Visita Salut Laboral

Departament de Justícia
Centre Penitenciari Puig de les Basses

Sr. Francisco Lisa Catalan
17600 Figueres
Girona

Senyor,

Com a delegat de prevenció i membre del Comitè de Seguretat i Salut Laboral dels centres penitenciaris del departament de Justícia, amb les facultats que m’atorga l’article 36 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, us n’informo què el passat dia 18 de maig vaig fer una visita al Centre Penitenciari que dirigiu, detectant les problemàtiques que li detallo a continuació:

OFICINA DE RECURSOS HUMANS

El personal que hi treballa, tot i desenvolupar tasques amb pantalles de visualització de dades, no disposa ni de reposapeus ni de reposacanells, tot i haver-los demanat.

El RD 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que incloguin pantalles de visualització en el seu Annex. 1 indica: S’ha de posar un reposapeus a disposició de qui desitgi fer-ne us.

La Guia de INSST també recomana l’ús de reposa canells quan aquests no queden neutres respecte al teclat. La seva utilització pot reduir la tensió estàtica als braços i l’esquena de la persona usuària.

Demanem que es lliurin reposapeus i canells a tots els usuaris de PVD.

OFICINA UGP

La oficina disposa de finestres que són molt difícils d’obrir per la disposició del mecanisme d’obertura, que es troba a una alçada de 2,5 m. Ja s’ha donat algun incident sense conseqüències greus a l’intentar obrir-les ja que s’han d’enfilar a un replà de la paret. Caldria condicionar aquest mecanisme per a que es pogués practicar des de el pla del terra.

La disposició de les lluminàries provoca reflexos en algunes PVD.

El RD 488/97 Annex. 2 indica: El condicionament del lloc de treball i la situació i les característiques tècniques de les fonts de llum artificial s’han de coordinar de manera que evitin els enlluernaments i els reflexos molestos a la pantalla o a d’altres parts de l’equip.

Caldria comprovar la disposició d’algunes lluminàries per tal de corregir aquests reflexos.

En aquesta oficina hi ha 17 llocs de treball amb PVD i cap dels llocs disposa de reposapeus ni canells.

El RD 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que incloguin pantalles de visualització en el seu Annex. 1 indica: S’ha de posar un reposapeus a disposició de qui desitgi fer-ne us.

La Guia de INSST també recomana l’ús de reposa canells quan aquests no queden neutres respecte al teclat. La seva utilització pot reduir la tensió estàtica als braços i l’esquena de la persona usuària.

Demanem que es lliurin reposapeus i canells a tots els usuaris de PVD.

Hi ha alguna taula que s’han de recollir els cablejats, per tal d’evitar ensopegaments.

ACCÉS A1 i A2J

No disposen de servei WC. Tal i com diu el RD 486/97 de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball, i també el full monogràfic 29 de l’Institut de Seguretat i Salut Laboral, els serveis higiènics han de ser de fàcil accés …

La qual cosa no es dona en aquestes cabines ja que la persona que hi està no pot fer-ne ús quan vol, sinó qual li poden fer un relleu, i més d’un cop tenen problemes seriosos per a que es pugui fer aquest relleu.

Per tant, la ubicació d’un excusat i un rentamans en aquestes cabines milloraria molt l’estada del personal que hi treballa.

CCI

A la paret hi ha 18 monitors de vigilància més un monitor central, inicialment tots eren de 20”, però a mesura que s’han espatllat han estat substituïts per altres més petits. El dia de la visita hi havia 2 de 18”.

A la taula de treball es disposava de 2 monitors de 22”, que al espatllar-se també han esta reduïts de mida, ara són de 19”.

A la mateixa taula hi ha tres monitors amb el color distorsionat, s’haurien de canviar.

La Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització d’Equips amb Pantalles de Visualització de l’Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (edició 2021), en diu que: Una pantalla de visualització no ha de presentar cap tipus d’artefacte visual  que dificulti la llegibilitat: falta d’uniformitat de luminància, de color o de contrast, distorsions geomètriques, defectes en la pantalla, etc.

Demanem que es reposin els monitors i que aquests siguin iguals o superiors als que hi havia, com a mínim de 20”.

Disconfort tèrmic. Ara comença la calor, i la disposició d’aquesta oficina, sota coberta, fa que en els mesos més forts de calor, la temperatura sobrepassi fàcilment els 30 graus.
Tenint també en compte la quantitat de fonts de calor que hi ha (transformadors dels monitors), més les mides de la sala, cal fer una actuació urgent per tal de minimitzar aquest problema, per exemple, instal·lar un equip d’aire condicionat.

El RD 486/1997 pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, en l’Annex III, 3: La temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars ha d’estar compresa entre  els 17 i els 27 oC.

La temperatura dels locals on es facin treballs lleugers ha d’estar compresa entre els 14 i els 25 oC.
La Guia de INSST ens indica que el rang de temperatura a l’estiu estarà comprès entre els 23 i els 26 oC.

Demanem la instal·lació urgent d’un equip d’aire condicionat

A la sala de monitors, han posat un aparell de refrigeració portàtil, que no actua a la sala dels funcionaris de control. A més, en aquesta sala de monitors hi ha una placa del sostre treta. Cal posar-la al seu lloc.

Cadires. Les cadires no disposen de reposacaps, és important per tal d’evitar dolors musculoesquelètics, ja que la disposició de les pantalles està molt per sobre del que seria recomanable. Les cadires amb reposacaps ajudarien a preservar millor la salut dels treballadors d’aquest servei.

Demanem que es canviin les cadires actuals dels llocs de control de pantalles per unes adients amb reposacaps.

Així mateix caldria substituir de la resta, aquelles que estan deteriorades pel seu ús.

OFICINES EQUIPS MULTIDISCIPLINARS

Hi ha una queixa comuna, el volum de so dels altaveus està molt alt i els distorsiona sovint durant la jornada laboral, quan fan les reunions d’equip, videoconferències, etc. Ja que pràcticament totes les instruccions que es donen van dirigides als interns.

Es proposa eliminar aquest espai del so de l’interior del mòdul.

COMUNICACIONS

Ens refereixen que sovint hi ha formigues, que accedeixen des del pàrquing de funcionaris cap a la cuina de cafeteria i comunicacions. Cal mantenir periòdicament el control de plagues.

Hi ha alguna taula amb cablejat pel terra, cal recollir-lo per evitar ensopegades.

Hi ha cadires deteriorades, amb la roba trencada i l’escuma a l’aire. Caldria substituir-les.

Els vidres que separen la zona de visites tenen cadascun d’ells un forat d’uns 17 cm de diàmetre, actualment estan tapats els forats amb paper. Cal fer una intervenció i tapar els forats amb materials rígids i resistents.

Els passa papers que hi ha tenen un plàstic per tal d’evitar durant les mesures COVID, que passessin aerosols, cal fer una intervenció correcte i que garanteixi l’efecte paret que té actualment el plàstic que hi ha posat.

DERT

Incendis. Hi ha molta preocupació pels incendis per part de tota la plantilla, els últims incendis han estat molt greus i també les seves conseqüències.

A la cabina central (peixera) hi ha al seu interior 6 BIES amb mànegues semirígides de 25mm. La caixa que les conté  esta pràcticament al terra, tenint que ajupir-te per a poder alliberar la mànega i obrir el pas de l’aigua. A més cal afegir lo dificultós que és el desplegament de la mànega.

Quan hi ha un incendi, tot va molt ràpid, i executar el desplegament d’aquestes mànegues fa perdre un  temps molt valuós, temps que pot evitar ferits i sobre tot salvar vides .

En el RD 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, diu en el seu Annex 1:
11. Condicions de protecció contra incendis.
3r. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis han de ser d’accés i manipulació fàcils.

Així mateix, el RD 513/2017, de 22 de maig, pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, en l’Annex I:

Característiques i instal·lacions dels equips i sistemes de protecció contra incendis.
Secció 1ª Protecció activa contra incendis.
5. Sistemes de boques d’incendi equipades.
Les BIE hauran de muntar-se sobre un suport rígid, de manera que el broquet i la vàlvula d’obertura manual i el sistema d’obertura d’armari, si n’hi ha, estiguin situats com a màxim, a 1,50 m sobre el nivell del sòl.

Per lo exposat, demanem la retirada dels armariets que l’únic servei que fan és dificultar la sortida de les mànegues i que tal i con detalla el RD 513/2017 i la NTP 42 no és exigible o bé es canviïn els armariets que contenen les mànegues per d’altres que disposen d’una frontissa que permet la sortida del carro i facilita l’extracció de la mànega.

Extracció de fums. Els passadissos de cel·les no disposen d’extractors de fum.

El Codi Tècnic d’Edificació estableix que tot edifici disposarà dels mitjans d’evacuació adequats per a que els ocupants puguin abandonar-lo o arribar a un lloc segur dins el mateix en condicions de seguretat.

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en l’article 14. Dret a la protecció davant els riscos laborals. Diu: Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball.

Aquest deure de protecció també constitueix un deure de les administracions públiques respecte al personal al seu servei. En compliment del deure de protecció, l’empresari haurà de garantir la seguretat i salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb la feina. A aquests efectes, en el marc de les seves responsabilitats, l’empresari realitzarà la prevenció de riscos laborals mitjançant la integració de l’activitat preventiva l’adopció de les mesures que siguin necessàries per a la protecció de la seguretat i salut dels treballadors …

LPRL. Article 15 Principis de l’acció preventiva.

  1. L’empresari ha d’aplicar les mesures que integren el deure general de prevenció previst a l’article anterior, d’acord amb els principis següents:
  2. Evitar els riscos.
  3. Avaluar els riscos que no es poden evitar.
  4. Combatre els riscos en el seu origen.

Els incendis que patim no son fortuïts, son provocats, tenim coses a dir per millorar les nostres actuacions davant d’aquest tipus d’incidents.

Un greu problema quan es produeix un incendi és el fum.

El fum no ens deixa veure, podem perdre l’orientació, la manca de visió fa que els nostres moviments siguin més pausats, també podem ser agredits i per la dificultat de visió ni tant sols veure d’on ve i on està l’agressor.

Amb un sistema d’extracció de fums a cada passadís, es pot evitar l’acumulació de fums i millorar moltíssim la intervenció alhora que el resultat de la mateixa. Mantenir la via d’evacuació lliure de fums minimitzaria els riscos d’inhalació de gasos tòxics i altres danys físics.

Per tot lo exposat, demanem que faci les gestions corresponents per tal que aquestes mesures s’apliquin amb la màxima celeritat possible.

Albert Anton Rius
Responsable de Salut Laboral UGTPRESONS.

Figueres, 20 de maig de 2022

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta utilitzar-les. Més informació

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca