Visita Salut Laboral

Departament de Justícia
Centre Penitenciari Brians 2
Sr. Joan Carles Navarro Pérez
08635 Sant Esteve Sesrovires
Barcelona

Senyor,

Com a delegat de prevenció i membre del Comitè de Seguretat i Salut Laboral dels centres penitenciaris del departament de Justícia, amb les facultats que m’atorga l’article 36 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, us n’informo que el passat dia 18 de maig vaig fer una visita al Centre Penitenciari que dirigiu, detectant les problemàtiques que li detallo a continuació:

EDIFICI B

Equip multidisciplinari Àrea violència

El personal que hi treballa, tot i desenvolupar tasques amb pantalles de visualització de dades, no disposa ni de reposapeus ni de reposacanells, tot i haver-los demanat.

El RD 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que incloguin pantalles de visualització en el seu Annex. 1 indica:

 • S’ha de posar un reposapeus a disposició de qui desitgi fer-ne ús.

La Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització d’equips amb pantalles de visualització de l’INSST també recomana l’ús de reposa canells quan aquests no queden neutres respecte al teclat. La seva utilització pot reduir la tensió estàtica als braços i l’esquena de la persona usuària.

La distribució de les pantalles d’il·luminació genera enlluernaments i espais amb poca llum. La Guia Tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització d’Equips amb pantalles de visualització, recomana que en tasques d’oficina amb pantalles tinguin 300 lux, i on es treballi amb paper 500 lux. Per tant, el rang d’il·luminació hauria d’estar comprès entre aquests valors.

Demanem que es lliurin reposapeus i canells a tots els usuaris de PVD i que es facin les correccions adients de lluminositat.

Hi ha cablejats sense recollir, tant poden ser un risc per ensopegar amb ells, com la dificultat que suposa poder fer la neteja quan els cables estan pel terra.

RD 486/97. Annex II. Ordre, neteja i manteniment.

 • Els llocs de treball, incloent-hi els locals de servei, i llurs equips i instal·lacions respectius, s’han de netejar periòdicament i sempre que sigui necessari per mantenir-los en tot moment en condicions higièniques adequades. Amb aquesta finalitat, les característiques dels terres, els sostres i les parets han de ser d’una naturalesa tal que en permetin la neteja i el manteniment.

Les reixes de recirculació d’aire estan molt, molt brutes. Diu el RD 486/1997 en el seu Annex II. Ordre neteja i manteniment.

2. Els llocs de treball, inclosos els locals de servei, i llurs respectius equips i instal·lacions, s’han de netejar periòdicament i sempre que calgui per mantenir-los en tot moment en condicions higièniques adequades.

 • Els llocs de treball i, en particular, llurs instal·lacions han de ser objecte d’un manteniment periòdic, de manera que llurs condicions de funcionament satisfacin sempre les especificacions del projecte, i se’n repararan ràpidament les deficiències que puguin afectar la seguretat i salut dels treballadors.

Demanem una neteja urgent de les reixes de recirculació així com dels aparells d’aire condicionat.

Equip Multidisciplinari 5

Els aparells d’aire condicionat estan molt bruts, per les sortides d’aire estan plens de pols negre.

Diu el RD 486/1997 en el seu Annex II. Ordre neteja i manteniment.

2. Els llocs de treball, inclosos els locals de servei, i llurs respectius equips i instal·lacions, s’han de netejar periòdicament i sempre que calgui per mantenir-los en tot moment en condicions higièniques adequades.

 • Els llocs de treball i, en particular, llurs instal·lacions han de ser objecte d’un manteniment periòdic, de manera que llurs condicions de funcionament satisfacin sempre les especificacions del projecte, i se’n repararan ràpidament les deficiències que puguin afectar la seguretat i salut dels treballadors.

Demanem una neteja urgent dels aparells d’aire condicionat.

El personal que hi treballa, tot i desenvolupar tasques amb pantalles de visualització de dades, no disposa ni de reposapeus ni de reposacanells, tot i haver-los demanat.

El RD 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que incloguin pantalles de visualització en el seu Annex. 1 indica:

 • S’ha de posar un reposapeus a disposició de qui desitgi fer-ne us.

La Guia de INSST també recomana l’ús de reposa canells quan aquests no queden neutres respecte al teclat. La seva utilització pot reduir la tensió estàtica als braços i l’esquena de la persona usuària.

Demanem que es lliurin reposapeus i canells a tots els usuaris de PVD.

Les cadires que hi ha estan molt atrotinades, no es poden graduar per tenir els dispositius de regulació trencats.

El RD 488/1997, Annex 1

 • Seien de treball

El seient de treball ha de ser estable i ha de proporcionar llibertat de moviment a l’usuari tot procurant-li una postura confortable.

 • L’altura del seient ha de ser regulable.
 • El respatller ha de ser reclinable i l’usuari n’ha de poder ajustar l’altura.
 • S’ha de posar un reposapeus a disposició de qui vulgui fer-ne us.

Hi ha cablejats sense recollir, tant poden ser un risc per ensopegar amb ells, com la dificultat que suposa poder fer la neteja quan els cables estan pel terra.

RD 486/97. Annex II. Ordre, neteja i manteniment.

 • Els llocs de treball, incloent-hi els locals de servei, i llurs equips i instal·lacions respectius, s’han de netejar periòdicament i sempre que sigui necessari per mantenir-los en tot moment en condicions higièniques adequades. Amb aquesta finalitat, les característiques dels terres, els sostres i les parets han de ser d’una naturalesa tal que en permetin la neteja i el manteniment.

Equip Multidisciplinari 6

Hi ha tres aparells d’aire condicionat. El primer d’ells no funciona, el segon funciona però no refreda i l’últim funciona però està molt brut, amb totes les sortides d’aire plenes de pols molt negre. El personal es queixa de calor.

Diu el RD 486/1997 en el seu Annex II. Ordre neteja i manteniment.

 • Els llocs de treball, inclosos els locals de servei, i llurs respectius equips i instal·lacions, s’han de netejar periòdicament i sempre que calgui per mantenir-los en tot moment en condicions higièniques adequades.
 • Els llocs de treball i, en particular, llurs instal·lacions han de ser objecte d’un manteniment periòdic, de manera que llurs condicions de funcionament satisfacin sempre les especificacions del projecte, i se’n repararan ràpidament les deficiències que puguin afectar la seguretat i salut dels treballadors.

RD 486/1997. Annex III. Condicions ambientals dels llocs de treball.

 1. L’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de comportar cap risc per a la seguretat ni la salut dels treballadors.
 2. Així mateix, i tant com sigui possible, les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir cap font d’incomoditat ni molèstia per als treballadors. A aquest efecte, cal evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d’aire molestos, les olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de finestres, llums o envans de vidre.
 3. Els locals de treball tancat han de complir, concretament, les condicions següents:
 4. La temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars ha d’estar compresa entre els 17 i els 27oC.

En aquest sentit, la Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització d’equips amb pantalles de visualització de l’INSST recomana que l’estiu la temperatura estigui compresa entre 23 a 26oC i la humitat entre el 45 i 65%.

El personal que hi treballa, tot i desenvolupar tasques amb pantalles de visualització de dades, no disposa ni de reposapeus ni de reposacanells, tot i haver-los demanat.

El RD 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que incloguin pantalles de visualització en el seu Annex. 1 indica:

La Guia de INSST també recomana l’ús de reposa canells quan aquests no queden neutres respecte al teclat. La seva utilització pot reduir la tensió estàtica als braços i l’esquena de la persona usuària.

Demanem que es lliurin reposapeus i canells a tots els usuaris de PVD.

Equip multidisciplinari 7

Hi ha tres aparells d’aire i un d’ells no funciona.

El personal que hi treballa refereix que durant l’hivern no es pot controlar la temperatura i que arriba a uns nivells molt alts.

RD 486/1997. Annex III. Condicions ambientals dels llocs de treball.

 1. L’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per a la seguretat i salut dels treballadors.
 2. Igualment, i tant com sigui possible, les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir una font d’incomoditat o molèstia per als treballadors. Amb aquesta finalitat, s’han d’evitar les temperatures i humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d’aire molestos……….
 3. Els locals de treball tancat han de complir, concretament, les condicions següents:
 4. La temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars ha d’estar compresa entre els 17 i els 27oC.

En aquest sentit, la Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització d’equips amb pantalles de visualització de l’INSST recomana que l’hivern la temperatura estigui compresa entre 20 a 24oC i la humitat entre el 45 i 65%.

El personal que hi treballa, tot i desenvolupar tasques amb pantalles de visualització de dades, no disposa ni de reposapeus ni de reposacanells, tot i haver-los demanat.

El RD 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que incloguin pantalles de visualització en el seu Annex. 1 indica:

 • S’ha de posar un reposapeus a disposició de qui desitgi fer-ne ús.

La Guia tècnica de l’INSST també recomana l’ús de reposa canells quan aquests no queden neutres respecte al teclat. La seva utilització pot reduir la tensió estàtica als braços i l’esquena de la persona usuària.

Demanem que es lliurin reposapeus i canells a tots els usuaris de PVD.

Hi ha cablejats sense recollir, tant poden ser un risc per ensopegar amb ells, com la dificultat que suposa poder fer la neteja quan els cables estan pel terra.

RD 486/97. Annex II. Ordre, neteja i manteniment.

 • Els llocs de treball, incloent-hi els locals de servei, i llurs equips i instal·lacions respectius, s’han de netejar periòdicament i sempre que sigui necessari per mantenir-los en tot moment en condicions higièniques adequades. Amb aquesta finalitat, les característiques dels terres, els sostres i les parets han de ser d’una naturalesa tal que en permetin la neteja i el manteniment.

Hi ha personal que es queixa que té poca llum.

La distribució de les pantalles d’il·luminació genera enlluernaments i espais amb poca llum. La Guia Tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització d’Equips amb pantalles de visualització, recomana que en tasques d’oficina amb pantalles tinguin 300 lux, i on es treballi amb paper 500 lux. Per tant el rang d’il·luminació hauria d’estar comprès entre aquests valors, depenent de la tasca concreta de cada persona usuària.

Demanem que es facin les correccions adients de lluminositat.

Equip multidisciplinari 8

En aquesta oficina s’ha anat ampliant el nombre de personal que hi treballa de tal manera que s’ha afegit una taula al que seria el passadís per a poder sortir. És una molèstia per a les persones que l’ocupen i per a la resta, doncs, quan algú vol passar ha de destorbar a la persona que ocupa aquest lloc.

RD486/1997. Annex 1 A) 5.

 • L’amplada mínima de les portes exteriors i dels corredors ha de ser de 80 cm i 1 metre respectivament.

Cal buscar una solució a l’espai o bé reubicar aquesta oficina en un lloc més adient.

Hi ha personal que es queixa que té poca llum. La distribució de les pantalles d’il·luminació genera enlluernaments i espais amb poca llum.

La Guia Tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització d’Equips amb pantalles de visualització, recomana que en tasques d’oficina amb pantalles tinguin 300 lux, i on es treballi amb paper 500 lux. Per tant el rang d’il·luminació hauria d’estar comprès entre aquests valors, depenent de la tasca concreta de cada persona usuària.

Demanem que es facin les correccions adients de lluminositat.

El personal que hi treballa, tot i desenvolupar tasques amb pantalles de visualització de dades, no disposa ni de reposapeus ni de reposacanells, tot i haver-los demanat.

El RD 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que incloguin pantalles de visualització en el seu Annex. 1 indica:

 • S’ha de posar un reposapeus a disposició de qui desitgi fer-ne ús.

La Guia tècnica de l’INSST també recomana l’ús de reposa canells quan aquests no queden neutres respecte al teclat. La seva utilització pot reduir la tensió estàtica als braços i l’esquena de la persona usuària.

Demanem que es lliurin reposapeus i canells a tots els usuaris de PVD.

Hi ha cablejats sense recollir, tant poden ser un risc per ensopegar amb ells, com la dificultat que suposa poder fer la neteja quan els cables estan pel terra.

RD 486/97. Annex II. Ordre, neteja i manteniment.

Els llocs de treball, incloent-hi els locals de servei, i llurs equips i instal·lacions respectius, s’han de netejar periòdicament i sempre que sigui necessari per mantenir-los en tot moment en condicions higièniques adequades. Amb aquesta finalitat, les característiques dels terres, els sostres i les parets han de ser d’una naturalesa tal que en permetin la neteja i el manteniment.

Hi ha un aparell d’aire condicionat. No es neteja el filtre.

Diu el RD 486/1997 en el seu Annex II. Ordre neteja i manteniment.

Per accionar aquest aparell, que està penjat al sostre, no tenen cap comandament, tenint que o bé enfilar-se en algun lloc amb el conseqüent ris de caiguda o utilitzar un pal.

Demanem es faciliti un comandament per a poder accionar l’aparell d’aire condicionat.

Equip multidisciplinari 9

Falta una cortina a una de les finestres. El dia de la visita hi havia un drap per fer la funció de cortina.

 RD 486/1997. Annex III. Condicions ambientals dels llocs de treball.

 • L’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de comportar cap risc per a la seguretat ni la salut dels treballadors.
 • Així mateix, i tant com sigui possible, les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir cap font d’incomoditat ni molèstia per als treballadors. A aquest efecte, cal evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d’aire molestos, les olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de finestres, llums o envans de vidre.

En aquest sentit, el RD 488/1997 en el seu Annex diu:

 • Entorn
 • Il·luminació

El condicionament del lloc de treball i la situació i les característiques tècniques de les fonts de llum artificial s’han de coordinar de manera que evitin els enlluernaments i els reflexos molestos a la pantalla o a d’altres parts de l’equip.

 • Reflexos i enlluernaments

Les finestres han d’estar equipades amb un dispositiu de cobertura adequat i regulable per atenuar la llum del dia que il·lumini el lloc de treball.

Demanem que s’instal·li una cortina adequada al més aviat possible.

El personal que hi treballa, tot i desenvolupar tasques amb pantalles de visualització de dades, no disposa ni de reposapeus ni de reposacanells, tot i haver-los demanat.

El RD 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que incloguin pantalles de visualització en el seu Annex. 1 indica:

La Guia tècnica de l’INSST també recomana l’ús de reposa canells quan aquests no queden neutres respecte al teclat. La seva utilització pot reduir la tensió estàtica als braços i l’esquena de la persona usuària.

Demanem que es lliurin reposapeus i canells a tots els usuaris de PVD.

El personal que hi treballa es queixa del soroll dels aparells d’aire condicionat.

El RD 488/1997 ens diu en el seu Annex:

 • Entorn
 • Soroll

S’ha de tenir en compte el soroll que generen els equips instal·lats en el lloc de treball a l’hora de dissenyar aquest espai, especialment perquè no es pertorbi ni l’atenció ni la paraula.

La Guia tècnica de l’INSST, fent cas la norma UNEEN ISO 11690-1:1997, recomana que per a treballs de rutina d’oficines l’exposició al soroll estigui entre 45 dB a 55 dB. I per a sales de reunions o tasques que impliquin concentració l’exposició estigui entre 35dB i 45dB.

No obstant, no sols s’ha de considerar el nivell d’exposició sinó que la qualitat acústica d’un lloc, el temps de reverberació  i altres paràmetres, com la propagació del so, també s’ha de tenir en compte.

OFICINA OIT

El personal que hi treballa refereix que a l’estiu, a la tarda les cortines que hi ha no són prou suficients per evitar la radiació solar.

RD 486/1997. Annex III. Condicions ambientals dels llocs de treball.

 1. L’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de comportar cap risc per a la seguretat ni la salut dels treballadors.
 2. Així mateix, i tant com sigui possible, les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir cap font d’incomoditat ni molèstia per als treballadors. A aquest efecte, cal evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d’aire molestos, les olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de finestres, llums o envans de vidre.

En aquest sentit, el RD 488/1997 en el seu Annex diu:

 • Entorn
 • Il·luminació

El condicionament del lloc de treball i la situació i les característiques tècniques de les fonts de llum artificial s’han de coordinar de manera que evitin els enlluernaments i els reflexos molestos a la pantalla o a d’altres parts de l’equip.

 • Reflexos i enlluernaments

Les finestres han d’estar equipades amb un dispositiu de cobertura adequat i regulable per atenuar la llum del dia que il·lumini el lloc de treball.

Demanem la instal·lació de làmines de protecció solar per tal d’evitar aquest excés de radiació solar.

Hi ha cablejats sense recollir, tant poden ser un risc per ensopegar amb ells, com la dificultat que suposa poder fer la neteja quan els cables estan pel terra.

RD 486/97. Annex II. Ordre, neteja i manteniment.

 • Els llocs de treball, incloent-hi els locals de servei, i llurs equips i instal·lacions respectius, s’han de netejar periòdicament i sempre que sigui necessari per mantenir-los en tot moment en condicions higièniques adequades. Amb aquesta finalitat, les característiques dels terres, els sostres i les parets han de ser d’una naturalesa tal que en permetin la neteja i el manteniment.

El personal es queixa que no poden regular la temperatura de climatització pel termòstat, han d’apagar-lo quan refreda molt i tornar-lo a connectar quan començar a pujar la temperatura.

RD 486/1997. Annex III. Condicions ambientals dels llocs de treball.

En aquest sentit, la Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització d’equips amb pantalles de visualització de l’INSST recomana que l’estiu la temperatura estigui compresa entre 23 a 26 oC i la humitat entre el 45 i 65%.

Demanem que s’instal·lin termòstats per tal de poder regular la temperatura de l’oficina.

Per la part exterior, sota de les finestres, hi ha una canal que sempre té aigua i proliferen molts mosquits. Mosquits que acaben entrant a l’interior de l’oficina a l’obrir per a ventilar o a les hores del dia que no fa molta calor.

Demanem la instal·lació de mosquiteres a les finestres per tal de poder ventilar l’oficina.

PREFECTURA DE SERVEIS

L’aparell d’aire condicionat està ple de borrissol negre on té les sortides d’aire. També cau aigua des de l’aparell.

Diu el RD 486/1997 en el seu Annex II. Ordre neteja i manteniment.

Hi ha cablejats sense recollir, tant poden ser un risc per ensopegar amb ells, com la dificultat que suposa poder fer la neteja quan els cables estan pel terra.

RD 486/97. Annex II. Ordre, neteja i manteniment.

Els llocs de treball, incloent-hi els locals de servei, i llurs equips i instal·lacions respectius, s’han de netejar periòdicament i sempre que sigui necessari per mantenir-los en tot moment en condicions higièniques adequades. Amb aquesta finalitat, les característiques dels terres, els sostres i les parets han de ser d’una naturalesa tal que en permetin la neteja i el manteniment.

CCI

Les cadires no disposen de reposacaps, és important per tal d’evitar dolors musculoesquelètics, ja que la disposició de les pantalles està molt per sobre del que seria recomanable. Les cadires amb reposacaps ajudarien a preservar millor la salut dels treballadors d’aquest servei.

Demanem que es canviïn les cadires actuals dels llocs de control de pantalles per unes adients amb reposacaps.

Hi ha cablejats sense recollir, tant poden ser un risc per ensopegar amb ells, com la dificultat que suposa poder fer la neteja quan els cables estan pel terra.

RD 486/97. Annex II. Ordre, neteja i manteniment.

Els llocs de treball, incloent-hi els locals de servei, i llurs equips i instal·lacions respectius, s’han de netejar periòdicament i sempre que sigui necessari per mantenir-los en tot moment en condicions higièniques adequades. Amb aquesta finalitat, les característiques dels terres, els sostres i les parets han de ser d’una naturalesa tal que en permetin la neteja i el manteniment.

SALA DE DESCANS i CAFETERIA INTERIOR

L’aparell d’aire està molt brut, les sortides d’aire plenes d’un borrissol negre. No es pot regular la temperatura, el dia de la visita feia molt fred.

RD 486/1997. Annex III. Condicions ambientals dels llocs de treball.

 1. L’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per a la seguretat i salut dels treballadors.
 2. Igualment, i tant com sigui possible, les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir una font d’incomoditat o molèstia per als treballadors. Amb aquesta finalitat, s’han d’evitar les temperatures i humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d’aire molestos…

Demanem la instal·lació d’un termòstat per tal de poder controlar la temperatura.

CABINA MÒDUL 1 i 2

L’aparell d’aire condicionat està espatllat, és cert que el dia de la visita hi ha un aparell pendent d’instal·lar, no es pot permetre que un espai com aquest, tancat, estigui mesos i mesos sense tenir unes condicions ambientals adequades. El dia de la visita hi havia un aparell portàtil d’aire instal·lat de qualsevol manera, que ni refrigerava ni renovava l’aire, no garantint ni una temperatura adequada ni els metres cúbics mínims de renovació de l’aire.

Diu el RD 486/1997 en el seu Annex II. Ordre neteja i manteniment.

 1. Els llocs de treball, inclosos els locals de servei, i llurs respectius equips i instal·lacions, s’han de netejar periòdicament i sempre que calgui per mantenir-los en tot moment en condicions higièniques adequades.
 2. Els llocs de treball i, en particular, llurs instal·lacions han de ser objecte d’un manteniment periòdic, de manera que llurs condicions de funcionament satisfacin sempre les especificacions del projecte, i se’n repararan ràpidament les deficiències que puguin afectar la seguretat i salut dels treballadors.

Si es fa servir una instal·lació de ventilació, s’ha de mantenir en bon estat de funcionament i un sistema de control ha d’indicar qualsevol avaria, sempre que calgui per a la salut dels treballadors.

RD 486/1997. Annex III. Condicions ambientals dels llocs de treball.

En aquest sentit, la Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització d’equips amb pantalles de visualització de l’INSST recomana que l’estiu la temperatura estigui compresa entre 23 a 26 oC i la humitat entre el 45 i 65%.

Demanem que urgentment facin reparar l’aparell d’aquesta cabina.

MÒDUL 2

Despatx d’entrevistes

No disposa de climatització ni renovació d’aire.

RD 486/1997. Annex III. Condicions ambientals dels llocs de treball.

En aquest sentit, la Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització d’equips amb pantalles de visualització de l’INSST recomana que l’estiu la temperatura estigui compresa entre 23 a 26oC i la humitat entre el 45 i 65%.

El sistema de ventilació usat i, en particular, la distribució de les entrades d’aire net i sortides d’aire viciat han d’assegurar una efectiva renovació de l’aire del local de treball.

Demanem que s’adeqüin aquests despatxos a la normativa vigent de forma urgent, ja que era existent en el moment de posada en funcionament d’aquest centre. I que sigui extensible a la resta de mòduls.

Sala de dia

El sostre està ple de clapes sense guix, taques d’humitat, esquerdes. Manca de manteniment i higiene absoluta.

Diu el RD 486/1997 en el seu Annex II. Ordre neteja i manteniment.

MÒDUL 3

Despatx d’entrevistes

No disposa de climatització ni renovació d’aire.

RD 486/1997. Annex III. Condicions ambientals dels llocs de treball.

 1. L’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per a la seguretat i salut dels treballadors.
 2. Igualment, i tant com sigui possible, les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir una font d’incomoditat o molèstia per als treballadors. Amb aquesta finalitat, s’han d’evitar les temperatures i humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d’aire molestos…
 3. Els locals de treball tancat han de complir, concretament, les condicions següents:
 4. La temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars ha d’estar compresa entre els 17 i els 27 oC.

En aquest sentit, la Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització d’equips amb pantalles de visualització de l’INSST recomana que l’estiu la temperatura estigui compresa entre 23 a 26 oC i la humitat entre el 45 i 65%.

 •  Sense perjudici del que es disposa en relació a la ventilació de determinats locals en el reial decret 1618/1980, de 4 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària, la renovació mínima de l’aire dels locals de treball ha de ser de 30 metres cúbics d’aire net per treballador, en el cas de treballs sedentaris en ambients no calorosos ni contaminats per fum de tabac i de 50 metres cúbics a la resta de casos, amb la finalitat d’evitar l’ambient viciat i les olors desagradables.

El sistema de ventilació usat i, en particular, la distribució de les entrades d’aire net i sortides d’aire viciat han d’assegurar una efectiva renovació de l’aire del local de treball.

Demanem que s’adeqüin aquests despatxos a la normativa vigent de forma urgent, ja que era existent en el moment de posada en funcionament d’aquest centre. I que sigui extensible a la resta de mòduls.

Sala de dia

El sostre, tot el frontal del menjador, està escardat, amb taques d’humitat, brut. Es veuen les xapes metàl·liques, no s’han tapat amb guix.

Menjador

Al moment de la visita hi ha una galleda damunt d’una taula per evitar el degoteig d’aigua. Hi ha més d’una taula a la qual li falta algun tros de fusta, ja que ha estat deteriorada per la caiguda d’aigua des del sostre al seu damunt.

Diu el RD 486/1997 en el seu Annex II. Ordre neteja i manteniment.

Despatx de funcionaris

Han tingut degoteig d’aigua, el sostre i la paret està tot ple d’humitat i la pintura bufada. No té les condicions higièniques adequades.

Diu el RD 486/1997 en el seu Annex II. Ordre neteja i manteniment.

 • Els llocs de treball i, en particular, llurs instal·lacions han de ser objecte d’un manteniment periòdic, de manera que llurs condicions de funcionament satisfacin sempre les especificacions del projecte, i se’n repararan ràpidament les deficiències que puguin afectar la seguretat i salut dels treballadors.

DERT  i DS

Cabina

Les cadires estan molt deteriorades, els mecanismes de regulació estan espatllats.

Les cadires de descans estan molt deteriorades, l’entapissat està tot trencat.

Demanem que es renovi aquest mobiliari.

No hi ha renovació d’aire, demanem que es garanteixi aquesta renovació.

RD 486/1997. Annex III. Condicions ambientals dels llocs de treball.

 • 3r. d) Sense perjudici del que es disposa en relació a la ventilació de determinats locals en el reial decret 1618/1980, de 4 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària, la renovació mínima de l’aire dels locals de treball ha de ser de 30 metres cúbics d’aire net per treballador, en el cas de treballs sedentaris en ambients no calorosos ni contaminats per fum de tabac i de 50 metres cúbics a la resta de casos, amb la finalitat d’evitar l’ambient viciat i les olors desagradables.

El sistema de ventilació usat i, en particular, la distribució de les entrades d’aire net i sortides d’aire viciat han d’assegurar una efectiva renovació de l’aire del local de treball.

Hi ha cablejats sense recollir, tant poden ser un risc per ensopegar amb ells, com la dificultat que suposa poder fer la neteja quan els cables estan pel terra.

RD 486/97. Annex II. Ordre, neteja i manteniment.

Hi ha quatre lluminàries que no funciona cap llum. Cal fer el manteniment adient.

RD 486/1997. Annex IV. Il·luminació dels llocs de treball.

 1. La il·luminació de cada zona o part d’un lloc de treball ha d’adaptar-se a les característiques de l’activitat que s’hi faci, tenint en compte:
 2. Els riscos per a la seguretat i salut dels treballadors depenents de les condicions de visibilitat.
 3. Les exigències visuals de les tasques que s’hi fan.

El nivell mínim d’il·luminació per a tasques de baixes exigències visuals serà de 100lux, 200 per moderades i 500 per altes exigències.

Equip de tractament

L’aparell d’aire condicionat deixa caure aigua al damunt de la taula de la treballadora que hi ha sota d’ell. Cal reparar aquesta incidència.

Les finestres no es poden netejar correctament, i sempre tenen zones brutes.

RD 486/97. Annex II. Ordre, neteja i manteniment.

 • Els llocs de treball, incloent-hi els locals de servei, i llurs equips i instal·lacions respectius, s’han de netejar periòdicament i sempre que sigui necessari per mantenir-los en tot moment en condicions higièniques adequades. Amb aquesta finalitat, les característiques dels terres, els sostres i les parets han de ser d’una naturalesa tal que en permetin la neteja i el manteniment.

El personal que hi treballa, tot i desenvolupar tasques amb pantalles de visualització de dades, no disposa ni de reposapeus ni de reposacanells, tot i haver-los demanat.

El RD 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que incloguin pantalles de visualització en el seu Annex. 1 indica:

 • S’ha de posar un reposapeus a disposició de qui desitgi fer-ne ús.

La Guia de INSST també recomana l’ús de reposa canells quan aquests no queden neutres respecte al teclat. La seva utilització pot reduir la tensió estàtica als braços i l’esquena de la persona usuària.

Demanem que es lliurin reposapeus i canells a tots els usuaris de PVD.

L’aparell d’aire condicionat que hi ha no arriba a refredar o a escalfar correctament la sala.

RD 486/1997. Annex III. Condicions ambientals dels llocs de treball.

 1. L’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per a la seguretat i salut dels treballadors.
 2. Igualment, i tant com sigui possible, les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir una font d’incomoditat o molèstia per als treballadors. Amb aquesta finalitat, s’han d’evitar les temperatures i humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d’aire molestos…
 3. Els locals de treball tancat han de complir, concretament, les condicions següents:
 4. La temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars ha d’estar compresa entre els 17 i els 27 oC.

En aquest sentit, la Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització d’equips amb pantalles de visualització de l’INSST recomana que l’estiu la temperatura estigui compresa entre 23 a 26 oC, a l’hivern entre 20 i 24oC i la humitat entre el 45 i 65%.

Demanem que es revisin i es comprovi el compliment dels paràmetres recomanats.

Patis de llum zona tractament

Per la part superior d’aquests patis entren els coloms, deixant totes les finestres i aparells que hi ha plens de deposicions. Més d’un cop arriben a entrar a l’interior de l’edifici.

Demanem la instal·lació d’un enreixat per tal d’evitar la intromissió dels coloms amb els problemes higiènics que comporten.

GESTIÓ PENITENCIÀRIA

Al sostre hi ha dos aparells d’aire condicionat que no disposen de la protecció del filtre.

Diu el RD 486/1997 en el seu Annex II. Ordre neteja i manteniment.

 • Els llocs de treball, inclosos els locals de servei, i llurs respectius equips i instal·lacions, s’han de netejar periòdicament i sempre que calgui per mantenir-los en tot moment en condicions higièniques adequades.
 • Els llocs de treball i, en particular, llurs instal·lacions han de ser objecte d’un manteniment periòdic, de manera que llurs condicions de funcionament satisfacin sempre les especificacions del projecte, i se’n repararan ràpidament les deficiències que puguin afectar la seguretat i salut dels treballadors.

Demanem que es repari aquesta deficiència al més ràpid possible.

El personal que hi treballa, tot i desenvolupar tasques amb pantalles de visualització de dades, no disposa ni de reposapeus ni de reposacanells, tot i haver-los demanat.

El RD 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que incloguin pantalles de visualització en el seu Annex. 1 indica:

 • S’ha de posar un reposapeus a disposició de qui desitgi fer-ne ús.

La Guia tècnica de l’INSST també recomana l’ús de reposa canells quan aquests no queden neutres respecte al teclat. La seva utilització pot reduir la tensió estàtica als braços i l’esquena de la persona usuària.

Demanem que es lliurin reposapeus i canells a tots els usuaris de PVD.

Arxiu de gestió penitenciària

El personal que hi accedeix es queixa que fa molta calor, que no es pot connectar el sistema de ventilació perquè expulsa aire calent.

El dia de la visita feia molta calor, la temperatura força alta i feia una olor desagradable.

RD 486/1997. Annex III. Condicions ambientals dels llocs de treball.

 1. L’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per a la seguretat i salut dels treballadors.
 2. Igualment, i tant com sigui possible, les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir una font d’incomoditat o molèstia per als treballadors. Amb aquesta finalitat, s’han d’evitar les temperatures i humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d’aire molestos…

En aquest sentit, la Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització d’equips amb pantalles de visualització de l’INSST recomana que l’estiu la temperatura estigui compresa entre 23 a 26 oC, a l’hivern entre 20 i 24oC i la humitat entre el 45 i 65%.

Cal garantir les temperatures, humitat i renovació d’aire. Demanem que es revisi el sistema de ventilació i es garanteixin els paràmetres de temperatures, humitat i renovació d’aire.

EDIFICI TALLERS

Despatx taller 1. 1a planta (altell)

L’aparell d’aire condicionat que hi ha no funciona, ja fa uns 5 anys que a l’estiu quan es necessita, per problemes en la ubicació de la unitat exterior cada estiu patim temperatures superiors als 30 oC.

RD 486/1997. Annex III. Condicions ambientals dels llocs de treball.

 1. L’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per a la seguretat i salut dels treballadors.
 2. Igualment, i tant com sigui possible, les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir una font d’incomoditat o molèstia per als treballadors. Amb aquesta finalitat, s’han d’evitar les temperatures i humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d’aire molestos…
 3. Els locals de treball tancat han de complir, concretament, les condicions següents:
 4. La temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars ha d’estar compresa entre els 17 i els 27 oC.

En aquest sentit, la Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització d’equips amb pantalles de visualització de l’INSST recomana que l’estiu la temperatura estigui compresa entre 23 a 26 oC, a l’hivern entre 20 i 24oC i la humitat entre el 45 i 65%.

Demanem que amb la màxima urgència s’adoptin les mesures adequades per solucionar el problema i es compleixi la normativa vigent, protegint la seguretat i salut dels treballadors.

VESTUARIS

No hi ha suficients banquetes per a tothom, és una constant un ball de banquetes d’un passadís del vestuari cap a un altre.

RD 486/1997. Annex V. 2.

 • Les dimensions dels vestuaris, dels locals de neteja i també de les respectives dotacions de seients, armaris i taquilles, penja-robes, lavabos, dutxes i inodors han de permetre la utilització d’aquests equips i instal·lacions sense dificultats o molèsties, tenint en compte en cada cas el nombre de treballadors que hagin d’utilitzar-los simultàniament.

Demanem que es posin les banquetes necessàries als vestuaris i que aquestes quedin ancorades al terra.

DESPATXOS SINDICALS

No funciona l’aire condicionat. No hi ha renovació d’aire.

RD 486/1997. Annex III. Condicions ambientals dels llocs de treball.

 • Els locals de treball tancat han de complir, concretament, les condicions següents:
 • La temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars ha d’estar compresa entre els 17 i els 27 oC.

Per tot l’exposat i a l’empara de l’article 14 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals que diu:

Article 14

Dret a la protecció davant els riscos laborals

 1. Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball.

Aquest dret suposa que l’empresari contreu un deure correlatiu de protecció dels treballadors davant els riscos laborals.

Aquest deure de protecció constitueix també un deure de les administracions públiques respecte al personal al seu servei.

Demanem que es tinguin en compte les problemàtiques i incompliments en matèria de seguretat i salut laboral descrites i ordeni amb la màxima urgència que siguin esmenades.

Albert Anton Rius

Responsable de Salut Laboral d’UGTPRESONS

Barcelona,26 de maig de 2022

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta utilitzar-les. Més informació

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca