Reunió Comissió de Seguiment

Nou Acord de condicions laborals, jubilació anticipada i segona activitat

UGTPRESONS portem exigint des de fa mesos que es posin en marxa d’una vegada els grups específics per tractar l’inici de negociacions del nou acord de condicions laborals del personal penitenciar i per buscar solucions al greu problema d’envelliment de plantilla.

L’Administració ens ha comunicat avui que al llarg de la primera quinzena d’octubre ens convocaran a una reunió del grup de treball penitenciari a la que assistiran la Secretària General del Departament de Justícia, el Secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima i la Directora de Serveis i en la que, diuen, tenen la intenció de transmetre’ns les seves propostes pels propers anys al voltant de les nostres condicions laborals (promocions internes, segona activitat, etc.) i l’envelliment de plantilla (jubilació anticipada i segona activitat).

UGTPRESONS hem manifestat que les reunions polítiques acaben tenint poc contingut real i hem exigit que aquesta primera reunió sigui l’inici d’un treball tècnic posterior per tal de negociar amb urgència el que fa anys reclamem, i hem recordat l’Administració que UGTPRESONS ja hem presentat diferents propostes relacionades amb aquestes qüestions i amb d’altres també cabdals com el Pla de carrera Professional o la creació del Cos d’Agents Penitenciaris.

UGTPRESONS esperarem a veure què ens presenten per poder valorar la voluntat real de l’Administració d’entrar a fons en el debat de la millora de les nostres condicions laborals.

Oposicions educadors, juristes i treballadors socials

UGTPRESONS hem demanat a l’administració que ens facilités diverses dades relacionades amb el procés selectiu d’Educadors Socials, que us detallem:

  • En relació al nombre d’aspirants admesos al procés selectiu que finalment es van presentar efectivament a fer les proves, ens informem que 764 admesos 652 es van acabar presentant, dels quals 9 no es van presentar al 2n exercici. De manera que un total de 643 van acabar fent les proves.
  • En relació a la nostra demanda d’informació de quants havien superat el 1r exercici (part general), la Subdirectora General del Departament de Justícia ha manifestat que aquesta dada encara la desconeixien ja que estaven a l’espera que l’assessoria jurídica del Departament de Justícia es pronunciés sobre les impugnacions de preguntes que s’han fet i que ha quantificat en “unes 25”.
  • L’administració ens ha comunicat que estan treballant per poder publicar abans de mitjans d’octubre unes noves plantilles que inclourien, si així ho acceptés l’assessoria jurídica, les noves preguntes o les respostes impugnades.
  • També donarien resposta a les recusacions dels membres del tribunal que s’han presentat.

Pel que fa a les oposicions del cos Superior, opció dret (Juristes), iniciarem negociacions de les bases el proper mes de novembre i la previsió que ens ha donat la Subdirectora General és de que les proves siguin el primer trimestre de 2020.

En relació a les oposicions de Treballadors Socials la previsió de la realització de les proves seria després de l’estiu, i ha apuntat com a més probables els mesos de setembre o octubre.

Concurs de trasllats Educadors Socials

Finalment sembla ser que el Departament de Justícia té la intenció de convocar un concurs de trasllats d’aquest cos i ha fixat com a dates provables el proper mes d’octubre o novembre.

UGTPRESONS hem tornat a posicionar-nos en contra de la publicació del concurs, en primer lloc perquè els educadors de carrera que treballen a centres penitenciaris ja es troben ocupant un lloc en el centre que desitgen, i en segon perquè el potencial perill que pels nostres interins representen els funcionaris de carrera que no treballen a un centre penitenciari però sí dins del nostre àmbit d’Execució Penal i, sobretot, els que treballen fora del nostre àmbit (per exemple, al Departament de Benestar) és tan elevat que podria suposar el cessament d’un nombre important dels nostres interins.

Malauradament l’administració, amb el beneplàcit d’altres forces sindicals, aposten per la convocatòria i comuniquen que es convocarà a les dates indicades i que s’oferiran totes les vacants pures que hi hagi a l’àmbit d’Execució Penal.

Oposicions Tècnics Especialistes

UGTPRESONS portem mesos exigint que l’administració havia de fer els seus deures i treballar per a la publicació d’una Oferta Pública que contemplés places del cos de Tècnics Especialistes, d’idèntica manera que els cossos de Mossos d’Esquadra i de Bombers que ahir van veure com es publicava, via Decret Llei, les seves pròpies Ofertes Públiques.

L’Administració ens ha confirmat avui que ja han enviat l’informe preceptiu a Funció Pública (memòria tècnica i econòmica), i han demanat l’aprovació i posterior publicació d’una Oferta Pública amb un número de 281 places de Tècnics Especialistes, que, diuen, són totes les places vacants pures sense reserva que hi ha actualment al sistema.

A més, diuen que han demanat que la publicació d’aquesta oferta pública es produeixi el més aviat possible i que el nou calendari previst per al procés seria una convocatòria a finals de 2020 i l’examen principis de 2021.

UGTPRESONS considerem que que només hi hagi 281 places vacants després de 10 anys sense oposicions, amb la quantitat de jubilacions que s’han produït en aquest període, és producte de la política d’amortització de places que l’administració ha dut a terme els darrers 7 anys, però també pel seu inexplicable capficament a no resoldre els concursos de comandaments que encara estan sense finalitzar.

A tall d’exemple, si l’Administració ja hagués resolt el concurs de comandaments de Puig de les Basses de 2010, les vacants reservades que tenen els 30 caps d’unitat que estan ara ocupant llocs provisionals serien ara vacants pures i haurien incrementat les 281 places previstes fins les 311.

Concurs Comandaments vigilància i oficines

UGTPRESONS demanem informació de com està la gestió en quant a la valoració del llistat de mèrits i la previsió de la seva publicació.

L’Administració ens informa primerament que avui hi haurà una nova publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos doncs sembla ser que hi havia un candidat a la llista que no complia amb un dels requisits establerts a les bases de la convocatòria del concurs, que ha quedat exclòs. Tot seguit ens comuniquen que el proper dia 30 es reunirà la Junta de mèrits per tal de publicar la guia d’estudi que servirà als candidats per a disposar de tot el material necessari per a la preparació de la segona fase del concurs, el que fa preveure que sigui una guia força extensa.

Un cop publicada la guia d’estudi, la prova està previst realitzar-la entre els dies 9 i 13 de desembre. Ens comuniquen que no poden concretar més fins que no tinguin clar quants candidats faran les diferents proves i així tenir el nombre d’aspirants que hauran d’agrupar a les aules i saber així si han de reservar-ne de més grans o no i on les reservaran en funció d’aquest volum.

Paral·lelament ens fan saber que el personal de la junta de mèrits s’està reunint dos cops per setmana per valorar el gruix dels cursos que s’han presentat. En total, un cop descartats els cursos repetits, hi ha entre interior i oficines 11.257 cursos presentats (eren 20.060). Per fer aquesta valoració està previst que es necessitin com a mínim 2 mesos. Posteriorment s’han d’introduir les puntuacions a la base de dades individualment i fer el càlcul del treball desenvolupat un per un.

Tot aquest procés farà que la valoració dels mèrits i la seva publicació es produeixi al voltant de la segona quinzena de gener.

Concurs Comandaments Puig de les Basses

UGTPRESONS exigim de nou la resolució immediata aquest concurs. Hi ha una sentència fa molts mesos i no hi ha cap justificació per aquest endarreriment, que no pot obeir a cap altre motiu que a una manca de voluntat de l’Administració.

L’Administració no pot negar aquesta evidencia i ens comunica que el resoldran mentre duri la valoració de mèrits del concurs de comandaments, és a dir, abans de la segona quinzena de gener, i que la seva intenció és que sigui bastant abans d’aquesta data.

Comissions de serveis i posteriors interinatges

Tal i com UGTPRESONS vam demanar a les passades reunions, l’Administració ens comunica que a mitjans d’octubre es farà un “concursillo exprés” en el que s’oferiran en comissió de serveis per al personal de carrera un nombre de vacants, encara per determinar, i que s’assignaran en base a l’antiguitat dels participants. A principis d’octubre ens concretaran quines són les places que s’oferiran.

Aquestes places, que haurien de situar-se al nostre entendre al voltant de les 40, estaran conformades per les vacants que s’han produït per les darreres jubilacions a les que se sumaran les que generin els 19 companys que marxen en el concurs estatal. D’aquest total, però, es descomptaran algunes ja que hi ha funcionaris de carrera Tècnics Especialistes que es troben en situació d’excedència i que han demanat reingressar al nostre àmbit penitenciari.

UGTPRESONS hem demanat que, un cop adjudicades aquestes vacants en comissió de serveis als funcionaris de carrera, les que no s’hagin cobert per quedar desertes, més els forats que hagin deixat en reserva els funcionaris que s’hagin mogut a aquestes comissions de serveis, s’ofereixin com a vacants als interins que van manifestar que volien renunciar a la seva vacant estructural.

UGTPRESONS hem demanat que, un cop aquestes vacants siguin assignades als interins que van renunciar a la seva actual plaça, aquests “nous forats” s’assignin com vacants estructurals als companys interins que actualment ocupen llocs de substitució.

Renovació dels reforços

Un cop constatat que l’Administració només ha decidit renovar els interins que ocupen un lloc de substitució i no als que ocupen llocs de reforç, UGTPRESONS hem demanat que aquests companys cessats siguin contractats de nou amb celeritat i no s’hagin d’esperar a que arribi la campanya de Nadal.

Per tractar aquesta situació i a tot el que fa referència a la gestió de la Borsa de Treball hem demanat també la convocatòria urgent de la Comissió de Seguiment de l’Acord de Borsa que es reunirà el proper divendres 27.

Dotació uniformes personal vigilància

L’administració ens informa de que s’està elaborant un contracte plurianual per a la reposició dels uniformes pels propers 4 anys, i que no s’ha publicat encara perquè s’han estat estudiant diferents propostes per millorar la qualitat tècnica de la roba actual, i que en breu tindran el “plec de clàusules tècniques” del nou material. Una vegada finalitzat aquest tràmit, es podrà procedir a la firma del contracte i començar a produir i repartir els nous uniformes.

UGTPRESONS hem demanat que tot aquest circuit sigui el mes ràpid i àgil possible, i que es faci una reposició urgent, ja que l’hivern es a prop i no cal repetir la vergonyant situació de menyspreu a la que ens tenen sotmesos.

L’Administració ens informa que l’estoc que resti als magatzems dels diferents centres serà repartit en funció de les necessitats a la espera de l’arribada de les noves peces.

Cafeteries de Brians 1 i Brians 2

UGTPRESONS hem demanat informació respecte a la situació contractual de les cafeteries d’aquests dos centres penitenciaris.

L’Administració, pel que fa a la de Brians 1, ens informa que s’està negociant amb dues empreses l’adjudicació del contracte del servei de cafeteria, però que encara no tenen data de finalització de les negociacions, de manera que fins a la signatura del nou contracte el servei quedarà tal i com està amb l’empresa actual.

UGTPRESONS hem advertit que la nova empresa adjudicatària haurà de millorar tant el servei que s’ofereix actualment com els horaris, per tal d’adequar-los a la prestació del serveis dels treballadors, i que no permetrem que sigui d’altre manera.

Respecte a la cafeteria interior de Brians 2 manifesten que no hi ha cap novetat i que no contemplen la seva obertura. UGTPRESONS tornem a demanar que es trobi una solució immediata i que la cafeteria es torni a obrir, sigui una empresa externa o sigui CIRE qui gestioni el servei.

Avançament títols de transport medi obert

UGTPRESONS hem denunciat tant en el Grup Penitenciari com a Funció Pública el fet que els professionals que fan intervencions fora dels centres penitenciaris hagin de pagar de la seva butxaca els desplaçaments i portem mesos exigint una solució urgent ja que en cap cas els treballadors han de finançar l’administració sinó que era l’administració la que estava obligada a cobrir aquestes despeses per avançat.

Avui, la Subdirectora General ens ha comunicat que ja havien enviat un comunicat per informar del procediment a seguir, i que passaria per que els treballadors sol·licitin la quantitat necessària pels desplaçaments en concepte de despesa i després presentin el títol de viatge esgotat.

Trasllat ASSEP BCN a la zona franca

UGTPRESONS sempre hem defensat que el trasllat d’aquesta dependència al districte administratiu de la Zona Franca seria, si s’arribava a produir, una errada històrica, ja que no només dificultaria les tasques dels professionals que hi treballen, sinó que afectaria greument a les famílies en els seus desplaçaments.

Finalment l’Administració ha rectificat en les seves pretensions inicials i ens ha comunicat que no es produirà el trasllat de les dependències i que es mantindran al l’adreça actual. Han obviat el “petit detall” que l’actual ubicació de l’ASSEP Barcelona és una donació d’un particular que obliga a destinar l’espai a l’activitat actual. O sigui que en cap cas la Generalitat podia especular amb l’immoble.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta utilitzar-les. Més informació

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca