Reunió Comissió de seguiment

Hi assisteixen per part de l’Administració, M. José M., Subdirectora Gral. Departament de Justícia; Jesús P., Subdirector Gral. DG; Alex Q., Cap del Servei de Gestió de personal; i Montse R., Responsable de Relacions laborals. Per les organitzacions sindicals representatives, UGTPRESONS, CCOO , CATAC i CSIF.

PRÒRROGA DEL PRP PEL 2018 I DEVOLUCIÓ PAGA EXTRA 2012

UGTPRESONS hem tornat a demanar informació relacionada amb la pròrroga per al 2018 del PRP, complement retributiu sobre el qual la pròpia Administració Penitenciària s’ha manifestat partidària reiteradament, la darrera vegada a la reunió que vam mantenir el passat 23 de novembre.

UGTPRESONS hem manifestat que no acceptaríem la seva desaparició, hem exigit la seva pròrroga i hem demanat informació de les gestions que des del Departament d’Economia s’havien fet per tal de mantenir aquest complement variable ja que, hem recordat, a la darrera reunió ja se’ns va dir que la “pilota” estava a la teulada de la Comissió de Despeses i Retribucions d’Economia.

Així mateix, UGTPRESONS hem reclamat informació sobre el pagament del 20,77% restant de la paga extra que ens van espoliar l’any 2012 i que, segons els termes de l’Acord signat a la Mesa General de Negociació, havia de produir-se a la nòmina del proper mes de març.

Respecte del PRP, el Subdirector General ha tornat a repetir que la voluntat del Departament de Justícia és mantenir-lo encara que, hores d’ara, no podien assegurar que el Departament d’Economia hagués fet cap gestió al respecte, però que la seva voluntat és repetir el format de pròrroga de l’any passat i mantenir el complement. Avisa, no obstant, que, en el moment actual, l’autorització de la pròrroga havia de provenir del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Pel què fa a la part de la paga extra de 2012, i com era d’esperar, res d’informació, ja que diu, es tracta d’una qüestió que excedeix del seu àmbit competencial.

UGTPRESONS hem manifestat amb claredat que la paràlisi institucional que estem patint s’està fent servir també com a excusa, en ocasions intencionadament, per no complir amb els compromisos adquirits, i hem advertit que els treballadores i treballadors penitenciaris no estem disposats a pagar les conseqüències d’un escenari polític cada cop més enrarit. Estem cansats que els terratrèmols polítics serveixin d’excusa per incomplir compromisos, i hem exigit que ens les properes setmanes se’ns confirmi oficialment la pròrroga del PRP per al 2018 i se’ns informi del pagament de la part que encara ens deuen de la paga extra de 2012.

OPOSICIONS DE PSICÒLEGS

El passat dia 18 de desembre, amb la publicació dels resultats de la primera prova d’aquest procés selectiu, es va oficialitzar el desastre que ja anunciàvem que es produiria com a conseqüència de l’inexplicable interès del Departament de Justícia d’imposar unes bases i elaborar unes proves que semblaven destinades a fer una autèntica neteja d’interins. El resultat, com sabeu, ha estat que només han superat el procés 58 participants, dels quals una vintena són interins.

Davant d’aquesta escabetxina, UGTPRESONS hem reclamat:

 • Que tant l’entrevista com el curs selectiu siguin només un mer tràmit per als interins que han superat la primera prova del procés. Seria inacceptable que també es facin servir aquestes proves per continuar fent neteja.
 • Que les 80 places es distribueixin entre tots els sectors que constitueixen l’àmbit funcional d’Execució Penal, de manera que s’assignin proporcionalment al percentatge d’interins psicòlegs que cada sector té.
 • Pel què fa a la distribució de les places que afectin centres penitenciaris, que aquestes siguin distribuïdes proporcionalment també per centres.
 • Que les places de centres penitenciaris que s’ofereixin siguin les ocupades pels interins amb menys antiguitat de cada centre.
 • Que tots i cadascun dels interins que siguin desplaçats per la presa de possessió dels psicòlegs de carrera siguin recol·locats a un centre penitenciari, i si això no fos possible, dins de l’àmbit.

La Subdirectora General del Departament de Justícia ha pres nota de totes les nostres demandes i ha acceptat que les 80 places no es concentrin totes a centres penitenciaris i es distribueixin entre els diferents sectors de l’àmbit.

OPOSICIONS JURISTES, TREBALLADORS I EDUCADORS SOCIALS

A la darrera reunió la Subdirectora General ens va comunicar que estaven enllestint un esborrany de bases i que ens el presentarien el mes de desembre per així poder-les publicar entre gener i febrer, les de juristes, i el mes de juny les de treballadors socials. No cal dir res més.

Avui se’ns ha presentat un nou calendari de negociació de bases i posterior convocatòria de processos, que seria el següent:

 • Juristes: Negociació de bases a mitjans de febrer, convocatòria el mes de març i examen o al juny o al setembre.
 • Treballadors Socials: Negociació de bases a l’abril, convocatòria el mes de juny i examen sense concretar.
 • Educadors Socials: Negociació de bases al setembre, convocatòria el mes de desembre i examen sense concretar.

En cas dels Treballadors i Educadors Socials publicaran els temaris en els propers dies.

Arribat aquest punt, UGTPRESONS hem demanat la no convocatòria de cap d’aquests processos selectius i ho hem argumentat en base a la nova realitat normativa existent, els acords d’estabilització i consolidació de plantilla temporal, destinats a afavorir que els interins puguin consolidar el seu lloc de treball.

Aquest recent marc normatiu obre un nou escenari que cal desplegar, i, per això, UGTPRESONS hem plantejat els textos dels acords i la normativa legal que els empara i que aposten clarament per la consolidació de llocs de treball dels interins:

 • Acuerdo para la mejora del Empleo Público, signat el 29 de març de 2017.
 • Acord de la Mesa General de Negociació, signat el 16 de juny de 2017.
 • Ley de Presupuestos del Estado para 2017, publicat el 28 de juny de 2017.

Aquests tres textos (dos Acords sindicals i una llei bàsica estatal) reconeixen l’excessiva temporalitat arrelada a les diferents Administracions i estableixen mesures genèriques per reduir-la i afavorir l’estabilització i consolidació dels interins, tot garantint alhora el principi de lliure concurrència, igualtat, mèrit i capacitat.

Les mesures que s’acorden són les d’aprovar i publicar fins l’any 2019 ofertes addicionals d’Ocupació Pública per executar Plans d’Estabilització i Consolidació (PESCO), és a dir, ofertes que contemplin totes les places ocupades de forma temporal i ininterrompuda, almenys, des de l’1 de gener de 2014 i fins el 31 de desembre de 2016 i les d’abans de l’1 de gener de 2005, dels cossos i escales  a què fa referència la normativa bàsica estatal.

UGTPRESONS considerem que amb aquest nou marc legal, aprovat amb posterioritat a la publicació de les oposicions de Psicòlegs, el Departament de Justícia està obligat a fomentar aquests processos d’estabilització, i això només pot passar per no convocar els processos selectius de Juristes, Treballadors Socials i Educadors Socials, i convocar una nova Oferta d’Ocupació Pública Addicional que implicaria un increment de les places inicialment oferides els anys 2015 i 2017.

Aquesta nova Oferta d’Ocupació Pública plantejada per UGTPRESONS, a més, ha d’afavorir que els interins tinguin la possibilitat real de consolidar un lloc de treball i, per tant, les bases d’aquests processos de selecció han d’estar destinades a aquest propòsit, de manera que UGTPRESONS hem demanat que, com a mínim, aquestes noves bases contemplin exempcions de temari i reducció del mateix, així com que a la fase de mèrits només computi el temps desenvolupat en el Cos dins de l’àmbit d’Execució Penal.

La Subdirectora General ha recollit la proposta d’UGTPRESONS i s’ha compromés a estudiar-la, ja que reconeix el conflicte existent entre les oposicions que s’haurien de convocar ara amb les que es convocarien a mig termini amb els nous criteris més afavoridors per a l’interí. No obstant manifesta no disposar de tota la informació necessària i ens emplaça a una reunió que mantindrem en les properes setmanes per tractar tota aquesta qüestió.

OPOSICIONS DE TÈCNICS ESPECIALISTES

Pel què fa al procés selectiu de Tècnics Especialistes, UGTPRESONS hem exigit el Departament que compleixi amb el compromís adquirit i defensi la necessitat de publicar aquesta oposició davant les instàncies pertinents, amb la publicació d’una Oferta Pública per al 2018 que contempli el 100% de places vacants que actualment hi ha als centres.

La Subdirectora General ha confirmat l’interès del Departament a convocar aquesta Oferta Pública, ja sigui al 2018 o màxim a principis del 2019, tot i que amb un nombre de places que estaria al voltant del 80%. En qualsevol cas manifesta la voluntat que la convocatòria de les proves sigui el mateix 2019.

CONCURSOS DE COMANDAMENTS DE LES TRES ÀREES

El marge de temps que UGTPRESONS hem donat a l’Administració per acatar la sentència ferma i sense possibilitat de recurs, que vam guanyar davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i que obligava l’Administració a convocar concursos de comandaments de les 3 àrees de treball, s’ha exhaurit.

Per això hem donat una termini màxim fins a finals d’aquest mes de febrer per negociar les seves bases i per a la posterior convocatòria dels concursos de comandaments de Règim Interior i d’Administració, deixant per a després de la resolució de l’oposició de Psicòlegs la convocatòria del concurs de Rehabilitació.

La Subdirectora General del Departament de Justícia ha accedit a les nostres exigències i ens ha convocat a una reunió que es celebrarà a mitjans de febrer, manifestant que volen convocar al març el concurs de Cap de Serveis, Cue i Crimo i, un cop resolt 6 mesos després, el de Cusi i Caf. També ha acceptat estudiar la convocatòria del concurs d’Administració en paral·lel al de Cap de Serveis, Cue i Crimo.

Pel què fa al concurs de 2010 per cobrir 46 llocs de Cusi a Puig de les Basses i l’afectació de la sentència del TSJC de 4 de desembre de 2017 al procés, se’ns informa que l’estan estudiant però que la intenció del Departament és presentar recurs davant el Tribunal Suprem, de manera que fins que aquest no es pronunciï no tenen intenció de fer cap mena d’actuació.

CONCURS DE TRASLLATS DE TÈCNICS ESPECIALISTES

UGTPRESONS hem demanat que el Departament compleixi amb el seu reiterat compromís de convocar un concurs de trasllats i que garanteixi, així, el dret a la mobilitat d’un elevat nombre de companys que volen canviar de lloc de treball i, alhora, solucioni la situació de provisionalitat de centenars de funcionaris de carrera que es troben en comissió de serveis.

La Subdirectora General del Departament de Justícia ha comunicat que tant bon punt es resolgui el concurs de comandaments de Cusi i Caf, a principis de 2019, es procedirà a la convocatòria del de trasllats de tècnics especialistes.

INFORMACIÓ BORSA DE TREBALL I NOU PROCÉS DE REFORÇOS

UGTPRESONS manifestem el nostre rebuig al flagrant incompliment de l’Administració pel què fa al passi a llocs estructurals de la totalitat dels companys i companyes interins que finalitzaven contracte ahir dia 31 de gener. Va ser el propi Subdirector General qui es va comprometre, i finalment només una part, 60 dels 94, ha pogut accedir-hi, mentre la resta, 34, s’ha hagut de “conformar” amb nomenaments de 4 mesos que, posteriorment, es prorrogaran 6 mesos més.

El Subdirector General s’ha excusat argumentant que no s’havien produït les vacants que esperaven per donar cabuda als 94 interins que finalitzaven contracte.

UGTPRESONS hem exigit esmenar aquest incompliment i que a mesura que es vagin generant noves vacants s’ofereixin a aquests companys per ordre de la pròpia Borsa.

UGTPRESONS hem demanat informació sobre el futur dels 74 companys que es van incorporar el passat mes de desembre en places de reforç. El Subdirector General ha comunicat que tots cessaran el proper 19 de febrer i que una gran majoria, sense concretar, seran recol·locats en pocs dies. La resta, més endavant.

UGTPRESONS ha plantejat queixa del tracte de semi-esclavitud que des d’algun centre s’està donant a aquests companys, amb continus canvis d’horaris així com l’obligació de gaudir dels dies de permís a voluntat de l’oficina de RRHH de torn.

Pel què fa al nou procés de reforços que començarà el dia 20 de febrer amb la convocatòria d’unes noves proves físiques que es duran a terme al CAR de Sant Cugat, el Subdirector General ens informa que convocaran 200 aspirants per ordre de rànquing dels que van presentar sol·licitud per al procés de desembre i que, finalment, accepta la demanda que vam traslladar UGTPRESONS i convocaran els aspirants que van participar a les proves físiques del passat 14 de desembre i que no van poder superar-les, així com alguna altra incidència detectada.

Els que superin les proves físiques seran cridats a un curs selectiu al CEJFE els dies 28 de febrer i 1 i 2 de març. L’examen es faria el dia 5.

PROCÉS D’ASSIGNACIÓ DE PLACES EN COMISSIONS DE SERVEIS

Tot i reconèixer que l’adjudicació en comissió de serveis de les 75 places vacants que es van oferir el passat 4 de gener ha permès la mobilitat de molts companys i companyes, UGTPRESONS hem presentat queixa per la manca de transparència amb la que s’ha gestionat el procés, ja que s’ha produït una ocultació de l’únic supòsit que determinava l’adjudicació o no d’una plaça, l’antiguitat, així com per la no adjudicació de places que prèviament havien estat ofertes i a les que molts aspirants havien optat.

UGTPRESONS creiem que encara estan a temps d’esvair sospites i la millor manera de fer-ho seria mitjançant la publicació de les assignacions amb la puntuació obtinguda per l’antiguitat així com l’assignació de les places que misteriosament van desaparèixer.

TRANSPORT PENITENCIARI

UGTPRESONS hem demanat informació sobre les licitacions pendents de publicar i que han de resoldre a mig termini aquesta problemàtica. També hem denunciat diferents problemàtiques que s’estan produint en la recollida dels treballadors pels vehicles proporcionats pels centres.

El Subdirector General ens ha comunicat que en breu tindran publicat el concurs pel servei de transport del segon semestre de 2018 i que també estan preparant el concurs per licitar el servei per als anys 2019 i 2020. Respecte a les disfuncions que s’estan produint manifesta la seva voluntat de trobar una solució.

CANVIS DE SERVEI

UGTPRESONS hem manifestat la inoportunitat en l’anunci de limitar a 24 els canvis de servei als què poden accedir els treballadors i hem demanat o una ampliació directa d’aquest nombre de canvis o que es comuniqui als directors que ho desconeguin que tenen la potestat d’autoritzar-ne més, tal i com recull la instrucció 1/2012.

DEVOLUCIÓ DEL DIA 3 D’OCTUBRE

UGTPRESONS ha deixat clar que ningú ha de retornar ni un sol minut, i ha exigit al Subdirector General que comuniqui a les oficines de RRHH dels centres que no han de reclamar la devolució d’aquest dia a aquells que van optar per participar en una jornada promoguda per la pròpia Generalitat.

El Subdirector General ens manifesta que parlarà amb les oficines pertinents.

GAUDIMENT HORES EXTRES

Denunciem que al centre de Mas d’Enric s’està obligant a gaudir de les hores extres de 2016 abans de final d’any, i hem demanat la intervenció del Subdirector General per a què solucioni aquesta mesura del tot innecessària.

PROMOCIÓ INTERNA DEL “D” AL “C”

Ens informen que les bases ens les facilitaran a la reunió que mantindrem a mitjans de febrer i que des del passat 22 de novembre Funció Pública té pendent aquest tema.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta utilitzar-les. Més informació

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca