Publicada la Convocatòria d’Oposicions Tècnics Especialistes (JU030)

El Departament de Justícia oficialitza que “passa” dels seus interins

Avui s’ha consumat la darrera “cacicada” de l’Administració Penitenciària amb la publicació al DOGC de la convocatòria JU030 per la qual es convoca el procés de selecció per proveir 255 places del cos tècnic d’especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris.

Tal com expliciten les bases d’aquesta convocatòria, les proves s’iniciaran a partir de la segona quinzena del mes de setembre de 2021 i el procediment de selecció és el de concurs oposició, on la puntuació màxima és de 100 punts amb la següent estructura:

FASE D’OPOSICIÓ (37 punts)

Primera prova (27 punts) / Test de coneixements: Obligatòria i eliminatòria, amb 125 preguntes a realitzar en un temps màxim de 3 hores per al torn lliure i de 60 preguntes en 1 hora i 25 minuts per al torn de promoció interna. Passaran a la següent prova els primers 1.020 aspirants.

Segona prova (10 punts) / Capacitat física: Obligatòria i NO eliminatòria. Consisteix en la realització dels tres exercicis físics següents: circuit d’agilitat, pressió sobre banc i cursa de llançadora (course navette), amb una qualificació de 0 a 10 punts. S’hauran de realitzar els tres exercicis i la puntuació total s’obtindrà dividint entre 3 la suma totals dels punts aconseguits en cadascun dels exercicis.

Tercera prova (Apte/No Apte) / Coneixements de llengua: Per a aquells aspirants no exempts, constarà de dos exercicis, el primer de llengua catalana i el segon de llengua castellana.

Quarta prova (Apte/No Apte) / Exclusions mèdiques: Obligatòria i eliminatòria.

FASE DE CONCURS (33 punts)

Mèrits que es valoren al torn lliure:

a) Serveis prestats a l’administració pública (fins a un màxim de 18,92 punts)

 • Per haver ocupat llocs de treball del cos tècnic d’especialistes a raó de 0,225 punts per mes treballat.
 • Per haver ocupat altres llocs de treball diferents de l’establert en l’apartat anterior, però dins de l’àmbit funcional d’execució penal, d’acord amb el següent:
  • Serveis prestats en el grup A, subgrup A1, a raó de 0,030 punts per mes treballat.
  • Serveis prestats en el grup A, subgrup A2, a raó de 0,020 punts per mes treballat.

A aquests efectes, es computarà un mes com a 30 dies naturals.

b) Actic (fins a un màxim de 3,52 punts)

 • Certificat bàsic: 1 punt.
 • Certificat mitjà: 3 punts.
 • Certificat avançat: 3,52 punts.

En cas que es disposi de més d’un certificat, es valorarà únicament el de nivell més alt.

c) Coneixements de llengües estrangeres (fins a un màxim de 5,28 punts)

Es valoren els títols, diplomes o certificacions d’homologació del nivell de coneixements assolit, expedits per centres oficials.

d) Coneixements de llengua catalana (fins a un màxim de 5,28 punts)

 • Nivell C1 (o C) de la Direcció Gen. de Política Lingüística, o equivalent: 3,50 punts.
 • Nivell C2 (o D) de la Direcció Gen. de Política Lingüística, o equivalent: 5,28 punts.

Mèrits que es valoren al torn de promoció interna:

Exactament els mateixos mèrits que al torn lliure, però amb la diferència que a l’apartat a) també es valorarà a raó de 0,225 punts per mes treballat ocupant llocs del cos d’auxiliars tècnics.

FASE FORMATIVA / CURS SELECTIU (30 punts)

Aquest curs, de caràcter presencial i durada de 12 setmanes (300 hores lectives), és de caràcter obligatori i eliminatori. Amb una avaluació teòrica i una altra avaluació de desenvolupament pràctic. Per superar el curs serà necessari superar ambdues avaluacions.

El curs tindrà una valoració màxima de 30 punts. Cada part es puntuarà de 0 a 15 punts i caldrà obtenir una puntuació mínima de 7,5 punts en cadascuna de les parts.

L’avaluació de la part teòrica es farà mitjançant un únic qüestionari que tindrà una puntuació de 0 a 15 punts.

L’avaluació de la part pràctica es farà mitjançant 3 pràctiques avaluatives que tindran una puntuació total màxima de 15 punts. Aquesta puntuació es determinarà amb la mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes en cadascuna de les pràctiques.

PRÀCTIQUES EN CENTRES PENITENCIARIS (Apte/No Apte)

Les persones aspirants que hagin superat el curs selectiu faran unes pràctiques en centres penitenciaris, de caràcter obligatori i eliminatori, amb una durada de dos mesos dividits en dos períodes d’un mes cadascun, prestant servei efectiu en dos centres de treball diferents.

Restaran exempts d’aquestes pràctiques els funcionaris interins que hagin prestat serveis com a tècnic d’especialistes un mínim de sis mesos, així com les persones aspirants que participin pel torn de promoció interna.

El tribunal elaborarà la llista de persones que han de fer les pràctiques en centres penitenciaris per ordre de puntuació total del procés. El nombre d’aspirants serà com a màxim de 255.


VALORACIÓ D’UGTPRESONS

Prèviament a la valoració que UGTPRESONS fem d’aquesta convocatòria farem un repàs a com s’ha produït tot el procés que ha culminat amb el que considerem “cacicada” de l’Administració:

La UGT vam ser l’únic sindicat a adreçar-se a la directora general de Funció Pública per demanar la paralització de tots els processos pendents de publicar a l’espera de les modificacions legislatives que ben aviat es produiran en l’àmbit estatal, i que aniran encaminades a facilitar la consolidació dels llocs de treball de gairebé tot el personal interí que hi ha actualment.

Posteriorment UGTPRESONS, juntament amb CCOO i Catac ens vam adreçar per escrit a la consellera de Justícia demanant la suspensió del procés de Tècnics Especialistes pels mateixos motius indicats a dalt.

La resposta la vam rebre ahir, dimarts 27 d’abril a la tarda, quan el Departament de Justícia, en un altre exercici de despotisme vers el nostre col·lectiu, ens comunicava que avui es publicarien al DOGC les bases de l’oposició del cos de tècnics especialistes, obviant conscientment les modificacions legislatives que es produiran.

Quan a les bases de l’oposició, al gener es van aconseguir tancar el que semblaven unes bases molt positives, si recordem la pretensió inicial de l’administració, doncs es va eliminar l’entrevista, es va augmentar el pes del treball desenvolupat, i sobretot perquè a les proves físiques es va introduir l’exempció per a pràcticament la totalitat dels nostres interins. Aquestes van ser a més acordades unitàriament amb la resta de forces sindicals.

Posteriorment, i basant-se en un informe de Funció Pública NO vinculant, i en atenció a una suposada seguretat jurídica, l’Administració va decidir unilateralment que reintroduiria les proves físiques. Tots els sindicats unitàriament, ens hi vam oposar frontalment i vam proposar que s’eliminessin del tot, ja que enlloc hi ha una obligatorietat de fer-les, excepte la intersindical-CSC a qui literalment “ja li anava bé que hi hagués proves físiques per a tothom”.

Després d’onze anys sense oposicions, l’Administració no ha tingut la decència d’esperar unes setmanes, ja que les possibles modificacions legislatives estan anunciades per aquest mateix juny, i han demostrat un menyspreu infinit vers els seus interinsun col·lectiu envellit que després de demostrar més que sobradament la seva professionalitat i vàlua, ara veuen com no se’ls valora ni se’ls vol facilitar la consolidació de la plaça.

UGTPRESONS considerem del tot vergonyós la forma en què l’Administració ha gestionat tot aquest procés i ha publicat les bases que abans us hem resumit, que si bé no són il·legals i per tant no són impugnables, si són com a mínim quelcom més que immorals.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta utilitzar-les. Més informació

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca