Visita Salut Laboral

Departament de Justícia
Centre Penitenciari de Mas d’Enric
Sr. Francisco Romero Beitia
El Catllar
Tarragona

Senyor,

Com a delegat de prevenció i membre del Comitè de Seguretat i Salut Laboral dels centres penitenciaris del departament de Justícia, amb les facultats que m’atorga l’article 36 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, us n’informo que el passat dia 12 d’abril vaig fer una visita al Centre Penitenciari de Mas d’Enric detectant les problemàtiques que li detallo a continuació:

Edifici A1

Accés A1

No disposa de servei WC. Tal com diu el RD 486/97 de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball, i també el full monogràfic 29 de l’Institut de Seguretat i Salut Laboral, els serveis higiènics han de ser de fàcil accés…

La qual cosa no es dona en aquesta cabina, ja que la persona que hi està no pot fer-ne ús quan vol, sinó quan li poden fer un relleu, i més d’un cop tenen problemes seriosos perquè es pugui fer aquest relleu. A tall d’exemple, al matí s’ocupa des de les 05.30h fins les 07.30h i durant aquesta estona és molt difícil tenir un relleu. També durant el dia hi ha estones que per motius de feina no hi ha ningú al departament de comunicacions i es fa etern el relleu per poder anar al servei. Per tant, la ubicació d’un excusat i un rentamans en aquesta cabina milloraria molt l’estada del personal que hi treballa.

Disposar d’un monitor més en aquest accés facilitaria tenir tots els accessos que es controlen a la vista i s’agilitzaria tant l’entrada del personal com la dels visitants. En tot cas, si aquesta solució no fos factible, la col·locació d’un mirall entre les portes M04 i M06 millorarien la manca d’aquesta pantalla.

Reubicació de la finestreta passa papers. S’hauria d’apropar més a la ubicació del lloc de treball del funcionari, ja que els desplaçaments fins a la ubicació actual a les hores punta provoca que s’acumuli personal als diferents accessos per aquesta pèrdua de temps. Aquesta reubicació milloraria les condicions de treball.

Comunicacions

Hi ha cablejat elèctric pel terra a diferents taules del departament, així com per la zona de l’escàner hi ha fins i tot un petit mòdem pel terra.

Edifici A2

Oficina de Direcció

Hi ha cablejat al terra entre les dues taules. S’hauria de recollir.

Oficina de Gestió Econòmica

Hi ha cablejat pel terra. S’hauria de recollir.

El personal es queixa del soroll de la màquina de l’aire condicionat, molts cops aturen el seu funcionament per la molèstia que ocasiona. En el moment de la visita s’escoltava el soroll i era molest. Caldria revisar aquesta màquina i  veure quines millores es poden aplicar, donat que, tot i no estar fora dels límits legals, és una font de molèstia i estar exposat durant tota la jornada pot comportar ansietat, estrès, irritabilitat, i un llarg nombre d’efectes nocius sobre la salut.

WC Dones P2

La porta de l’excusat del mig, frega al terra, impedint la seva obertura i el personal ensopega amb ella. S’hauria de rebaixar la porta.

Gestió Penitenciària

El personal es queixa que sovint fa molta pudor a clavegueram. Segons el RD 486/97 Annex III, Condicions ambientals dels llocs de treball. En els seus apartats 1.L’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per a la seguretat i salut dels treballadors. 2. Igualment, i tant com sigui possible, les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir una font d’incomoditat o molèstia pels treballadors. Amb aquesta finalitat, s’han d’evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d’aire molestos, les olors desagradables,..

També manifesten que sovint tenen molèsties als ulls, pel que caldria comprovar que es compleixen els paràmetres de l’Annex III, apartat 3. En els locals de treball tancats s’han de complir, en particular, les condicions següents:

Oficina de Recursos Humans

Hi ha cablejat pel terra, s’hauria de recollir per evitar ensopegaments.

El mateix que a l’oficina de Gestió Penitenciària, el personal de l’oficina de RRHH es queixa de les males olors que ha de suportar, sovint olors de clavegueram i diàriament del menjar cuinat, doncs, el tub de la cuina passa per la paret exterior.  Cal comprovar que reuneixi els requisits que requereix la normativa específica en sortida de fums (DB SI, UNE-EN 1366-8 i altres).

El personal també refereix enlluernaments per la llum del sol, s’ha de tenir en compte que des de l’arribada i fins que acaben la jornada, el sol, tot i haver-hi cortines, aprofundeix en aquesta oficina. Segons RD 486/97 Annex IV. Il·luminació dels llocs de treball, en el seu apartat 4b, ens diu, s’han d’evitar els enlluernaments indirectes produïts per la llum solar o per fonts de llum artificial d’alta luminància. Caldria la col·locació de làmines de protecció solar, que evitarien els enlluernaments i el sobreescalfament d’aquestes oficines, millorant i reduint la utilització dels equips d’aire condicionat.

Oficina cap RRHH

Igual que a l’oficina de Recursos Humans, sovint olor a clavegueram i diàriament olor a menjar.

WC Homes PB

Hi ha dos excusats sense tapa. Un d’ells amb un cartell a la porta des de fa molt de temps, que diu “no utilitzar”. Caldria fer les restitucions pertinents.

Cabina A2 vehicles

Quan està una persona sola de servei, hi ha els mateixos problemes que a la cabina de l’edifici A1 a l’hora d’anar a l’excusat. Per tant, es demana la col·locació d’un WC i rentamans.

Modul 1

Caldria recollir els cablejats elèctrics del terra.

Les cadires estan molt espatllades, s’hauria de fer reposició.

Ens apropem a l’estiu i la temperatura del menjador sol superar els 30 graus. Caldria fer actuacions per poder garantir el compliment del RD 486/97 Annex III. Condicions ambientals dels llocs de treball. Apartat 3a, on diu, la temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines ha d’estar compresa entre 17 i 27 oC. La temperatura dels locals on es facin treballs lleugers ha d’estar compresa entre 14 i 25 oC. La mesura correctora, com podria ser esplits de paret. Es pot extrapolar als mòduls 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

El dia de la visita, els funcionaris no havien pogut sortir a esmorzar, donat que varen haver de dur a un intern a infermeria i la pèrdua del funcionari que el va tenir d’acompanyar mentre l’intern va estar al departament d’infermeria feia impossible que la resta poguessin sortir a esmorzar. Aquest no és un cas puntual, es repeteix sovint.

Mòdul 4

Cabina d’accés mòdul 4 i 5

Portella tallafocs passa documents. Hi ha hagut atrapaments de dits de les mans, cal aplicar una solució, fer una maneta que protegeixi la mà a l’hora d’obrir i tancar la portella. Ens diu el RD 486/97 Annex I 4. 2n. Els treballadors han de poder fer de manera segura les operacions d’obertura, tancament, ajustatge o fixació de finestres.

Mòdul 5

Aula taller

Aquesta aula recull l’activitat d’arts plàstiques i ha d’estar tancada mentre es fa l’activitat, durant els mesos d’estiu pateix temperatures superiors als 30 graus sovint, caldria fer actuacions per poder garantir el compliment del RD 486/97 Annex III. Condicions ambientals dels llocs de treball. Apartat 3a, on diu, la temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines ha d’estar compresa entre 17 i 27 oC. La temperatura dels locals on es facin treballs lleugers ha d’estar compresa entre 14 i 25 oC. La mesura correctora, com podria ser esplit de paret.

WC funcionaris

Sovint hi ha males olors que provenen dels sobreeixidors de l’àrea de wc de funcionaris. Cal fer una intervenció i eliminar aquest problema.

General cabines 2, 3, 4, 5, 6 i 7

Sobrecàrrega de treball, les demandes que rep la persona de la cabina molts cops excedeixen la capacitat d’atendre-les competentment. Pels matins, ja reben una persona que els dona suport durant una estona, però no és suficient, hi hauria d’haver dues persones durant el servei. El disseny de la cabina tampoc es correspon amb les necessitats del treballador per a poder executar de la millor manera les demandes que rep. Cal fer una avaluació dels riscos específics a les cabines.  

CCI

Al ser una sala de circuit tancat de tv, amb 19 monitors de paret, 4 a la taula i dues consoles, hauria de tenir unes cadires més adients per les tasques que es realitzen, s’ha de tenir en compte que és un lloc de treball constant 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, on l’activitat és continua.

No només els equips tècnics han de ser d’alt rendiment, també ho ha de ser el mobiliari i en aquest cas, sobre tot les cadires. Tenir unes bones cadires milloren el rendiment i l’eficiència dels treballadors d’aquests entorns de treball (per exemple 112, sales de transit). Caldria canviar les cadires per unes amb suport lumbar regulable en alçada, reposacaps regulable en alçada i angle, respatller de malla transpirable, a la fi, dotar del material adient per a la realització de la feina en condicions saludables.

Cuina

Allargo pel terra, des de la paret fins a la part de cocció. Cal instal·lar endolls a prop d’on es fan servir.

Infermeria

Cabina d’Infermeria

El personal refereix olors a clavegueram. No disposa de cap tipus de ventilació natural. Sovint fa molta calor.

El personal es queixa del soroll de la màquina de l’aire condicionat i la bomba d’aigua. En el moment de la visita s’escoltava el soroll i era molest. Caldria revisar aquesta màquina i  veure quines millores es poden aplicar (per ex. aïllament per esmorteir el soroll), donat que, tot i no estar fora dels límits legals, és una font de molèstia i estar exposat durant tota la jornada pot comportar ansietat, estrès, irritabilitat, i un llarg nombre d’efectes nocius sobre la salut. Aquesta cabina està ocupada per personal les 24h del dia, 7 dies a la setmana.

Pati del MID

L’accés al pati del MID es fa mitjançant una rampa.

El RD 486/97 Annex I 3. Sòls, obertures i desnivells, i baranes.

1r. Els sòls dels locals de treball han de ser fixos, estables i no lliscants, sense irregularitats ni pendents perillosos.

2n. Les obertures o desnivells que suposin un risc de caiguda de persones es protegiran mitjançant baranes o altres sistemes de protecció de seguretat equivalent, …

Cal la instal·lació d’una barana i de bandes antilliscants a la rampa d’accés.

Despatx de funcionaris 1a planta

Falta la reixa de circulació d’aire al sostre.

Ingressos

Despatx de funcionaris

Hi ha cablejat pel terra. Cal recollir-lo per evitar ensopegaments.

Sales d’entrevistes

Hi ha dues i cap d’elles disposa de càmera per tal que hi hagi control del que passa mentre s’hi fa intervenció.

Sales d’escorcoll i caganer

Hi ha poca llum. RD 486/97 Annex IV. Il·luminació dels llocs de treball. 1. La il·luminació de cada zona o part d’un lloc de treball ha d’adaptar-se a les característiques de l’activitat que s’hi faci, tenint en compte:

  1. Els riscos per a la seguretat i salut dels treballadors depenents de les condicions de visibilitat.
  2. Les exigències visuals de les tasques que s’hi fan.

Zones o part del lloc de treball que requereix exigències visuals altes, nivell mínim 500 lux. Cal mesurar i corregir les deficiències.

Tallers

Passadissos planta baixa i 1r pis

Males olors, com a clavegueram. Cal corregir.

Passadís planta baixa

Al passadís, on estan ubicats els arcs, la temperatura és molt alta. No hi ha cap tipus de ventilació. A les hores de sortida dels interns i internes que hi treballen es treballa de forma intensa, ja que hi solen passar més de 100 persones pels arcs detectors, amb tot el que implica, escorcoll de persones i pertinences.

  • La humitat relativa ha d’estar compresa entre el 30 i el 70%, excepte en els locals on hi hagi riscos per electricitat estàtica en què el límit inferior serà del 50%.
  • Sense perjudici del que es disposa en relació a la ventilació de determinats locals en el reial decret 1618/1980, de 4 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària, la renovació mínima de l’aire dels locals de treball ha de ser de 30 metres cúbics d’aire net per hora i per treballador, en el cas de treballs sedentaris en ambients no calorosos ni contaminats per fum de tabac i de 50 metres cúbics a la resta de casos, amb la finalitat d’evitar l’ambient viciat i les olors desagradables.

La temperatura dels locals on es facin treballs lleugers ha d’estar compresa entre 14 i 25 oC. Cal corregir i adequar a normativa.

Després de tot l’exposat, us demano, que tan aviat com pugueu, em feu saber les mesures d’aplicació per tal  corregir les problemàtiques exposades, així com les dates d’execució de les mateixes. Restant a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.

Albert Anton Rius

Responsable de Salut Laboral d’UGTPRESONS.

El Catllar, 19 d’abril de 2022

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta utilitzar-les. Més informació

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca