Visita Salut Laboral

Departament de Justícia
Centre Penitenciari Brians 1
Sr. Jordi Fustagueras Llauró
08635 Sant Esteve de Sesrovires

Senyor,

Com a delegat de prevenció i membre del Comitè de Seguretat i Salut Laboral dels centres penitenciaris del departament de Justícia, amb les facultats que m’atorga l’article 36 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, us n’informo què el passat dia 23 de juny vaig fer una visita al Centre Penitenciari que dirigiu, detectant les problemàtiques que li detallo a continuació:

ESCALES ACCÉS VESTUARI i PARQUING

Les escales d’accés als vestuaris i les d’accés al pàrquing no disposen d’elements antilliscants.

RD 486/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Annex I.

 • Rampes, escales fixes i de servei.

1r. Els paviments de les rampes, les escales i les plataformes de treball han de ser de materials no lliscants o han de disposar d’elements antilliscants.

Caldria col·locar bandes antilliscants o abocardar els graons per tal d’evitar relliscades i/o caigudes.

OFICINA DE GESTIÓ PENITENCIÀRIA

Aire condicionat. Hi ha tres aparells d’aire condicionat i el corrent d’aire que surt cau molt directe sobre el personal que hi treballa a l’oficina, provocant molèsties.

RD 486/1997. Annex III. Condicions ambientals dels llocs de treball.

 1. L’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de comportar cap risc per a la seguretat ni la salut dels treballadors.
 2. Així mateix, i tant com sigui possible, les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir cap font d’incomoditat ni molèstia per als treballadors. A aquest efecte, cal evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d’aire molestos, les olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de finestres, llums o envans de vidre.
 3. Els locals de treball tancat han de complir, concretament, les condicions següents:
 4. La temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars ha d’estar compresa entre els 17 i els 27 oC.

En aquest sentit, la Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels Llocs de Treball de l’INSST recomana que  en el cas de locals tancats on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars, sense radiació tèrmica ni corrents d’aire, sempre i quan els treballadors portin roba acord amb l’estació climàtica, la temperatura optima  a l’estiu estarà compresa entre 23 a 26 oC i la humitat entre el 30 i 70%, excepte en els locals on hagin riscos per electricitat estàtica que el límit inferior serà el 50%.

Donat que els equips instal·lats son molt potents, caldria posar algun tipus de pantalla que fes la funció de difusor i evites que l’aire caigui directe al damunt dels treballadors/ores.

Hi ha cablejats pel terra sense recollir. Cal recollir-lo.

La il·luminació de l’oficina és molt variada, disposa de fluorescents de llum càlida i freda barrejats entre ells.

RD 486/1997. Annex IV. Il·luminació dels llocs de treball.

 • La il·luminació dels llocs de treball ha de complir, a més, pel que fa la seva distribució i a altres característiques, les condicions següents:
 • La distribució dels nivells d’il·luminació ha de ser el més uniforme possible.
 • S’ha de procurar mantenir uns nivells i contrastos de luminància adequats a les exigències visuals de la feina, evitant variacions sobtades de luminància dens de la zona d’operació i entre aquesta i els seus voltants.
 • S’ha d’evitar, igualment, els enlluernaments indirectes produïts per la llum solar o per fonts de llum artificial d’alta luminància. En cap cas aquestes fonts s’han de col·locar sense protecció en el camp visual del treballador.

L’oficina té quatre finestrals i només 3 d’ells tenen cortines de roba que cobreixen parcialment l’entrada de llum natural.

RD 488/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que incloguin pantalles de visualització. Annex. 2

 • Reflexos i enlluernaments.

Els llocs de treball s’han d’instal·lar de manera que les fonts de llum, com ara finestres o altres obertures, els envans transparents o translúcids i els equips o els envans de color clar, no provoquin enlluernaments directes ni ocasionin reflexos molestos a la pantalla.

Les finestres han d’estar equipades amb un dispositiu de cobertura adequat i regulable per atenuar la llum del dia que il·lumini el lloc de treball.

La porta d’accés a l’oficina no disposa de molla de tancament, ocasionant corrents d’aire molestos. Hi havia una molla que es va espatllar i no es va reposar.

El personal que hi treballa, tot i desenvolupar tasques amb pantalles de visualització de dades, no disposa ni de reposapeus ni de reposacanells.

El RD 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que incloguin pantalles de visualització en el seu Annex. 1 indica:

 • S’ha de posar un reposapeus a disposició de qui desitgi fer-ne us.

La Guia de INSST també recomana l’ús de reposa canells quan aquests no queden neutres respecte al teclat. La seva utilització pot reduir la tensió estàtica als braços i l’esquena de la persona usuària.

Demanem que es lliurin reposapeus i canells a tots els usuaris de PVD.

OFICINA DE DIRECCIÓ

Hi ha quatre taules i quatre telèfons, que no disposen d’auriculars mans lliures amb micròfon, que evitarien molèsties osteomusculars dels membres superiors com braços i espatlla.

Despatx director

Hi ha una taula molt petita amb un ordinador on sovint s’hi esta moltes hores per la descàrrega d’imatges. 

RD 488/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que incloguin pantalles de visualització en el seu Annex. 1 indica:

 • Taula o superfície de treball

La taula o la superfície de treball han de ser poc reflectants i han de permetre una col·locació flexible de la pantalla, del teclat, dels documents i del material accessori.

El suport dels documents ha de ser estable i regulable i ha d’estar col·locat de manera que es redueixin al mínim els moviments incòmodes del cap i ulls.

L’espai ha de ser suficient per tal que els treballadors estiguin en una posició còmoda.

OFICINA D’ADMINISTRACIÓ

Hi ha cablejats pel terra sense recollir. Cal recollir-lo.

SEGON ACCÉS

2n accés vehicles

Cau aigua des del pis de dalt (accés personal) pels conductes de l’aire condicionat, arribant a tocar parts elèctriques.

RD 486/1997. Annex I.

12. Instal·lació elèctrica.

Fossa de vehicles

La fossa de vehicles ja fa temps que no s’utilitza com a tal, primer de tot no compliria amb la normativa vigent, i, donat que existeix el rics de caiguda a diferent nivell de persones a l’interior de la fossa degut a circular per les bandes perimetrals que estan desprotegides i sovint llisquen pels vessaments d’olis, greixos, aigües, etc.

Demanem que es cobreixi la fossa mitjançant planxes específiques que poden ser fixes o abatibles, o bé d’altres materials, que es tapi a la seva totalitat, o qualsevol altre solució per tal d’eliminar el risc de caiguda a diferent nivell.

2n accés personal

La construcció de l’accés és metàl·lica i de vidre. El personal refereix que sovint s’enrampa, hi ha canaletes amb cablejats, amb empalmaments molt deficients.

RD 486/1997. Annex I.

12. Instal·lació elèctrica.

 1. La instal·lació elèctrica dels llocs de treball s’ha d’ajustar al que es disposa en la seva normativa específica.
 2.  La instal·lació elèctrica no ha de comportar riscos d’incendi o explosió. Els treballadors han d’estar degudament protegits contra els riscos d’accident causats per contactes directes o indirectes.

L’únic accés que hi ha per aquest lloc de treball és una escala de cargol.

RD 486/1997. Annex I. Condicions generals de seguretat als llocs de treball.

 • Rampes, escales fixes i de servei.
 • Els esglaons d’una escala han de tenir les mateixes dimensions. Queden prohibides les escales de cargol, excepte les que siguin de servei.

DEPARTAMENT D’INGRESSOS

Aquest departament no disposa d’excusats.

Tal i com diu el RD 486/97 de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball, i també el full monogràfic 29 de l’Institut de Seguretat i Salut Laboral, els serveis higiènics han de ser de fàcil accés.

RD 486/1997. Annex V.

 • Els llocs de treball han de disposar, en la seva proximitat i en la dels vestuaris, de locals, de neteja, lavabos amb aigua corrent, calenta si cal, sabó i tovalloles individuals o altres sistemes per assecar-se amb garanties higièniques. Han de disposar a més de dutxes d’aigua corrent, calenta i freda, quan es facin habitualment treballs bruts, contaminants o que originin una suor elevada. En aquests casos, s’ha de subministrar als treballadors els mitjans especials de neteja que calguin.
 • Si els locals de neteja i els vestuaris estan separats, la comunicació entre tots dos ha de ser fàcil.
 • Els locals de treball han de disposar d’excusats, amb lavabos, situats al voltant dels llocs de treball, dels locals de descans, dels vestuaris i dels locals de neteja, quan no estiguin integrats aquests últims.

En aquest departament hi ha una dutxa d’interns i un despatx tipus ofici que no s’utilitzen i es podria veure la possibilitat d’instal·lar uns excusats i lavabos pels treballadors i treballadores d’aquest departament.

OBRA DE CUINA

Hi ha una carpa desmuntable, amb un quadre elèctric provisional. Cal adequar la instal·lació a normativa i posar un quadre elèctric estanc, així com endolls per exteriors. La seva manipulació ha de ser per les persones amb les competències per fer-ho.

El RD. 486/1997. Annex III.

 • Els llocs de treball a l’aire lliure i en els locals de treball que, per l’activitat desenvolupada no poden quedar tancats, s’haurà de prendre mesures per a que els treballadors/es puguin protegir-se, en la mesura del possible, de les inclemències del temps.

La Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels Llocs de Treball, ens diu,

En els llocs de treball a l’aire lliure, les mesures que es prenguin per protegir als treballadors de les inclemències del temps hauran d’incloure, a més de les destinades a fer front al fred o calor excessius, altres dirigides a protegir als treballadors de la radiació solar directa, especialment la ultravioleta. Tals mesures poden ser, en el cas de treballs a l’aire lliure en època estival: la habilitació de zones cobertes o ombrejades, l’ús de peces de protecció que protegeixin tot el cos, inclòs el cap, de la radiació solar excessiva, l’ús d’ulleres, cremes protectores, aigua, etc.

CABINA D’INFERMERIA

La cadira de descans i la de control estan trencades.

Hi ha paneroles i sovint es veuen rates.

RD 486/1997 en el seu Annex II. Ordre neteja i manteniment.

 • Els llocs de treball, inclosos els locals de servei, i llurs respectius equips i instal·lacions, s’han de netejar periòdicament i sempre que calgui per mantenir-los en tot moment en condicions higièniques adequades.
 • Els llocs de treball i, en particular, llurs instal·lacions han de ser objecte d’un manteniment periòdic, de manera que llurs condicions de funcionament satisfacin sempre les especificacions del projecte, i se’n repararan ràpidament les deficiències que puguin afectar la seguretat i salut dels treballadors.

CABINA MÓDUL 1

No disposa de cadira de descans.

CABINA MÓDUL 3

Al accedir a la cabina fa molt mala olor.

No hi ha cadira de descans.

Hi ha un tub a la paret de la calefacció central que perd aigua des de fa molt, molt temps. Ha generat una taca de rovell al terra.

CCI

Està pendent de renovació.

La cadira de descans nova no és gens còmoda. És molt el personal tant d’aquest centre com d’altres que manifesten queixes de les últimes cadires que han arribat.

DEPARTAMENT DE TRASLLATS

L’aire condicionat no funciona.

La zona de locutoris i videoconferències no disposa d’aire condicionat, ni tant sols de cap tipus de ventilació ni renovació d’aire. De vegades l’ocupació pot ser del 100%.

RD 486/97. Annex III Condicions ambientals dels llocs de treball.

 1. L’exposició a les  condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per a la seguretat i salut dels treballadors.
 2. Igualment, i tant com sigui possible, les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir una font d’incomoditat o molèstia pels treballadors. Amb aquesta finalitat s’han d’evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d’aire molestos, les olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de les finestres, llums o envans de vidre.
 3. En els locals de treball tancats s’han de complir en particular, les condicions següents:
 • La humitat relativa ha d’estar compresa entre el 30i el 70%, excepte en els locals on hi hagi riscos per electricitat estàtica en què el límit inferior serà del 50%.
 • Sense perjudici del que es disposa en relació a la ventilació de determinats locals en el reial decret 1618/1980, de 4 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària, la renovació mínima de l’aire dels locals de treball ha de ser de 30 metres cúbics d’aire net per hora i per treballador,……..

La Guia de INSST ens indica que el rang de temperatura a l’estiu estarà comprès entre els 23 i els 26 oC.

Demanem la reparació i/o instal·lació urgent d’un equip d’aire condicionat, així com el compliment de la normativa vigent.

Sobrecàrrega de treball

El departament de trasllats no té assignat cap d’unitat, havent de prendre les decisions els funcionaris/es que hi treballen.

El departament el composen set funcionaris/es. D’aquests, un/a fa Escola, altre fa Poliesportiu i el tercer/a Video, no es poden moure del lloc on estan.

Dels quatre que resten, un està a l’oficina, no es pot moure, i els altres tres es dediquen a fer tota la resta de trasllats, no donant a l’abast.

Tots els dies han d’esmorzar abans de les 08.30h, ja que el volum de feina no permet fer-ho més endavant.

Cal recordar que el Decret 56/2012 de Jornada i Horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat, modificat pel Decret 48/2014, en referència a la pausa estableix,

 • Pausa: 20 minuts per al personal amb jornada igual o superior a 6 hores diàries. Amb caràcter general entre les 10 i les 12 hores, amb la garantia que els serveis quedin coberts.

Segons l’Instituto Nacional de Seguridad y Salut en el Trabajo, la càrrega de treball es pot definir com “el conjunt de requeriments psicofísics als que es sotmès el treballador durant la seva jornada laboral”.

Entre d’altres hi ha factors determinants que influeixen en aquesta càrrega de treball com, el contingut de la feina, les condicions ambientals, aspectes psicosocials i organitzatius i el disseny del lloc.

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, en l’article 15 de Principis d’acció preventiva, apartat d), estableix que l’empresari haurà de,

 • Adaptar la feina a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, així com també a l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l’objectiu específic d’atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes en la salut.

Oficina accés locutoris

Està ubicada a l’antic despatx del Jutge de Vigilància.

Al despatx hi ha un armari metàl·lic al que hi arriben cablejats, però es desconeix el seu interior.

No hi ha aire condicionat ni renovació d’aire. RD 486/1997.

 1. La temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars ha d’estar compresa entre 17 i 27 oC. La temperatura dels locals on es facin treballs lleugers ha d’estar compresa entre els 14 i els 25 oC.

No hi ha cap excusat al voltant.

Tot i treballar amb PVD, la cadira que disposa no és ergonòmica.

Al sostre hi ha un forat, s’ha fet una instal·lació i han deixat el forat.

A la sala de comunicacions al passadís dels locutoris 30-35 hi ha una placa del sostre a punt de caure.

MÒDUL DONES

Just a l’entrada, al sostre per la part interior, a les bigues de la paret que dona a l’exterior, hi ha nius de coloms.

RD 486/1997. Annex II.

 • Els llocs de treball, incloent-hi els locals de servei, i llurs equips i instal·lacions respectius, s’han de netejar periòdicament i sempre que sigui necessari per mantenir-los en tot moment en condicions higièniques adequades. Amb aquesta finalitat, les característiques dels terres, els sostres i les parets han de ser d’una naturalesa que permetin la neteja i el manteniment.

Despatx funcionaries

Hi ha cablejats pel terra. Cal recollir-los.

Sala de descans

No disposa de climatització ni de renovació d’aire.

RD 486/1997. Article 2. Definicions.

 1. A l’efecte d’aquest Reial decret, hom entén per llocs de treball les àrees del centre de treball, edificades o no, en que els treballadors han de romandre o a les quals poden accedir a causa del seu treball.

Cal instal·lar un equip d’aire condicionat.

Control Dones

Al terra, hi ha un graó de ferro a la part dels armaris elèctrics. Està sense senyalitzar, ja hi ha hagut incidents amb ell. Cal senyalitzar i si és possible corregir.

L’escala que va cap a l’excusat és molt inclinada. Hi ha risc de colpejar-se al cap quan arribes amb el cap a l’alçada de la planta.

Aquesta escala té una petja de 17,5 cm i una contrapetja de 21 cm. No s’ajusta a normativa.

RD 486/1997. Annex I. Condicions generals de seguretat als llocs de treball.

 • Els esglaons de les escales que no siguin de servei han de tenir una petja compresa entre 23 i 36 centímetres, i una contrapetja entre 13 i 30 centímetres…..

Les escales de tot el mòdul no tenen elements antilliscants.

DERT Dones. Cabina.

La cabina disposa d’un equip d’aire condicionat, el compressor d’aquest equip esta instal·lat just fora de la cabina expulsant tot l’aire calent a la zona comuna que no te cap tipus de refrigeració.

RD 486/97 Annex III, Condicions ambientals dels llocs de treball.

Cal instal·lar el compressor de l’aire condicionat en un espai de l’exterior.

Per la visualització de 36 càmeres disposen d’un monitor de 32”.

La imatge d’aquestes 36 càmeres alhora, és molt difícil de determinar, hi ha una sola persona en aquest lloc de treball, que a més ha de fer altres tasques.

Ens diu el RD 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que incloguin pantalles de visualització.

Article 3. Obligacions generals de l’empresari.

 1. Si l’avaluació palesa que la utilització d’equips amb pantalles de visualització implica o pot implicar un risc per a la seguretat o la salut dels treballadors, l’empresari ha d’adoptar les mesures tècniques o organitzatives necessàries per eliminar o reduir el risc al mínim possible. Particularment, ha de reduir la durada màxima del treball continuat en pantalla, organitzant l’activitat diària de manera que aquesta tasca es combini amb d’altres o establint les pauses necessàries en cas que l’alternança de tasques no fos possible o no fos suficient per reduir el risc d’una manera satisfactòria.

També la Guia Tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització d’Equips amb pantalles de visualització del Instituto Nacional de Seguridad y Salut en el Trabajo, ens diu en relació al disseny del lloc de treball què, de forma complementària al compliment dels requisits legals, la utilització de criteris de disseny ergonòmic també poden ajudar a eliminar, reduir o controlar els possibles riscos que poguessin estar presents.

Caldria disposar d’algun monitor més, a fi i efecte de dividir el nombre de càmeres entre els monitors i tenir unes imatges més grans i una millor visió dels espais a controlar.

Despatx funcionaris/es

Hi ha cablejats pel terra.

 Ens diu el RD 486/1997 en el seu Annex II. Ordre neteja i manteniment.

 1. Els llocs de treball i, en particular, llurs instal·lacions han de ser objecte d’un manteniment periòdic, de manera que llurs condicions de funcionament satisfacin sempre les especificacions del projecte, i se’n repararan ràpidament les deficiències que puguin afectar la seguretat i salut dels treballadors.

Cal recollir els cablejats.

MÒDUL 4

No hi ha cadira de descans.

Sovint hi ha males olors i no hi ha renovació d’aire.

RD 486/1997. Annex III. Condicions ambientals dels llocs de treball.

 1. L’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de comportar cap risc per a la seguretat ni la salut dels treballadors.
 2. Igualment, i tant com sigui possible, les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir cap font d’incomoditat ni molèstia per als treballadors. A aquest efecte, cal evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d’aire molestos, les olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de finestres, llums o envans de vidre.
 3. En els locals de treball tancats s’han de complir , en particular, les condicions següents:

Les parets de la cabina estan molt brutes.

RD486/97. Annex II. Ordre, neteja i manteniment.

 1. Els llocs de treball, inclosos els locals de servei, i llurs respectius equips i instal·lacions, s’han de netejar periòdicament i sempre que calgui per  mantenir-los en tot moment en condicions higièniques adequades. Amb aquesta finalitat, les característiques dels terres, sostres i parets han de ser d’una naturalesa tal que en permetin la neteja i el manteniment.

Caldria pintar les parets.

MÒDUL 5

Despatx funcionaris/es

L’equip d’aire condicionat perd aigua per la part del darrera i aquesta cau tot just a la safata passa papers.

No hi ha cadira de descans.

Quan plou hi ha filtracions d’aigua on està l’armari de la instal·lació elèctrica.

L’ala A té les dutxes tancades, per que des de fa més de 2 anys tenen una fuita d’aigua que va a parar al damunt del SAI.

Hi ha cablejats pel terra sense recollir.

Per les nit hi ha sovint rates.

Hi ha moltes paneroles.

Sovint salta l’alarma per un dispositiu del menjador en mal estat i que no es repara o substitueix.

Amb la disposició de les càmeres de la porta del mòdul i la mida del monitor, no es pot distingir a qui se li obra la porta.

L’ala C no disposa de càmeres i no es pot controlar el que passa.

RD 486/1997. Annex II. Ordre, neteja i manteniment

Cal reparar les filtracions i que l’empresa de desinfecció, desinsectació i desratització faci el necessari per controlar aquestes plagues.

Per tot lo exposat, demanem que faci les gestions corresponents per tal que aquestes mesures s’apliquin amb la màxima celeritat possible.

Cordialment,

Albert Anton Rius

Responsable de Salut Laboral d’UGTPRESONS                                          

Sant Esteve de Sesrovires, 28 de juny de 2022

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta utilitzar-les. Més informació

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca