Proposta Sindical Acord Comp. Estabilització de Plantilles 2020-22

DEFINICIÓ DEL COMPLEMENT D’ESTABILITZACIÓ DE LES PLANTILLES DELS CENTRES PENITENCIARIS I CRITERIS PER A LA SEVA PERCEPCIÓ

El complement d’estabilització de les plantilles dels centres penitenciaris és una modalitat de sistema de retribució variable que no forma part de les retribucions atribuïdes al lloc de treball i està lligat a la cobertura i realització efectiva dels serveis.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Personal inclòs en l’àmbit de negociació del Grup de Treball Penitenciari de la Mesa Sectorial de Negociació del personal d’administració i tècnic.

VIGÈNCIA

Aquest Acord, que entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura, tindrà aplicació retroactiva a 1 de gener de 2020 i vigència fins al 31 de desembre de 2022.

A partir d’aquesta data serà prorrogable, tàcitament, per períodes anuals successius, si no es produeix l’oportuna denúncia per part de l’Administració o la majoria de les organitzacions sindicals signants, dins el termini d’un mes abans de la finalització del seu període de vigència.

COMPLEMENT INDIVIDUAL

És la quantitat que pot percebre cada funcionari/ària, derivada del seu comportament individual, la percepció de la qual estarà condicionada a la prestació efectiva dels serveis ordinaris i s’anirà reduint per cada jornada no realitzada.

L’import inicial del complement individual corresponent a l’any 2020 serà:

MensualTrimestralAnual
160€480€1.920€

En cas que l’índex d’absentisme a 31 de desembre de 2020 es redueixi en 1 punt percentual en relació al del 31 de desembre de 2019, l’import inicial del complement individual corresponent a l’any 2021 serà el següent:

MensualTrimestralAnual
190€570€2.280€

En cas que l’índex d’absentisme a 31 de desembre de 2021 es redueixi en 1 punt percentual en relació al del 31 de desembre de 2020, l’import inicial del complement individual corresponent a l’any 2022 serà el següent:

MensualTrimestralAnual
220€660€2.640€

Aquests imports s’incrementaran amb idèntics percentatges que els que es vagin aplicant als diferents complements fixes en ocasió dels pactes de millores retributives que es vagin produint.

DESCOMPTES INDIVIDUALS

NO seran objecte de descompte individual les incidències següents:

 • Els permisos, vacances i llicències legalment establerts.
 • La baixa per incapacitat temporal derivada d’accident laboral o de malaltia professional.
 • Les incapacitats laborals de dones embarassades, les que derivin de tractaments de reproducció assistida, les derivades d’exploracions diagnòstiques invasives, d’hospitalitzacions, d’intervencions quirúrgiques, per víctimes de violència de gènere o per les malalties greus relacionades al “Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave” i al “Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la red nacional de vigilancia epidemiológica”.
 • La compensació de les hores de formació i d’hores extraordinàries.
 • La indisposició sobrevinguda durant el torn de treball.

Les absències per raons diferents de les relacionades en el paràgraf anterior implicaran els següents descomptes, excepte que, dins de l’any natural i fins el 31 de gener de l’any següent, les absències es recuperin amb altres jornades de la mateixa naturalesa.

 • 1a absència del mes: 30% de l’import inicial mensual
 • Resta d’absències: 10% de l’import inicial mensual

 Aquests percentatges s’aplicaran quan les absències es produeixen dins del mateix mes natural o en cas que el període d’absència derivat de la mateixa incapacitat temporal enllaci mesos o trimestres diferents. En aquest cas s’iniciaria el mes o trimestre aplicant un descompte inicial del 10% de l’import inicial mensual.

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DEL CÀLCUL

Es conformaran 3 grans grups per centre, Règim Interior, Rehabilitació i Administració, en els que estaran integrats les persones que desenvolupin funcions en aquestes àrees, que estaran dividits en els següents subgrups:

Règim interior

 • Genèric Servei Interior (GSI)/Auxiliar Tècnic Servei Interior (ATSI)
 • Genèric Àrea Mixta Vigilància (GAMV)/Auxiliar Tècnic Àrea Mixta (ATAM) i TMSI
 • Genèric Àrea Mixta Prestacions (GAMP)
 • Genèric Medi Obert (GMO)
 • Cap de Unitat (CU) i Cap d’Àrea Funcional (CAF)
 • Cap de Servei i Coordinador d’Unitat Especialitzada (CUE)
 • Coordinador Règim Interior de Medi Obert (CRIMO)

Rehabilitació

 • Juristes i Pedagogs
 • Psicòlegs
 • Treballadors Socials
 • Educadors Socials i Bibliotecaris
 • Comandaments intermedis de rehabilitació

Oficines

 • Oficina de Règim Penitenciari
 • Resta d’Oficines, Eiet, Riet i Prl

La quantia del complement retributiu té caràcter variable i es percep en funció de l’assoliment del comportament individual, per tant, es pot veure incrementat per les quantitats generades pels descomptes individuals dels membres del mateix subgrup.

Els imports es reduiran proporcionalment a la jornada anual no realitzada només en els casos de reducció de jornada per interès particular i de prestacions a temps parcial. Aquesta reducció no s’aplicarà en les reduccions de jornada per conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

En cas de vaga legal, únicament es descomptarà l’import de la part proporcional al temps en què s’exerceix aquest dret.

Les quantitats descomptades als integrants dels subgrups es repartiran proporcionalment entre la resta d’integrants del mateix subgrup que hagin treballat efectivament durant el mes i tinguin dret a percebre el 100% de l’import inicial del complement individual mensual.

PERÍODE D’AVALUACIÓ I PERCEPCIÓ

El pagament del complement esmentat es farà efectiu trimestralment, però els càlculs dels descomptes els faran els centres mes per mes.

INTEGRACIÓ DEL PROGRAMA DE RENDIMENT PROFESSIONAL (PRP) AL COMPLEMENT ESPECÍFIC

Les quantitats corresponents a l’any 2019 del Programa de Rendiment Professional (PRP), ara substituït pel nou Complement d’Estabilització de Plantilles acordat en aquest document, s’integraran de manera progressiva al complement específic dins del període de durada d’aquest Acord.

COMPENSACIÓ DE FESTIUS

Resta derogat el punt 3 de la pròrroga pels anys 2012-2013 de l ‘acord penitenciari 2006-2009, que fa referència al descompte de dies de compensació de festius en cas d’absència laboral.

                 UGTPRESONS       CCOO       CSIF       CATAC       CSC

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta utilitzar-les. Més informació

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca