Visita Salut Laboral

Departament de Justícia
Centre Penitenciari Ponent
25199 Lleida

Sr. Oscar Gómez Royes

Senyor,

Com a delegat de prevenció i membre del Comitè de Seguretat i Salut Laboral dels centres penitenciaris del departament de Justícia, amb les facultats que m’atorga l’article 36 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, us n’informo què el passat dia 15 de juny vaig fer una visita al Centre Penitenciari que dirigiu, detectant les problemàtiques que li detallo a continuació:

CABINA DE CONTROL EXTERIOR

Aquesta cabina disposa d’un equip d’aire condicionat que no garanteix el mínim de temperatura de confort. A partir del mig dia s’incrementa molt la insolació i tot i que l’aire refreda una mica, és insuficient. La normativa de referència ens diu:

RD 486/1997. Annex III. Condicions ambientals dels llocs de treball.

 1. L’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de comportar cap risc per a la seguretat ni la salut dels treballadors.
 2. Així mateix, i tant com sigui possible, les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir cap font d’incomoditat ni molèstia per als treballadors. A aquest efecte, cal evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d’aire molestos, les olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de finestres, llums o envans de vidre.
 3. Els locals de treball tancat han de complir, concretament, les condicions següents:
 4. La temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars ha d’estar compresa entre els 17 i els 27 oC.

En aquest sentit, la Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels Llocs de Treball de l’INSST recomana que  en el cas de locals tancats on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars, sense radiació tèrmica ni corrents d’aire, sempre i quan els treballadors portin roba acord amb l’estació climàtica, la temperatura optima  a l’estiu estarà compresa entre 23 a 26 oC i la humitat entre el 30 i 70%, excepte en els locals on hagin riscos per electricitat estàtica que el límit inferior serà el 50%.

La pantalla que obre i tanca les portes que es controlen des d’aquest accés, està posada en un armariet molt voluminós que tapa bona part de la finestra, dificultant molt la visibilitat de l’exterior. Un armariet més adequat faria la mateixa funció i no taparia el camp de visió, s’ha de tenir en compte que aquesta pantalla la única funció que té, és la de de polsadors per poder obrir, parar o tancar les portes que controla.

OFICINA DE PROPIS

Aquesta oficina no disposa d’equip d’aire condicionat. El dia de la visita hi havia 30 oC amb una temperatura a l’exterior de 32 oC.

RD 486/1997. Article 2. Definicions.

 1. A l’efecte d’aquest Reial Decret, hom entén per llocs de treball les àrees del centre de treball, edificades o no, en què els treballadors han de romandre o les quals poden accedir a causa del seu treball.

Annex III. Condicions ambientals dels llocs de treball.

 • La temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars ha d’estar compresa entre els 17 i els 27 oC.

ACCÉS DE SEGURETAT. ACCÉS EDIFICI NOU

Aquesta cabina pateix una sobrecàrrega de treball endèmica.

Ha de controlar l’obertura de portes dels següents accessos: al DERT, a l’àrea educativa, a l’edifici vell.

Ha de vigilar els següents monitors: zona educativa, accés al DERT, saló d’actes, aula d’informàtica, biblioteca i ingressos. Tot això composat per una pantalla gran dividida en 12 pantalles que controlen les zones comunes, una pantalla petita dividida en 8 pantalles de control de cel·les i la pantalla petita d’ingressos de control de cel·les.

Fer-se càrrec de les càmeres de videovigilància dels interns en diferents protocols de vida, amb visualització continuada 24h de les cel·les de Dones, Infermeria i Ingressos. Per la nit no tenint cap tipus de relleu.

Per acabar, ha de fer-se’n càrrec de la centraleta telefònica mentre la persona assignada gaudeix del seu descans tant en torn de mati com tarda per esmorzar o berenar, fent-se càrrec durant tot el servei de nit.

A tot això s’ha d’afegir, que l’espai es molt petit i poc ergonòmic, molt exigent en quant a demandes i pressa de decisions, tenint una acumulació de tasques brutal en molts moments de la jornada, unes condicions ambientals deplorables (paneroles), empitjorant encara més la càrrega mental que es pateix.

Ens diu el RD 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que incloguin pantalles de visualització.

Article 3. Obligacions generals de l’empresari.

Demanem que es faci un estudi de càrrega de treball d’aquest lloc, la valoració d’afegir una persona de suport i mentrestant facilitar el marcatge de pauses durant la jornada de treball.

Els tres plafons de llum que hi ha al sostre estan tapats amb plàstic transparent per evitar que les paneroles els hi caiguin al damunt. El dia de la visita en els tres plàstics hi havia paneroles.

Diu el RD 486/1997 en el seu Annex II. Ordre neteja i manteniment.

Les portes que controla, sovint una d’elles (1r. accés seguretat) se li arriba a prémer al botó fins a tres cops per a que respongui i faci la maniobra d’obertura. Les botoneres que controlen les portes, son d’un únic boto per porta, evidentment incomplint amb el RD 1215/1997 Annex I 1. Disposicions mínimes generals aplicables als equips de treball.

 1. Els òrgans d’accionament d’un equip de treball que tinguin alguna incidència en la seguretat hauran de ser clarament visibles i identificables i, quan correspongui, estar indicats amb una senyalització adequada.
 2. La posta en marxa d’un equip de treball sols es podrà efectuar mitjançant l’acció voluntària sobre un òrgan d’accionament previst per a tal efecte.

Queda clar que quan tenim un polsador únic per realitzar les accions de obrir, aturar i tancar, el funcionari/a no pot decidir quina acció ha de fer la porta, ja que aquestes accions son seqüencials i sempre en el mateix ordre, obrir, aturar i tancar.

Així mateix no disposa del mecanisme de parada d’urgència que interrompi el subministrament d’energia.

La cadira de descans de torn de nit està molt vella i en mal estat. Caldria substituir-la.

DERT / OFICINA CENTRE

Sala del quadre elèctric: hi ha Paneroles.

Lluminàries: hi ha tres, les tres tapades amb plàstics per evitar la caiguda de Paneroles als damunt del personal que hi treballa.

Ventilació: hi ha dues reixes, tapades amb plàstics per evitar la caiguda de Paneroles al damunt del personal que hi treballa.

Ens diu el RD 486/1997 en el seu Annex II. Ordre neteja i manteniment.

 • Els llocs de treball, inclosos els locals de servei, i llurs respectius equips i instal·lacions, s’han de netejar periòdicament i sempre que calgui per mantenir-los en tot moment en condicions higièniques adequades.
 • Els llocs de treball i, en particular, llurs instal·lacions han de ser objecte d’un manteniment periòdic, de manera que llurs condicions de funcionament satisfacin sempre les especificacions del projecte, i se’n repararan ràpidament les deficiències que puguin afectar la seguretat i salut dels treballadors.

Monitors CCTV (Fase 1 i Fase 2). La disposició de les pantalles no és correspon amb la seva ubicació. Per exemple, s’ha de buscar al monitor de la dreta càmeres que  pertanyen a la part esquerra i a la inversa.

Hi ha 2 monitors grans, un amb 16 càmeres i l’altre amb 25, barrejades, sense cap ordre i sense indicació de l’espai de control. El funcionari/a no té cap tipus de control per a poder organitzar o ampliar les pantalles segons les seves necessitats.

Hi ha una pantalla molt gran amb 14 càmeres. Totes elles de videovigilància, on s’ha de controlar en tot moment als interns que les ocupen, ja que estan sota protocols de suïcidi o acompanyament, pel que han de ser visualitzades les 24h del dia. Tasca difícil en moments que hi ha requeriment d’altres tasques que impedeixen fer un seguiment acurat. Aquesta tasca la realitza un sol funcionari tant pel dia com la nit, caldria un segon funcionari durant el servei de nit.

Caldria ordenar i etiquetar les càmeres per tal de facilitar el treball i poder identificar ràpidament qualsevol de les imatges, així com poder ampliar una pantalla en concret davant la sospita o execució d’un incident.

Ens diu el RD 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que incloguin pantalles de visualització.

Article 3. Obligacions generals de l’empresari.

 • Si l’avaluació palesa que la utilització d’equips amb pantalles de visualització implica o pot implicar un risc per a la seguretat o la salut dels treballadors, l’empresari ha d’adoptar les mesures tècniques o organitzatives necessàries per eliminar o reduir el risc al mínim possible. Particularment, ha de reduir la durada màxima del treball continuat en pantalla, organitzant l’activitat diària de manera que aquesta tasca es combini amb d’altres o establint les pauses necessàries en cas que l’alternança de tasques no fos possible o no fos suficient per reduir el risc d’una manera satisfactòria.

També la Guia Tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització d’Equips amb pantalles de visualització del Instituto Nacional de Seguridad y Salut en el Trabajo, ens diu en lo relatiu al disseny del lloc de treball què, de forma complementària al compliment dels requisits legals, la utilització de criteris de disseny ergonòmic també poden ajudar a eliminar, reduir o controlar els possibles riscos que poguessin estar presents.

La cadira de descans de torn de nit està trencada. Caldria substituir-la.

DERT / OFICINA CAP D’UNITAT

L’aparell d’aire condicionat no funciona des de fa mes i mig.

El RD 486/1997 pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, en l’Annex III, 3

 1. La temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars ha d’estar compresa entre  els 17 i els 27 oC.

La temperatura dels locals on es facin treballs lleugers ha d’estar compresa entre els 14 i els 25 oC.
La Guia de INSST ens indica que el rang de temperatura a l’estiu estarà comprès entre els 23 i els 26 oC.

Demanem la reparació o instal·lació urgent d’un equip d’aire condicionat. 

La taula de treball es molt estreta i no hi ha espai per a poder treballar correctament, l’ordinador esta posat de cantó obligant a postures forçades.

El RD 488/1997 diu en el seu Annex, La taula o la superfície de treball han de ser poc reflectants, han de tenir les dimensions suficients i han de permetre una col·locació flexible de la pantalla, el teclat, dels document i del material accessori.

L’espai ha de ser suficient per tal que els treballadors estiguin en una posició còmoda.

Hi ha poca llum, el dia de la visita, d’una pantalla amb quatre fluorescents només en funcionaven dos.

El mobiliari que hi ha esta molt deteriorat.

DERT / OFICINA FASE I

L’aparell d’aire condicionat no funciona des de fa mes i mig.

El RD 486/1997 pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, en l’Annex III, 3

 1. La temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars ha d’estar compresa entre  els 17 i els 27 oC.

La temperatura dels locals on es facin treballs lleugers ha d’estar compresa entre els 14 i els 25 oC.

La Guia de INSST ens indica que el rang de temperatura a l’estiu estarà comprès entre els 23 i els 26 oC.

Demanem la reparació o instal·lació urgent d’un equip d’aire condicionat. 

Control videovigilància. Hi ha dos monitors petits subdividit amb 16 pantalles cadascun. Es veu la imatge malament, amb tremolor.

La cadira de descans està espatllada, amb el folre tot tallat per on surt l’escuma.

La taula que es disposa és molt petita, no disposa d’espai per tot el que és necessari per a fer la feina, tot està amuntegat, monitors, telèfon cel·les, telèfon intern del centre, pantalla botonera i intèrfon dutxes.

El RD 488/1997 diu en el seu Annex,

 • Taula o superfície de treball. La taula o la superfície de treball han de ser poc reflectants, han de tenir les dimensions suficients i han de permetre una col·locació flexible de la pantalla, el teclat, dels document i del material accessori.

L’espai ha de ser suficient per tal que els treballadors estiguin en una posició còmoda.

Armariet de claus, hi ha una clau per cada cadenat, caldria unificar-les, milloraria la eficiència, ja que actualment al tenir moltes i totes diferents genera confusions i de vegades, quan arribes al lloc, la clau no obre i fa perdre molt de temps tornar al despatx per canviar-la, i si es dones en un cas d’urgència es podria complicar la situació.

Escales a galeries, l’element antilliscant esta desgastat i no exerceix la seva funció.

L’escala de ferro està molt desgastada i els graons rellisquen.

Els dos graons inicials de pedra no tenen cap element antilliscant.

RD 486/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Annex I.

1r. Els paviments de les rampes, les escales i les plataformes de treball han de ser de materials no lliscants o han de disposar d’elements antilliscants.

Transceptors portàtils (walkie talkie). Tots els mòduls funcionen pel mateix canal, això pot provocar estres, tant per falta d’atenció donat que molta informació no te a veure amb el DERT com per parar molta atenció per a poder estar activat en cas d’un avís.

No hi ha suficients transceptors portàtils (TP) per a tothom. La bateria dels TP no duren un torn de servei complert i no hi ha de recanvi, així com tampoc hi ha carregador a l’oficina.

Demanem ampliar la dotació de TP’s, tenir bases de càrrega de bateria a l’oficina i què s’analitzi la possibilitat de tenir un canal propi donada la particularitat d’aquest mòdul.

DERT / OFICINA FASE II

L’aparell d’aire condicionat tot i funcionar, te un rendiment molt baix i no dona el suficient cabdal d’aire fred, quasi no es nota que està en marxa. Aquest despatx te una vidriera molt gran i la insolació es molt potent des del migdia.

El RD 486/1997 pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, en l’Annex III, 3:

 • La temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars ha d’estar compresa entre  els 17 i els 27 oC.

La temperatura dels locals on es facin treballs lleugers ha d’estar compresa entre els 14 i els 25 oC.

La Guia de INSST ens indica que el rang de temperatura a l’estiu estarà comprès entre els 23 i els 26 oC.

Demanem la reparació o instal·lació urgent d’un equip d’aire condicionat. 

Hi ha dos monitors subdividits amb nou pantalles cadascun. Un monitor subdividit amb 16 pantalles. Un ordinador. Tot això disposat a contrallum.

La persona assignada ha de controlar, a més, dos patis i el dia de la visita hi havia dues cel·les amb videovigilància activa.

El quadre de llums està sense el panell de protecció, quedant tots els cables al descobert.

Els elements antilliscants de les escales estan molt desgastats, no fent la seva funció.

La cadira de descans de torn de nit ja fa un any que es va dur a reparar i no ha retornat. Demanem la reposició d’aquesta cadira.

RD 486/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Annex I.

 • Rampes, escales fixes i de servei. 1r. Els paviments de les rampes, les escales i les plataformes de treball han de ser de materials no lliscants o han de disposar d’elements antilliscants.

Cabina del menjador. La cadira que hi ha està molt bruta i trencada.

CABINA MOLL 4

Hi ha càmeres que per l’efecte de la llum del sol, no es pot veure la seva imatge al monitor.

El monitor de metadona i camp de futbol fa aigües i no es veu gaire bé.

La Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització d’Equips amb Pantalles de Visualització de l’Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (edició 2021), ens diu que:

Una pantalla de visualització no ha de presentar cap tipus d’artefacte visual  que dificulti la llegibilitat: falta d’uniformitat de luminància, de color o de contrast, distorsions geomètriques, defectes en la pantalla, etc.

La porta 3.1. Tallers. No es pot controlar correctament per la manca de visibilitat.

La porta d’accés de seguretat del moll 4 només es veu entre els monitors, no té càmera.

La porta del poliesportiu no es veu a través dels monitors i esta lluny, no veient-se sencera des de la ubicació d’obertura.

La disposició dels monitors d’aquest accés i l’espai reduït, dificulten les tasques encomanades a la persona que fa el servei.

Caldria buscar una millor distribució de tots els aparells que hi ha i col·locar-los d’una manera més ergonòmica, que faciliti el servei en aquest espai.

CABINA DE CUINA

Des d’aquesta cabina es controlen 6 portes i les càmeres del taller de coixins, poliesportiu, sala de jutjats, sala de videoconferències, accés a ingressos, accés a cuina i accés a mòduls 7,8 i 11.

La botonera de les portes, al igual que la resta de llocs, és d’un sol boto per a fer les 3 operacions (obrir, parar i tancar). No disposa del mecanisme de parada d’urgència que interrompi el subministrament d’energia.

Hi ha un flexo apedaçat amb cinta adhesiva. Tenint en compte que ja hi va haver al menys un episodi d’electrocució, fora important fer una revisió de tots els que hi ha i substituir aquells que estiguin espatllats.

RD 486/1997. Annex IV. Il·luminació dels llocs de treball.

 • Els sistemes d’il·luminació que s’utilitzin no han d’originar riscos elèctrics, d’incendi ni explosió; a aquest efecte, han de complir el que disposi la normativa específica vigent.

OFICINA MÒDUL 7

Des d’aquesta cabina s’obre la porta d’accés al M-8 Dones, quan trucant des de l’interior del mòdul 8 no veuen a qui li obren la porta.

La gravadora d’imatges està ubicada al despatx, fa un soroll constant i molest, caldria buscar una millor ubicació. Amb una petita obra, es podria pujar al pis superior on hi ha un espai que s’utilitza poc.

L’armari de Rak’s està penjat a una alçada que el personal que hi treballa es dona cops al cap amb ell.

El quadre de llums. Els magnetotèrmics es fan servir com a interruptors. Cal fer la instal·lació amb el circuit corresponent i que els magnetotèrmics no es manipulin per una funció per la que no estan dissenyats.

Hi ha paneroles, surten pel quadre de llums i per altres llocs, cal fer, com a la resta del centre cal que l’empresa que controla les plagues hi dediqui el temps necessari a tots els llocs on tenim aquest problema per a poder controlar-lo, en aquests moment està fora de control.

RD 486/1997. Annex II.

La cadira de descans està trencada.

SALA DE DESCANS MÒDULS 7 i 8

No disposa de climatització ni renovació d’aire.

RD 486/1997. Article 2. Definicions.

 1. A l’efecte d’aquest Reial decret, hom entén per llocs de treball les àrees del centre de treball, edificades o no, en què els treballadors han de romandre o a les quals poden accedir a causa del seu treball.

Es consideren inclosos en aquesta definició els serveis higiènics i els locals de descans, els locals de primers auxilis i els menjadors.

El RD 486/1997 pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, en l’Annex III, 3

 1. La temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars ha d’estar compresa entre  els 17 i els 27 oC.

La temperatura dels locals on es facin treballs lleugers ha d’estar compresa entre els 14 i els 25 oC.

La Guia de INSST ens indica que el rang de temperatura a l’estiu estarà comprès entre els 23 i els 26 oC.

Demanem la instal·lació urgent d’un equip d’aire condicionat. 

Al lavabo de la sala de descans hi ha una dutxa amb el plat trencat (té un forat) per on també surten paneroles.

El registre de cablejats, esta també ple de paneroles.

OFICINA MÒDUL 8

L’aparell d’aire condicionat està molt brut. Cal fer el manteniment i neteja de filtres.

El quadre de llums està ple de paneroles. També entren per sota de la porta d’accés a l’oficina, ja que hi ha una obertura molt gran i no queda ajustada al terra.

Els funcionaris/es de servei ens manifesten que per la nit s’escolta com es passegen les rates pel sostre.

RD 486/1997. Annex II.

 • Els llocs de treball, incloent-hi els locals de servei, i llurs equips i instal·lacions respectius, s’han de netejar periòdicament i sempre que sigui necessari per mantenir-los en tot moment en condicions higièniques adequades. Amb aquesta finalitat, les característiques dels terres, els sostres i les parets han de ser d’una naturalesa que permetin la neteja i el manteniment.

Oficina del menjador

L’armari que hi ha té una porta despenjada, al moment de la visita estava recolzada al terra.

Les botoneres per accionar les portes són, com a la resta del centre, d’un sol boto, sense tenir aturada d’emergència.

L’aparell d’aire condicionat té el difusor trencat.

La màquina exterior de l’aire condicionat té nius de coloms, està tot ple dels excrements d’aquets ocells. Li cal una bona neteja. Es podria protegir amb una xarxa metàl·lica que impedís l’entrada dels coloms, ja que el que hi posat actualment, no serveix.

RD 486/1997. Annex II. Ordre, neteja i manteniment.

 • Els llocs de treball i, en particular, llurs instal·lacions han de ser objecte d’un manteniment periòdic, de manera que llurs condicions de funcionament satisfacin sempre les especificacions del projecte, i se’n repararan ràpidament les deficiències que puguin afectar la seguretat i salut dels treballadors.

Accés a cel·les

Els quatre primers graons de l’escala d’accés a la primera planta tenen els elements antilliscants desgastats, l’últim graó de l’escala també.

Les escales d’accés al primer pis de cel·les no disposen d’elements antilliscants.

Sala d’escorcolls

Està ubicada sota l’escala d’accés a cel·les. No disposa de cap tipus de ventilació, renovació d’aire ni climatització. El dia de la visita feia molt mala olor, una olor molt forta i desagradable.

RD 486/1997. Annex III. Condicions ambientals dels llocs de treball.

 1. L’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de comportar cap risc per a la seguretat ni la salut dels treballadors.
 2. Així mateix, i tant com sigui possible, les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir cap font d’incomoditat ni molèstia per als treballadors. A aquest efecte, cal evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d’aire molestos, les olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de finestres, llums o envans de vidre.

GENERAL A TOTES LES CABINES DEL CENTRE

Il·luminació de suport o especial (làmpades de treball). En algunes cabines les llums de sobretaula són molt velles i no reuneixen condicions de seguretat pels treballadors/es. Cal revisar-les i substituir totes aquelles que no compleixin amb la normativa vigent.

Torn de nit. A la majoria de cabines on es realitza guardià nocturna, la cadira de descans esta trencada, molt deteriorada o no hi ha.

Cal incloure la sala de descans de funcionaris ubicada al costat de l’accés de seguretat.

Tot i que ja s’han renovat algunes cadires, encara falta renovar cadires ergonòmiques.

Climatització. Hi ha molts aires condicionat de cabines que no funcionen correctament. També la sala de descans de funcionaris al costat de l’accés de seguretat.

DESPATX POLIESPORTIU

El despatx del poliesportiu disposa d’aparell de telefonia, però no té línia. Cal habilitar-lo.

Caldria dotar el despatx amb un ordinador, ja que no hi ha temps per a fer la feina d’ordinador entre mòdul i mòdul.

La dotació d’un altre transceptor portàtil ja que els dos monitors solen treballar en espais separats.

Quan es fa l’activitat a l’estiu, no hi ha cap lloc on guarir-se.

El RD. 486/1997. Annex III.

 • Els llocs de treball a l’aire lliure i en els locals de treball que , per l’activitat desenvolupada no poden quedar tancats, s’haurà de prendre mesures per a que els treballadors/es puguin protegir-se, en la mesura del possible, de les inclemències del temps.

La Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels Llocs de Treball, ens diu,

En els llocs de treball a l’aire lliure, les mesures que es prenguin per protegir als treballadors de les inclemències del temps hauran d’incloure, a més de les destinades a fer front al fred o calor excessius, altres dirigides a protegir als treballadors de la radiació solar directa, especialment la ultravioleta. Tals mesures poden ser, en el cas de treballs a l’aire lliure en època estival: la habilitació de zones cobertes o ombrejades, l’ús de peces de protecció que protegeixin tot el cos, inclòs el cap, de la radiació solar excessiva, l’ús d’ulleres, cremes protectores, aigua, etc.

Tampoc es disposa d’un espai on poder dutxar-se en acabar l’activitat.

Rebre les indicacions per part de la direcció del centre a partir de quants graus i percentatge d’humitat no hem de fer l’activitat. Sabent que a partir de 33 oC s’han d’extremar les precaucions i a partir dels 41 oC existeix un perill manifest. Disposar d’un termòmetre per poder saber la temperatura i humitat.

La instal·lació d’una carpa o similar, per tal de poder refugiar-se de la càrrega solar.

Per tot lo exposat, demanem que faci les gestions corresponents per tal que aquestes mesures s’apliquin amb la màxima celeritat possible.

Cordialment,

Albert Anton Rius

Responsable de Salut Laboral d’UGTPRESONS

Lleida, 27 de juny de 2022

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta utilitzar-les. Més informació

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca