Reunió Comissió de Seguiment

ELS RESPONSABLES DEL DEPARTAMENT NO ACLAREIXEN LA PRÒRROGA DEL PRP PEL 2019

UGTPRESONS hem assistit avui a una reunió del Grup de Treball Penitenciari en la que ha participat tant la Directora de Serveis del Departament de Justícia com el Director General de Serveis Penitenciaris i en la que hem tractat els següents temes:

VIGÈNCIA, PRÒRROGA O “RECONVERSIÓ” DEL PRP

Que s’iniciï la reunió advertint que el nostre PRP només manté la seva vigència fins el 31 de desembre ja no és un bon començament, i així ha començat la Directora de Serveis, però continuar desprès parlant de les dificultats que hi hauria si no s’aprovessin els nous pressupostos pel 2019 i s’haguessin de prorrogar els d’aquest 2018, no és una bona senyal.

Ha continuat després informant-nos que tenen previst presentar-nos al llarg del mes de febrer el seu Pla Estratègic pels propers anys i que aquest determinarà els límits d’actuació de la nova política penitenciària i del nou marc que marcarà les condicions laborals i retributives del personal penitenciari. O sigui que tenen la pretensió que siguin els treballadors i treballadores penitenciaris els qui ens “adaptem” al seu Pla Estratègic i no a la inversa.

A continuació ens ha confirmat que demà tenen concertada una reunió amb el Departament d’Economia i amb Funció Pública en la que demanaran una partida pressupostària “equivalent” al nostre PRP anual, però que podria no estar destinada a aquest complement, sinó que podria destinar-se a algun altre concepte sempre emmarcat en el seu Pla estratègic, sense concretar res més.

Aquesta inconcreta intervenció inicial, en la que ha deixat entreveure que volen tenir la partida pressupostària, però sense concretar a on la volen “col·locar”, ha fet que UGTPRESONS tingués d’aclarir que aquest és un complement transversal que inclou a tots els professionals penitenciaris i que ha de continuar sent-ho.

UGTPRESONS hem manifestat també que només acceptaríem la “desaparició” del nostre PRP si s’integrés al Complement Específic, cosa que podria ser factible si s’inclogués com a complement variable del mateix complement específic.

A més UGTPRESONS hem demanat que per el 2019 el PRP es vegi incrementat amb el 2,75% pactat per l’any vinent, juntament amb els increments que vam tenir a les nòmines dels anys 2016 (1%) i 2017 (1%), a més de l’1,75% d’aquest 2018.

L’Administració ha respost dient que hores d’ara no es pot comprometre a garantir que les quantitats destinades al PRP aniran destinades a aquest complement, però que fins que no es signi un nou acord penitenciari es mantindrien en concepte de PRP.

OPOSICIONS i CONCURSOS TRASLLATS DE REHABILITACIÓ

A la reunió se’ns ha presentat el calendari previst de les oposicions i concursos de trasllats dels cossos de Rehabilitació i que us detallem més a baix.

Prèviament, però, UGTPRESONS hem tornat a deixar clar la nostra oposició a que es convoquin concursos de trasllats abans de les resolucions dels processos selectius, ja que entenem que s’ha de donar l’oportunitat primer als nostres companys interins a que consolidin un lloc de treball.

I la prova evident és la propera resolució del concurs de trasllats de psicòlegs que, a més de provocar cessaments gratuïts d’interins amb el beneplàcit de CSIF i CATAC que sempre han defensat el concurs previ, comportarà greus distorsions del servei, com les que es produiran al CP Joves quan prenguin possessió els 7 participants que en el concurs han obtingut destinació definitiva, molts d’ells sense tenir l’experiència necessària per ocupar un lloc tant determinant com aquest en un centre penitenciari.

UGTPRESONS hem exigit que es respecti el criteri d’antiguitat pels cessaments que malauradament provocaran tant la resolució del concurs de trasllats de psicòlegs com l’oposició del mateix cos, ja que un altre criteri aniria en contra dels acords vigents dins de l’àmbit penitenciari.

L’Administració ha manifestat, pel que fa a la publicació dels concursos, que Funció Pública és qui ha de determinar si, dins del processos PESCO, es possible no convocar concursos de trasllats previs a les oposicions i que, si així es decideix, naturalment ho acatarien. En relació als criteris de cessament a donat la callada per resposta malgrat els hem reiterat la petició en diverses oportunitats.

UGTPRESONS portarem a la Mesa Sectorial de negociació aquesta reivindicació per tal que s’aprovi i així eliminar el perill que suposa pels nostres companys interins.

Cos d’Educadors Socials

 • Oposició: Convocatòria el 1r Trimestre de 2019, exàmens entre final d’abril i principis de maig de 2019 i la resolució el 4t Trimestre de 2020.
 • Concurs Trasllats: Convocatòria el 2n Trimestre de 2019 i la resolució el 4t Trimestre de 2020.

En relació a les oposicions d’Educadors Socials UGTPRESONS hem volgut conèixer els motius pels quals les bases que l’Administració ha enviat a Funció Pública per la seva posterior publicació al DOGC contemplen puntuar ara titulacions acadèmiques a la Fase de Concurs malgrat a la darrera reunió de negociació no es contemplava.

La resposta és que CCOO i CSIF van demanar que puntuessin, no sabem per quins interessos ocults, però el que queda meridianament clar és que UGTPRESONS ens hem quedat sols defensant que aquest procés selectiu, tot i no estar dins del PESCO, havia de tenir un tracte idèntic.

Cos de Juristes (PESCO)

 • Oposició: Convocatòria el 2n Trimestre de 2019, exàmens el 4t trimestre de 2019 i la resolució el 2n Trimestre de 2020.
 • Concurs Trasllats: Convocatòria el 3r Trimestre de 2019 i la resolució el 2n Trimestre de 2020.

Pel que fa a aquest procés selectiu UGTPRESONS hem demanat l’eliminació de la Promoció Interna ja que, en tractar-se d’un procés emmarcat dins el Programa PESCO, el que s’ha de garantir és que juristes interins puguin obtenir una destinació definitiva consolidant els seus llocs de treball.

Que de 63 places que es convoquen gairebé la meitat es reservi pel torn de Promoció Interna és un autèntic escàndol que va en contra de la filosofia PESCO.

Malauradament CSIF torna a alinear-se amb l’administració i no només ha apostat per mantenir aquesta Promoció Interna, sinó que ha demanat que qualsevol treballador de carrera de qualsevol cos de diplomats que tingui la titulació pugui promocionar.

És lamentable que hi hagi qui posa pel davant interessos de persones determinades enlloc de fer-ho per col·lectius.

Cos de Treballadors Socials (PESCO)

 • Oposició: Convocatòria el 4r Trimestre de 2019, exàmens el 2n trimestre de 2020 i la resolució el 4t Trimestre de 2020.
 • Concurs Trasllats: Convocatòria el 2n Trimestre de 2019 i la resolució el 4t Trimestre.

Cos de Psicòlegs (PESCO)

 • Oposició: Convocatòria el 4t Trimestre de 2020, exàmens el 2n trimestre de 2021 i la resolució el 4t Trimestre de 2021.
 • Concurs Trasllats: Convocatòria el 1r Trimestre de 2021 i la resolució el 4t Trimestre de 2021.

Cos d’Educadors Socials (PESCO)

 • Oposició: Convocatòria el 4t Trimestre de 2021, exàmens el 2n trimestre de 2022.
 • Concurs Trasllats: Convocatòria el 1r Trimestre de 2022.

OPOSICIONS TÈCNICS ESPECIALISTES I CONCURS DE TRASLLATS

UGTPRESONS hem demanat que el Departament de Justícia treballi en l’elaboració d’una Oferta pública que contempli totes les places vacants existents actualment i les que s’han anat produint al llarg d’aquests anys per jubilacions de personal o altres.

L’Administració ens ha traslladat que ja ho estan fent i que la demanda que faran a Funció Pública per a la seva aprovació preveu una Oferta pública d’unes 400 places, i que previsiblement es convocarien les oposicions el 2n trimestre de 2020 i iniciar els exàmens el 4t trimestre del mateix any.

El concurs de trasllats es publicaria el 3r trimestre de 2020, després de la resolució dels concursos de comandaments de Cap d’Unitat i Caf.

CONCURS DE COMANDAMENTS DE LES TRES ÀREES DE TREBALL

UGTPRESONS hem reiterat la necessitat de trobar una solució al fet que companys que ocupen llocs definitius de comandament des de fa anys, sinó dècades, hagin de superar un curs selectiu per optar al mateix lloc de treball però en un altre centre.

Si no hi ha possibilitat de “sortejar” l’impediment que suposa la sentència del TSJC, creiem que només quedaria una única solució possible, i passaria per la convocatòria d’un concurs restringit que es publiqui paral·lelament al “obert” i que es resolgui amb anterioritat per poder incorporar-hi  les resultes que es generin.

L’Administració pren nota manifesta que ens donarà resposta a la nostra demanda.

El calendari previst pels concursos de comandaments és el següent:

Concurs Comandaments Règim Interior

 • Cap de Serveis, Crimo i Cue: Publicació 1r trimestre 2019 i resolució el 3r Trimestre de 2019.
 • CU i CAF: Publicació 3r trimestre 2019 i resolució el 1r Trimestre de 2020.

Concurs Comandaments Oficines

 • CU oficines: Publicació 1r trimestre 2019 i resolució el 3r Trimestre de 2019.
 • EEAA i REIET: Publicació 3r trimestre 2019 i resolució el 1r Trimestre de 2020.

Concurs Comandaments Rehabilitació

 • Publicació 1r trimestre 2020 i resolució el 3r Trimestre de 2020.

JUBILACIÓ ANTICIPADA I DECRET SEGONA ACTIVITAT

S’acorda la creació d’una Comissió Tècnica Específica, que serà paritària sindicats-administració i iniciarà els seus treballs el proper 14 de gener, per abordar les conseqüències de l’envelliment de la plantilla i en la que tractarem de fórmules de jubilació i millora del decret de 2a Activitat.

UGTPRESONS reclamarem un tracte idèntic que els nostres companys bombers i no és una altre que l’avançament de l’edat de jubilació als 59 anys. I més quan les dades d’edat, proporcionades per la pròpia administració, són tant preocupants com:

 • Només 5 treballadors dels 3.268 que treballen a interior tenen menys de 30 anys
 • Dels 279 treballadors d’interior que hi ha a Ponent 229 tenen més de 50 anys
 • I dels 127 que treballen al CP Dones només 21 tenen menys de 50 anys.

Els números canten. Aquest és un problema que s’ha d’abordar amb urgència, determinació i valentia.

CANVIS DE SERVEI DEL PERSONAL D’INTERIOR

A la reunió que UGTPRESONS vam mantenir el passat 13 de novembre amb la Directora de Serveis del Departament de Justícia, vam exigir una solució a l’actual limitació de canvis de serveis que pateix el personal de règim interior i una reunió específica per tractar aquesta qüestió.

UGTPRESONS creiem que la manca de voluntat de l’Administració a convocar concursos de trasllats de manera bianual, tal i com preveuen els nostres acords penitenciaris, no ha de repercutir en la conciliació familiar dels treballadors i, per això, demanem la no limitació del nombre de canvis de serveis.

Finalment s’acorda abordar aquesta problemàtica en una reunió específica que es produirà el proper dia 5 de desembre.

SERVEI DE TRANSPORT

UGTPRESONS no estem disposats a admetre la desaparició del servei de transport de centres que van ser tancats i els seus treballadors i treballadores traslladats de manera forçosa a d’altres municipis i, per això, el proper dia 4 de desembre celebrarem una reunió específica per tractar d’aquesta qüestió.

BORSA DE TREBALL I RENOVACIÓ INTERINS

Més de 290 baixes (68 a Brians 1 i 36 a Joves) i 47 produïdes en el darrer mes. Si a això sumem que no tenim ningú a la borsa disponible per treballar, fa que sigui imprescindible obrir realment la Borsa de Treball per dotar-la de personal suficient per incorporar-se amb celeritat en un lloc de treball, i UGTPRESONS així ho ha exigit.

És per això que el dia 16 de gener es reunirà la Subcomissió de Borsa de Treball per tractar un tema que només té una solució. Convocar un nou procés de Borsa i contractar personal de forma immediata i estable.

En relació als companys que finalitzen contracte el proper divendres dia 30, tots continuaran i passaran a ocupar contractes estrictes en substitució, sense una data límit de nomenament, de forma que només cessaran en cas que el titular de la plaça es reincorpori de la baixa laboral. Després serien recol·locats en una altra incidència.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta utilitzar-les. Més informació

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca