Penitenciària; Paula M., Subdirectora Gral. de Rehabilitació; Carlos L., Cap de l’Àrea de Règim; Jesús P.,  Cap de servei de Gestió de Personal i diversos representants del departament de Justícia. Per les organitzacions sindicals representatives, UGTPRESONS, CCOO i CATAC.

Avui dia 30 d’abril ha tingut lloc el que hauria d’haver estat una reunió informativa destinada a què l’Administració ens oferís dades concretes i compromisos en resposta a les demandes expressades per escrit per part d’UGTPRESONS.

Tot i que les qüestions que els plantejàvem i que afecten a un gran nombre de treballadors, incloent-t’hi els integrants de la borsa de treball, eren clares i concises i cercaven respostes concretes i objectives, ens hem trobat de nou amb un maliciós ocultament de dades que no amaga, però, una estudiada estratègia, que no és una altra que la ja denunciada al Parlament per part d’UGTPRESONS: Jugar a “trilers” amagant centenars de vacants sense cobrir per tenir una reserva de cara a la futura obertura del CP Mas Enric a Tarragona.

Mentre juguen al seu particular joc, estafen les legítimes expectatives de reincorporació al nostre sistema dels companys de la borsa, alhora que despleguen el seu pla de desocupació particular que té com a objectiu redimensionar a la baixa les plantilles de tots els centres penitenciaris i jugar amb la seguretat del nostre col·lectiu.

Doncs bé, i sense ni tan sols ruboritzar-se, avui han fet oficial que, en relació a les 122 vacants que alliberaran a diferents centres els companys de la JU026 que han d’incorporar-se al CP Puig de les Basses, es cobriran únicament i exclusiva les que ells estimin convenient, sense concretar-ne ni el nombre ni el calendari, oficialitzant des de la seva privilegiada i digitalitzada atalaia, el seu absolut despreci a la seguretat dels treballadors penitenciaris i el seu menyspreu envers els centenars d’integrants de la borsa de treball.

Entrant més al detall us fem constar el que els representants de l’Administració han expressat respecte de les peticions concretes d’UGTPRESONS:

1. Dades exactes del nombre de treballadors que han d’incorporar-se al CP Puig de les Basses en les diferents fases, identificats per lloc de treball a ocupar, així com identificació del seu lloc de treball i centre d’origen, per tal de quantificar exactament les vacants que es generaran als diferents centres

Primer manifesten que no disposen de les dades perquè no entenien la pregunta. Davant la nostra insistència, s’avenen a facilitar dades només dels llocs actualment ocupats en ocupació provisional pels companys de la JU026 que s’incorporaran al CP Puig de les Basses i que l’Administració té clara intenció de deixar sense cobrir. Les dades són les següents:

 GSIGAMVGAMPGOAltresTotal
Brians 19424 19
Brians 25916 21
CPDB11 2 4
Figueres2201 5
Girona4  1 5
CPHB14353 25
Joves QC1121 5
Lledoners1943 17
COB1    1(GMO)1
COB2    1(Psicòleg)1
CO Lleida   1 1
CPQC3346 16
Tarragona1  1 2
Total413218292122

2. Relació dels llocs de treball que seran ocupats al CP Puig de les Basses mitjançant nomenament d’interinatges 

Sense despentinar-se diuen que segur, segur, poden assegurar 4 contractacions per a la fase d’incorporació del mes d’octubre i que durant el 2015 potser podrien arribar a un total de 40.

UGTPRESONS manifesta que en la reunió del 17 de febrer, i segons la documentació per ells facilitada, ens van informar que eren 12 el nombre d’interinatges que es cobririen a Puig de les Basses el mes d’octubre. Els recordem, a més, que segons la documentació feta pública per ells mateixos, es preveia que al desembre s’incorporarien 35 tècnics especialistes més a Puig de les Basses, així com 42 més quan el centre assolís el 2015 la seva dotació final i que això sumaria 89 i no 44.

Resposta: titubeigs incoherents, recerca maldestra de papers i mirades patètiques a dreta i esquerra buscant respostes amb cara de no saber ni a on estan. Això sí, com a gran concessió, es comprometen a cobrir les vacants que es generin com a conseqüència de la resolució dels diferents processos de comandaments.

Davant aquesta nova burla i despreci als companys integrants de la borsa de treball, UGTPRESONS manifestem la nostra indignació i exigim de nou la cobertura de totes les vacants que es produeixin. Que fàcil és jugar amb la vida de la resta des d’una perspectiva retributiva de desenes de milers d’euros l’any!!

3. Relació dels llocs de treball i centre que hagin estat efectivament coberts mitjançant nomenament d’interinatges i que estiguin directament relacionats amb els moviments que ja s’han produït per la primera fase d’obertura de Puig de les Basses

De moment s’han nomenat 5 GSI i 1 GAMV a l’actual centre de Figueres.

4. Nombre i identificació per lloc de treball i centre de les vacants generades com a conseqüència de les resolucions dels diferents processos de selecció publicats recentment

No ho poden dir perquè estan pendents de les possibles renúncies. Es comprometen, però, a facilitar-nos-les tan bon punt finalitzi el termini de presentació de renúncies.

5. Estat dels diferents processos de selecció del personal de Rehabilitació destinat a ocupar llocs de treball al CP Puig de les Basses, i en cas que els seleccionats provinguin d’altres centres penitenciaris, identificació dels llocs de treball que abandonen

Només ha finalitzat el procés de selecció del col·lectiu de Treballadors Socials. S’han seleccionat 4 persones, 2 són companyes interines de presons i 2 són funcionàries de carrera, 1 provinent de l’àmbit d’Execució Penal i l’altra d’un altre Departament que no saben concretar.

Del col·lectiu de Psicòlegs el procés no s’ha pogut tancar, i per cobrir 9 llocs de treball, de moment només tenen seleccionats 6 candidats. Continuaran amb les entrevistes aquesta setmana pròxima.

De juristes, per a 6 llocs vacants, només han seleccionat 2 aspirants. Continuaran amb la selecció la pròxima setmana.

El procés per cobrir 12 llocs d’Educadors Socials (ampliaran, però, a 13 les vacants a cobrir, donat que una de les educadores destinades directament a Puig de les Basses és una dels 6 seleccionats en el procés de selecció de Psicòlegs) segueix en la fase de selecció de CV. És probable que en 15 dies comencin amb les entrevistes als candidats.

UGTPRESONS torna a demanar que tots els llocs que alliberin els companys seleccionats per a Puig de les Basses provinents de la resta de centres penitenciaris siguin coberts immediatament, ja sigui de vigilància, oficines o de rehabilitació.

Per cobrir un lloc de Pedagog, iniciaran de nou una tanda d’entrevistes, ja que diuen no haver trobat el candidat idoni.

Sobre el procés d’Auxiliars Administratius, tenen pendent fixar calendari d’entrevistes.

Per cobrir un lloc d’Enginyer Industrial han de donar un nou impuls a l’oferta de treball, donat que ens informen que ningú s’hi ha presentat.

Finalment, i per últim, resta pendent de publicar a ATRI la convocatòria per cobrir un lloc de Tècnic de PRL, nivell B.

6. Estat dels diferents processos de selecció per ocupar llocs de comandaments de les diferents àrees al CP Puig de les Basses

Ha quedat desert el concurs per cobrir 2 caps de programa d’atenció especialitzada.

7. Dotació de GMO, GO i CRIMO al nou CO de Girona

L’Administració ens informa que, tot i que la resolució del concurs de GMO contempla el nomenament de 32 treballadors, la possible renúncia d’alguns suposarà un decrement en la dotació de GMO del CO.

UGTPRESONS entén que el compromís del Secretari General era el d’obrir el nou CO de Girona amb una dotació de 32 GMO, i hem demanat que les renúncies es cobreixin, per ordre de rànking, amb personal que va participar en el concurs i no va guanyar lloc definitiu de GMO.

Així mateix demanem que la dotació de 32 GMO, 5 GO i 8 CRIMO es mantingui inalterable, que les vacants que es vagin produint es cobreixin i que aquestes permetin el compliment del punt 4t de l’Acord de tancament de centres, que fa referència a la prioritat de retorn a la localitat de Girona.

8. Cobertura dels 4 llocs de treball d’educadors socials al CO de Girona

2 d’aquests llocs seran coberts pels dos companys actualment amb destinació definitiva al CP Girona i els altres 2 llocs seran coberts per dos educadors socials provisionals provinents de la CAS de Girona.   

UGTPRESONS entén que aquest moviment és, per dir-ho suaument, molt sospitós. Són centres independents i si els 2 llocs de la CAS són suprimits han de recol·locar aquests treballadors on hi ha vacants sense cobrir, en aquest cas a Puig de les Basses. A més, si l’Administració decideix unilateralment suprimir llocs de treball les conseqüències d’aquesta dràstica decisió no han de perjudicar també a terceres i quartes persones, que són treballadores del CP Girona de ple dret i són elles qui s’haurien de quedar al nou CO perquè ja hi ocupen les 2 vacants existents des de fa anys.

9. Solució a l’actual Cap d’Unitat de Gestió Econòmica del CP Girona

Finalment, i en tractar-se d’un treballador amb destinació definitiva de CUGE al CP Girona a qui se li suprimeix el lloc de treball i no pot ocupar-lo al CP Puig de les Basses, ja que aquest lloc serà ocupat pel company CUGE de l’actual CP Figueres, i en aplicació del Decret Legislatiu 1/97 que obliga a l’Administració a proporcionar-li un lloc a la mateixa localitat, aquest company serà reubicat en el lloc vacant de Cap d’Unitat de Gestió Penitenciària al nou CO de Girona.

10. Estat del Pla de Mobilitat i compliment de l’Acord de tancament de centres

Tot i que encara no poden oferir-nos dades concretes sobre els horaris del transport, sí que hi ha un posicionament oficial de compliment de l’Acord de tancament de centres del 2008, de manera que, com no podia ser d’una altra manera, els companys del CP Girona traslladats forçosos al CP Puig de les Basses tindran a la seva disposició un transport gratuït.

UGTPRESONS ha recordat que el tancament del CP Girona és imminent, i que ha de ser en aquell moment quan els treballadors afectats han de poder accedir a aquest transport. Així mateix els hem recordat que en la sessió de la comissió de seguiment de 17-12-2010 es va pactar que hi hauria una parada del transport a dins del municipi de Figueres, concretament a l’Hotel Ronda, i que aquesta parada s’hauria de respectar.

UGTPRESONS també hem recordat a l’Administració que l’Acord de tancament de centres conté un punt, el 5è, que contempla l’abonament de tres dietes senceres al personal traslladat forçós, i que aquest compromís manifestat avui per l’Administració de compliment de l’Acord ha de ser complert. L’Administració reitera el seu compromís de complir la totalitat del citat Acord.

11. Nombre de sol·licituds de comissions de servei presentades, amb identificació del lloc de treball i centre.

Se’ns informa que el nombre total de sol·licituds és de 32, 28 companys de la JU026 que volen continuar ocupant el mateix lloc de treball que ocupen actualment en ocupació provisional i 4 que han demanat altres centres.

L’Administració manifesta que les estudiarà una a una, i que en tot cas, les que s’autoritzessin serien amb posterioritat a la posada en marxa del CP Puig de les Basses, de manera que la totalitat dels sol·licitants hauran d’anar primer a ocupar el seu lloc de treball definitiu.

UGTPRESONS hem tornat ha demanar de nou que s’autoritzin totes aquestes comissions de servei abans del moviment i no després, i que el no fer-ho indicaria clarament la nul·la voluntat de cobrir amb interins els llocs de treball que s’alliberen. No cal ser molt intel·ligent per veure que si les autoritzessin es veurien obligats a contractar interins per cobrir els llocs que no s’ocuparien al CP Puig de les Basses, en canvi si no s’autoritzen, podrien mantenir-se en la seva estratègia de no cobrir els llocs que actualment ocupen.

12. Pronunciament de l’Administració respecte a la petició d’UGTPRESONS de què es convoqui un acte públic per tal que els interins puguin optar amb transparència entre totes les vacants que es generin en tot aquest procés d’obertura

Negativa rotunda de l’Administració, emmascarada en excuses peregrines. El fet que l’Administració hagi manifestat que només cobriran les vacants estrictament necessàries, ja deixava clar que no convocarien un acte públic per oferir un nombre reduït de vacants, ja que seria fer públic i notori l’estratègia que hem explicat a l’inici d’aquest full informatiu.

Per a més informació, podeu adreçar-vos als delegats/des del vostre centre, trucar a la nostra seu al telèfon 93 2956138 o enviar un email a l’adreça fsppresons@catalunya.ugt.org. També podeu seguir totes les novetats a través del nostre compte @ugtpresons al twitter.

Salut!

UGTPRESONS

Barcelona, 30 d’abril de 2014

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta utilitzar-les. Més informació

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca