Reunió amb la direcció

Assisteixen per part de la Direcció del centre el Sr Director, el Sots director de Règim Interior, el Sr, Gerent i la Cap d’unitat de suport als equips directius. Per la part sindical UGTPRESONS, CC.OO, CSIF.

UNIFICACIÓ OIT/OIGI

La direcció explica que, en el context general d’unificar oficines interiors, hi ha el projecte d’unificar les oficines d’OIT i OIGI, reformulant les funcions i tasques que fan ambdues oficines. En cap cas ha de suposar amortització de places, tot i que no descarten res. Pel que fa l’espai on s’ubicaran, encara no saben on ubicar-la, però tot indica que serà a l’actual emplaçament de l’OIGI, que necessita obres per tal d’adequar-la.

UGTPRESONS manifesta la problemàtica que això generarà entre els diferents horaris que fan els companys i companyes que ocupen les dos oficines, ja que en l’actualitat els companys d’OIGI treballen dies festius, amb els corresponents dies de compensació de festius, mentre que els companys de l’OIT no. També reclamem la cobertura de la plaça que ha deixat lliure la companya que ha passat a instructora mentre duri la baixa de la cap de RRHH. UGTPRESONS hem deixat clar que no s’han de perdre places i que en cap cas ha d’implicar un augment de les tasques dels companys de l’UGP.

La direcció manifesta pel que fa a l’horari que es farà a la nova oficina que serà la DG qui el fixi ja que és la idea que tenen per la resta de centres i que de moment no es podrà dotar d’un nou efectiu GAMP però que sí dotaran la nova oficina amb dos places CAF noves.

FUNCIONARIS ASSIGNATS A CABINA

Tradicionalment en aquest centre la cobertura de les cabines de control (búnquers) es feia o de manera voluntària o per assignació del cap de mòdul o entrava l’últim. Ara la direcció vol que tothom passi par la cabina de manera que des de fa uns dies el llibre de servei estableix la persona que està en cabina. Davant les queixes que ha aixecat el fet que moltes persones doblaven a la cabina o feien un torn a cabina i altre torn a accessos o bé aquelles persones GAMV que estaven assignades tota la setmana a cabina, la direcció entén que no és assumible que una persona treballi 15 hores a cabina o que estigui tota la setmana, de manera que han donat les instruccions a RRHH per tal que això no passi.

UGTPRESONS hem manifestat que entenem positiu aquest canvi atès que resultava inhumà el doblatge a cabina, i també hem recordat que els funcionaris que constin com a protocol no poden estar a cabina, per raons òbvies. En aquest punt també UGTPRESONS hem demanat que els funcionaris que consten com a protocol vagin rotant ja que hi ha persones que porten anys assignats a protocol.

El SRI s’ha compromès a aquesta rotació. UGTPRESONS farem un seguiment d’aquest punt per tal que no s’incompleixi.

DOTACIÓ DE PERSONAL

El gerent informa que hi ha un augment de les baixes per IT, que no sap si és conjuntural per l’època de l’any o si es mantindrà. El cert és que tenim 25 funcionaris GSI i 18 GAM de baixa mèdica, a més de 10 baixes a l’UGP. Diuen que la DG ha enviat 5 reforços a l’UGP i 9 persones d’interior per pal·liar aquestes baixes però que és, a totes llums, irrisori. Ens comenten també que el mòdul 3 presenta saturació d’interns, en estar al màxim de la seva capacitat i que per això s’ha incrementat un funcionari per torn.

UGTPRESONS demanem informació sobre els plans de l’equip directiu d’estendre a la resta de mòduls grans el sistema del mòdul 2. La direcció comenta que la idea és anar estenent als mòduls 1 i 3, de moment, el funcionament del mòdul 2, on s’intenta que els interns participin en comissions on es fixen les directrius de funcionament del mòdul, és a dir, que sigui més participatiu per part de la població reclusa. Al mateix temps, intenten que decaigui l’etiqueta de mòdul negre del mòdul i que l’ocupació d’aquesta tres mòduls es redueixi a uns 160/170 interns com a màxim. Pensen que si es redueix el nombre d’interns i se’ls fa partícips del funcionament del mòdul les agressions – que admeten que han augmentat- es reduiran i es generarà un millor clima de convivència entre treballadors i interns. En aquest sentit creuen que tot el personal (tractament, interior, direcció, etc) ha de participar en el bon funcionament de les unitats. No es tracta de fer mòduls de respecte, sinó de millorar el funcionament dels mòduls grans i que desapareguin les etiquetes que malmetien el nom dels mòdul 1 i 2.

La direcció convé que el clima de convivència del mòdul 2, així com la millora ambiental i general del mòdul 2 ha millorat molt des que van implementar les noves directrius.

UGTPRESONS tenim molt clar que tot el que siguin millores per la plantilla, el centre i la convivència seran benvingudes, però deixem clar també que serem inflexibles en aquelles mesures que prengui la direcció que puguin posar en perill la seguretat dels treballadors o puguin suposar un augment de la conflictivitat. Per les millores, sens dubte, ens tindran al costat.

TANCAMENT INFERMERIA/PSIQUIATRIA

UGTPRESONS preguntem per l’estat actual del tancament del departament. Ens informen que el passat novembre 2017 van tancar la part de psiquiatria tot i que resta en funcionament part de l’equip i tractament ambulatori. En data que no concreten, han de tancar la part d’infermeria, que han de remodelar totalment. Tot i això no es preveu que estigui enllestit abans del 2021. En aquest període es mantindrà atenció bàsica i primària, amb una dotació petita de funcionaris i un CUSI. Els altres dos CUSI han estat recol·locats a mòdul 1 i mòdul 7.

Les obres del departament estan previstes que es facin de forma simultània al canvi de teulades del centre.

CANVIS CUSI

Recentment hem vist com canviaven alguns caps d’unitat a diferents departaments. Preguntats per aquest canvi i pels criteris que han seguit, l’equip directiu comenta que han tingut en compte perfil, competència i habilitats. Comenten que han fet que cada CUSI ocupi el torn horari que va guanyar tot i que afirmen que si un torn de matí està lliure per baixa del titular es permet que un de tarda més antic passi provisionalment al matí. Ens trobem amb la singularitat del mòdul 8 on hi ha assignats dos CUSI de mati, uns dels quals està de baixa. UGTPRESONS hem defensat que una unitat peculiar com aquesta no pot estar sense Cap d’unitat de tarda. El SRI manifesta que quan torni el cap que està de baixa els reuniran a veure com ho solucionen.

Des d’UGTPRESONS recolzem les rotacions ja que són necessàries però discrepem de la forma de fer-ho, especialment en casos com el del mòdul 8 on es podria haver trobat una millor solució que cobris els dos torns sense perjudicar cap persona i alhora tenir un cap en cada torn de manera efectiva.

VOTACIÓ HORARIS ÀREES MIXTES i CONCURSILLO                       

El gerent ens mostra un document signat per un nombre indeterminat de funcionaris que ocupen llocs de GAMV, que manifesten el seu descontent per l’horari que desenvolupen i que, pel que sembla, ja que el propi gerent no ens ha pogut dir el que realment demanden, volen canviar el seu dia de doblatge.

UGTPRESONS tenim clar que cada funcionari pot escollir de manera voluntària entre el 4/3 i el 5/2, tal i com es desprèn de l’Ordre de servei 2/2006, de 29 de setembre, que es va redactar com a conseqüència de les negociacions que es van portar a terme entre la DG i les organitzacions sindicals dins del Grup de Treball Penitenciari i que tenien com objecte permetre que cada treballador, de manera individual i voluntària, pogués escollir l’horari més afavoridor pels seus interessos.

No obstant considerem que, tal i com també diu la mateixa Ordre, el dia de doblatge sí pot ser modificat, de manera que si una part important dels treballadors que voluntàriament han escollit fer l’horari 4×3 volgués canviar aquest dia de doblatge, això es podria fer sotmetent-lo a referèndum.

També se’ns informa de la propera publicació del concurs horari d’àrees mixtes i Caps d’unitat que resta encara pendent.

ASSUMPCIÓ SERVEI QUAN ES FA UN CANVI

UGTPRESONS hem rebut diverses queixes de la nova directriu de l’oficina de RRHH quan un funcionari fa un canvi i se li denega la possibilitat de lliurar en el servei canviat si per quadrant podria fer-ho. Malgrat els hem dit que quan es fa un canvi s’assumeix totalment el servei a tots els efectes, la direcció al·lega mala praxis del personal que fa canvis tot sabent que en el nou horari que tindrà el torn que ha canviat podrà demanar-se el dia per quadrant. Manifesten casos d’entregar canvi i sol·licitud de lliurança del torn canviat.

Davant la nostra queixa, afirmen que miraran cas per cas i que si no afecta el servei permetran lliurar el torn canviat.

UGTPRESONS no entrarem en debats estèrils al respecte. Simplement s’ha de complir la normativa i si un funcionari que ha fet un canvi pot lliurar per quadrant se l’ha de permetre. No entenem cap negativa i lluitarem aquells casos en què ens assabentem que s’està incomplint la normativa.

CURSOS A L’ESCOLA DE POLICIA, DE GESTOR DE PRÀCTIQUES

UGTPRESONS hem preguntat per aquests cursos. La direcció explica que són obligatoris i que estan regulats a l’Ordre de Servei 1/2018. Consten de 5 guies sobre com actuar en diferents situacions i se´ls explica a comandaments per tal que aquests les traslladin a la plantilla. Davant la pregunta de si son homologats ho desconeixen, però entenen que sí ja que són oficials fets pel CEJFE i DG. Es fan en horari laboral. Fins el mes de març ja l’han fet 22 persones.

UGTPRESONS tenim clar que l’esforç que hauran de fer els comandaments del nostre centre per traslladar-nos els coneixements que ells prèviament han rebut ha de ser compensat, però també que no pot recaure en el personal cap mena de responsabilitat en el desenvolupament de les nostres funcions en cas que haguem de posar en pràctica aquests coneixements en escenaris complicats com incendis, autolesions, aldarulls, etc… ja què és l’administració qui ha de dotar-nos de la formació i protocols adequats.

OBRES

Hi ha certa dotació per pintura i treballs urgents. Al MSOB la canonada que fa pudor a l’estiu es tornarà a revisar.

Pel que fa el vestidor de dones, ja han arribat 205 taquilles noves, pendents de col·locar, i s’està comunicant a les persones afectades que buidin l’actual per substituir-la.

Amb la nova bugaderia central tota la roba dels interns ha de ser rentada allà, excepte els llençols que es renten a CP Joves. Atès que hi ha desconeixement entre els interns instem a que se’ls informi adequadament amb fulls informatius als mòduls i erradicar el costum de rentar la roba interior a les cel·les.

Per alliberar espai s’ha demanat a DG autorització per construir un arxiu central on col·locar tots els expedients que a hores d’ara estan dispersos per diferents espais del centre i ocupen uns llocs molt bons per ampliar espais per la plantilla.

També s’ha fet nou projecte de mobiliari per dotar el centre de nou mobiliari, especialment la sala de descans.

I el terra del DERT s’està arreglant per fases. Fins ara s’ha millorat el de la zona Alpha.

Des d’UGTPRESONS instem a tot treballador que ens comuniquin aquelles incidències que detectin, en especial al vestidor i dutxes per tal de pressionar en la reparació, així com totes aquelles que estiguin relacionades amb la seguretat del centre, funcionaris o interns.

CARRETERA ACCÉS AL CENTRE

UGTPRESONS ja va portar el cas a la reunió del passat 15 de març de salut laboral. Sembla que per fi hi haurà un pressupost de 200.000 euros per re-asfaltar la via. Estarem atents.

INCREMENT PREUS CAFETERIA

UGTPRESONS hem traslladat la queixa de molts funcionaris que hem vist com el preu de l’entrepà ha pujat. Comenten que no és així, que el que el CIRE ha fet és posar els entrepans amb el pes que estableix el conveni, el que ha fet que de retruc siguin més cars o que, pagant el mateix, l’entrepà sigui la meitat que abans, encarint, per tant, el preu.

UGTPRESONS no compartim en absolut aquesta “excusa” i demanem que es tornin a posar els preus que hi havia abans. Manifesten que traslladaran la queixa al CIRE.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta utilitzar-les. Més informació

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca