Reunió amb la Direcció

Assisteixen per part de la direcció la Directora, el Sotsdirector d’Interior, el Gerent, El Sotsdirector de Tractament i el Secretari Tècnic Jurídic, i per la part social, els sindicats representatius UGTPRESONS, CCOO, CATAC i CSIF. A més a més i de forma parcial, la Tècnica de Prevenció i Salut Laboral, la Cap de la oficina de RRHH i la Coordinadora mèdica.

PREVENCIÓ DE RISCOS I SALUT LABORAL: CONTROL DE PLAGUES

La reunió comença, segons l’ordre del dia, amb la reclamació que UGTPRESONS porta fent reiteradament, pel que fa a diverses incidències que s’han produït amb certa assiduïtat en diversos mòduls, on s’ha detectat presencia de xinxes i palmeroles, i de les quals portem temps rebent nombroses queixes. Cal recordar que encara tenim una funcionaria de baixa per la picadura d’insectes.

La Direcció assumeix aquestes deficiències, emparant-se en l’encàrrec que te l’empresa Sahicasa, la qual presta els seus serveis en el centre un cop per setmana. També ens presenten un nou protocol de mesures preventives que haurem d’emprendre els treballadors per facilitar l’eradicació de les plagues d’insectes, els trets generals de la qual seran; coses a EVITAR, instal·lacions a MANTENIR i mesures a ADOPTAR.

UGTPRESONS no té inconvenient en que els professionals col·laborem en el manteniment del nostre centre i en la detecció de possibles brots, sempre que no recaigui sobre nosaltres la responsabilitat de fer-ho, doncs els mitjans aportats resulten insuficients. Per cert, a mitjans de novembre se’ns va presentat un protocol d’insectes que parla per si sol de l’escassa diligencia amb que s’ha cursat. Això si, el “General Hivern” jugarà al seu favor.

La Direcció ens anuncia que CIRE ha adquirit unes maquines noves per l’expenedoria de cafè als offices dels mòduls, les quals estan dotades d’un innovador sistema d’auto-neteja que no fa possible la presencia de palmeroles en el seu interior. Tant de bo no haguem de desmentir mai les qualitats anunciades. Es preveu la implantació d’aquestes cafeteres noves el proper mes de març.

NOU PROJECTE DE MEDIACIÓ

La Direcció anuncia la propera implementació d’un procediment de mediació de conflictes entre professionals del centre. Es tracta d’un nou recurs, al qual es podran acollir de manera voluntària les parts implicades i que serà portat a la pràctica per la Tècnica de prevenció en Salut Laboral i garantint la confidencialitat de les persones que facin servir aquest serveis. Només faltaria.

Cal tenir en compte que l’aplicació d’aquest pla no implica la no posada en marxa d’altres mesures que es puguin adoptar, en el cas que es requereixi l’aplicació de possibles sancions o expedients disciplinaris, on inexorablement intervindrà el servei d’Inspecció.

UGTPRESONS esta oberta a mesures innovadores per tal d’evitar mals majors als treballadors del centre, si bé entenem que l’abast haurà de ser necessàriament limitat a casos incipients o de poca volada, ja que si l’entitat del cas fos major xocarà de front amb un conflicte de competències amb la Inspecció o dels Jutjats de Guàrdia, per la qual cosa sol·licitem un temps d’estudi per delimitar acuradament la seva aplicació. La direcció ens comunica que ens dona aquest temps abans d’implementar el citat servei. Seguirem informant al respecte.

RECURSOS HUMANS

La Direcció ens transmet unes dades del personal que presta servei al nostre centre que “demostren”, segons ells, que estem si fa no fa com l’any passat, en un intent de dir-nos “No estem tan malament”. La realitat diària els desmenteix ja que falta a diari personal i s’organitzen el serveis des de la precarietat.

UGTPRESONS no ens agrada el funambulisme comptable, la realitat es tossuda, som pocs i en breu arribarà Nadal. Si és ben cert que aquesta situació la venim arrossegant de fa uns anys arrel de les dolentes previsions del famós pla 2020, ara sembla que oblidat en un calaix, i també, com la mateixa direcció admet, a que el tancament de la Model no ha solucionat res, demostrant que una decisió precipitada i mal executada no pot posar remei a res. UGTPRESONS demanem als nostres comandaments que el seu posicionament sigui un altre que no només el d’encomanar-se a la divina providència.

En aquest sentit ens informen que per la seva part han demanat a la DG una sèrie de reforços, segons els seus càlculs 26 funcionaris, per tal de poder portar a terme projectes al centre com el de l’ampliació de Salut Mental, la reobertura del DAE i el pla de millora del DERT. Tots estem d’acord en que sense l’arribada de personal no es poden obrir nous equipaments, i entenem que encara que arribessin aquest 26, serien del tot insuficients. Des de UGTPRESONS veurem l’evolució dels esdeveniments i estarem molt a sobre.

Per acabar-ho d’adobar, la direcció ens demana a les parts socials que instem a la DG a augmentar el numero de professionals del Centre, ignorant el fet que és la pròpia DG la que ha permès que es buidés la bossa de treball. A UGTPRESONS no cal que ens recordin les nostres obligacions en aquest sentit, i de fet, informem a la direcció que complint fil per randa la seva petició, ja fa temps que hem instat a la DG a la obertura de la borsa de treball i a fer-ho de manera àgil, immediata i efectiva (poden llegir-se la nostra nota informativa del passat 7 de novembre).

Seguint en aquesta línia, corroborant la necessitat de funcionaris al nostre centre, i en resposta a una petició d’UGTPRESONS repetida en el temps, la Direcció ens informa que no pot afrontar la dotació de 2 funcionaris al carrer major per facilitar els trasllats d’interns, tot i que es compromet a estudiar possibilitats o mesures alternatives.

Per les mateixes raons de precarietat de personal, la Direcció anuncia l’anul·lació de les practiques professionals. UGTPRESONS entén que la formació es prou important com per ser moneda de canvi d’una mala planificació. Els professionals no podem pagar la mala planificació de comandaments irresponsables instal·lats en despatxos confortables del carrer Aragó.

La Direcció també ens informa d’una altra mesura adoptada, davant l’actual situació, com és la creació d’una bossa de voluntaris que vulguin fer serveis extraordinaris els dies de màxima precarietat, aquests serveis rebran les corresponents retribucions pactades a raó de 1.5 per hora o de 1.75 en cas de festiu. El personal que estigui interessat ja pot omplir la sol·licitud a la oficina de RRHH.

No deixa de ser incongruent que a l’inici de la reunió la direcció asseveri que en matèria de personal “no estamos tan mal” i, en canvi, minuts després implementi la mesura dels serveis extraordinaris, cosa que el que fa és reconèixer implícitament que estem sota mínims. UGTPRESONS demana incorporació urgent de personal.

També ens informen que com ja resulta habitual els dies d’assumptes personals de 2017 es podran gaudir fins el 31 de gener de 2018, i en els cas de les hores de formació dels darrers cursos organitzats pel CEJFE, els quals encara no tenen  els corresponents certificats, la Direcció es compromet a fer una demanda a serveis centrals per ampliar-ne el termini de gaudiment de les corresponents hores. També comenten que no cal esperar a tenir el certificat del curs, es poden sol·licitar les hores amb un certificat d’assistència del CEJFE, que s’haurà de presentar a l’oficina de RRHH

Per últim i en referència a la oficina de RRHH, per fi la direcció escolta la reiterada demanda d’UGTPRESONS i finalment procedirà a anular l’horari d’atenció als treballadors, amb la qual cosa qualsevol professional podrà ser ates quan ho necessiti i el servei li permeti, sense cap restricció horària per part de l’oficina.

SERVEIS A FUNCIONARIS

Pel que fa a la necessària millora en la prestació del servei de menjador extern, reiteradament demanada per UGTPRESONS, la direcció proposa, sense avergonyir-se, que els seus usuaris utilizin la bústia de suggeriments de la cafeteria, enlloc de exigir que els seus treballadors rebin el servei que es mereixen. El menjador és part de les instal·lacions del centre i, per tant, és responsabilitat de la direcció que el servei que es doni sigui l’òptim.

El CIRE es refugia en el contracte d’encàrrec de funcions i en la normativa dels menjadors laborals, per no introduir canvis que resultin satisfactoris pels funcionaris als quals proporcionen el servei de menjador.

Amb aquest fonamentalisme normatiu ha topat la demanda d’UGTPRESONS, quan novament a demanat que s’oferissin entrepans calents entre les 13.00 i les 16.00h. Trobem un sense sentit que CIRE no ampliï la seva oferta laboral a canvi de donar nous serveis, haurien de revisar els seus estatuts i ser fidels als mateixos.

Millors respostes en vàrem obtenir en matèria de reposició de les maquines expenedores de l’àrea de descans, i s’instarà que la reposició per part de la empresa subministradora es faci a diari, caps de setmana inclosos.

La dotació de l’àrea de descans s’incrementarà amb una nevera nova i la substitució del congelador instal·lat. Les noves butaques reclamades per UGTPRESONS ja estan posades a l’àrea de descans. Cal afegir que es demanarà una font d’aigua, encara que molt ens temem que això entri en confrontació amb els interessos d’una empresa tan altruista com el CIRE.

Pel que fa a reposició de vestuari, la Direcció s’empara en la peculiar situació econòmica del país per anunciar que molt possiblement no es reposarà la jaqueta ¾ de l’uniforme d’hivern. UGTPRESONS rebutgem aquets plantejament i instem a complir allò que està pactat. L’hivern es llarg i dur als patis i és inacceptable que portem 10 anys sense ens canviïn aquesta peça de roba.

Pel que fa al servei de transport d’autobús al Centre, la Direcció ens informa que la actual empresa només te contracte fins el 15 de desembre i que estan a la espera del que resolgui la DG en relació a la contractació d’un nou servei. UGTPRESONS fa temps que estem molt a sobre per l’afectació que aquest servei te a diferents Centres de treball i continuarem instant la DG a que resolgui totes les mancances que es produeixen i doni el servei que els professionals que fan us del mateix es mereixen.

PRESENCIA D’EQUIPS DE TRACTAMENT A MODULS

La Direcció justifica les darreres mancances dels professionals de tractament als mòduls, per la recent oposició de psicòlegs que ha ocasionat que aquests professionals demanessin els seus dies per estudiar, així com que algunes tècniques fossin mares gestants. UGTPRESONS creiem que cal dotar al centre de mètodes àgils de substitució i potser el mètode del “Cortijo” que és Atri no ho permet.

Encara menys entenem la proposta que els caps d’unitat hagin de trucar a la cap de programes per “delatar” les absències, i el que ens sembla absolutament surrealista, es que anunciïn que estan fent supervisió d’horaris de presencia efectiva als mòduls. Algú deu haver oblidat que les parts socials estan al costat dels treballadors, en tot cas UGTPRESONS des d’aquí els hi recorda.

MANTENIMENT I REPARACIONS

La Direcció ens reconeix que les limitacions pressupostaries condicionen totes les actuacions que s’han de dur a terme al nostre Centre, tot i així es fa un recull d’algunes de elles, que considerem del tot positives i reclamades fa temps per UGTPRESONS, com la instal·lació de aparells de climatització als mòduls, obertura de finestres en espais tancats d’oficines i d’altres. Ens informen també d’una nova normativa per tal de millorar el circuit dels comunicats de desperfectes que es fan sobretot als mòduls per tal de millorar el servei de la empresa de manteniment i el seguiment de les seves actuacions i que està publicitat amb l’Ordre de Direcció 12/17.

Des de UGTPRESONS demanem una revisió i millora del sistema d’il·luminació nocturn tant del carrer major com dels patis dels mòduls, el qual considerem del tot insuficient. La Direcció es compromet a fer un anàlisis i prendre les mesures correctores que consideri.

COMUNICACIONS

La Direcció ens informa d’alguns canvis realitzats en els horaris i programació de les comunicacions dels interns. Consideren que han estat efectius i que ha ajudat a descongestionar alguns dies que el departament es col·lapsava. Es comprometen a seguir estudiant formules pel tal de millorar el servei de tal manera que la afectació a nivell regimental i organitzatiu sigui el mínim possible.

Un d’aquest canvis i com a part del pla de millora del DERT, son les comunicacions orals que si eren de 40 minuts ara passen a ser de 50 minuts.

ALTRES

La Direcció ens informa del resultat dels últims simulacres realitzats al nostre Centre i en concret el codi 3 de la setmana passada. Fan referència a algunes mancances observades i es comprometen a seguir estudiant i millorant els protocols d’actuació.

Des de UGTPRESONS considerem del tot positiu la realització d’aquests simulacres. Tot el que sigui millorar la seguretat a la nostra feina es benvingut, però també creiem que la realització dels mateixos s’ha de planificar entre totes les parts de la millor manera possible per tal que no es posi en risc real al personal que el desenvolupa o que es pot veure afectat, ni a la seguretat del propi Centre.

No entrarem en detalls per qüestions de seguretat però així li vam transmetre a la Direcció, la qual es compromet a seguir millorant tots els aspectes relatius a aquestes situacions.      

Salut!

SECCIÓ SINDICAL UGTPRESONS CP BRIANS-2

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta utilitzar-les. Més informació

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca