Decebedora reunió del grup de treball de mesures davant les agressions

UGTPRESONS vàrem assistir ahir a la primera reunió del grup de treball específic creat per trobar solucions a la xacra d’agressions que estem patim els professionals penitenciaris, reunió amb responsables de la secretaria, encapçalats en aquesta ocasió pel subdirector general de Centres i Gestió Penitenciària.

Ahir ja us vam informar de totes les propostes que UGTPRESONS havíem presentat, i totes han estat tractades avui, a més d’altres que ens han exposat. Reconeixent que no existeixen solucions màgiques ni immediates a totes les problemàtiques existents als centres penitenciaris, si que esperàvem trobar per part de l’administració, alguna mesura concreta respecte a les propostes presentades,  que pogués pal·liar ni que fos mínimament la situació actual. El to de la reunió, tot i rebre totes les iniciatives amb interès i prenent nota d’algunes d’elles, ha estat més d’exposició tècnica, i en aquest sentit podem dir que ens ha decebut.

El subdirector general ha pres la paraula inicialment amb el missatge que els canvis necessaris per fer front a la greu situació que estem patint són estructurals i que com a tals necessiten temps per poder implementar-se, tenir els efectes desitjats i que es visibilitzin els resultats.

Ha volgut centrar inicialment el tema en els Derts, focus de gran part dels problemes existents. Ens han informat de diversos aspectes:

  • Sobretot amb els interns amb agressions greus es mantindrà un especial seguiment amb l’objectiu de controlar el compliment dels primers graus, per evitar que pel simple motiu de no tenir informes s’hagi de progressar l’intern forçosament. Si no s’observa una evolució positiva, fent servir un sistema de valoració dels riscos i dels canvis observats, es mantindrà l’intern en règim tancat. Per progressar caldrà superar les variables que van motivar el seu ingrés.
  • S’estan dissenyant cel·les de seguretat reforçades, amb la idea de tenir-ne 4 o 5 a cada departament, per evitar que es puguin malmetre i fer servir peces de la mateixa per utilitzar-les com a armes. 
  • Creació d’espais per a una intervenció segura dels professionals amb els interns conflictius per prevenir i minimitzar els riscos que es poguessin produir. S’està fent una prova al CP Brians 1, al búnquer de jutges del departament especial. Amb aquest sistema es pretén també evitar destinar recursos humans innecessaris quan calgui fer intervencions d’aquest tipus on moltes vegades cal la presència de diversos funcionaris.
  • Altres mesures com ara la de controlar la mobilitat o limitar les pertinences a la cel·la també es volen aplicar.

Ens han confirmat en definitiva que volen uns Dert professionals, amb formació i dotació de personal adequades i també amb unes instal·lacions en condicions. Ahir mateix sembla que hi havia una visita també amb el director general, al Dert i al MR-5 del C.P. Quatre Camins per corregir les deficiències que calgui. UGTPRESONS hem exigit que això que ja fa tems que s’està denunciant, es faci extensible a altres Dert que estan en condicions deplorables. Ens han confirmat que així serà, que ho volen fer extensible a tots ells.

Un altre tema cabdal que s’ha posat sobre la taula i que UGTPRESONS també demanàvem és el de la problemàtica que envolta als interns psiquiàtrics.

Ens han recordat que des del passat mes de març tenen signat amb Salut un nou conveni respecte a la situació de la població penitenciària amb aquest perfil, cada vegada més nombrós, i del tractament que han de rebre als centres penitenciaris. Aquest nou acord inclou no només els perfils psicòtics com passava fins ara, sinó també perfils d’interns amb trastorns de la conducta o de la personalitat, tan nombrosos al nostre àmbit, i que quedaven exclosos.

El que sembla hauria de ser una bona notícia comporta, però una problemàtica afegida que UGTPRESONS hem volgut evidenciar, com és el fet que si actualment només amb els psicòtics tenim problemes amb l’atenció dels psiquiatres i el personal de salut mental, ara amb un major volum de pacients es necessitarà, amb més motiu, augmentar la dotació d’aquests professionals i en més franges horàries setmanals. De la mateixa manera hem insistit que cal habilitar els departaments psiquiàtrics amb urgència.

Ens han reconegut que són conscients dels problemes de seguretat que aquest tipus d’interns provoquen als centres, i estan a l’espera que Salut doni les instruccions pertinents als diferents consorcis sanitaris per poder implementar les mesures que des de la secretaria tenen elaborades, com aquest augment de personal necessari. Es evident que aquests consorcis han de donar el servei pel qual estan creats i que consten al nou conveni, al qual assumiran moltes més prestacions de les que han estat oferint fins al dia d’avui, sense cap mena de dubte molt insuficients. UGTPRESONS hem insistit que cal voluntat política, i que els responsables del departament de justícia han de ficar pressió a Salut perquè aquests canvis siguin efectius millor avui que demà.

El subdirector general ens ha continuat informant dels nous departaments que es volen posar en marxa. Es tracta del que anomenen mòdul intermedi, on anirien els perfils més complicats i els vulnerables. La idea és que aquests interns que per exemple surten de primer grau o interns psiquiàtrics que han protagonitzat incidents greus, abans de retornar directament a règim ordinari, on sovint tornen a protagonitzar alteracions en un curt espai de temps, passin per aquest departament per completar un circuit que ens dirà si amb la seva evolució acaba a un mòdul ordinari o si per contra es produeix novament una regressió a psiquiatria.

UGTPRESONS havíem incidit en les nostres propostes en aquests departaments en el sentit que si es vol fer ben fet, evidentment caldrà dotar-los amb el personal necessari, cusis i cue inclosos, amb formació, i que haurien de tenir unes característiques concretes i específiques, com ara patis reduïts i dividits o horaris especials. Sembla que així serà tant quant a la dotació com en les infraestructures, amb patis per 15/20 interns amb binomis de funcionaris.

UGTRESONS hem estat d’acord en moltes de les anomalies existents, en la identificació de problemàtiques i en les possibles solucions i proves que es volen o s’estan duent a terme. Però el problema es que aquestes solucions no tindran un efecte immediat, sinó que es podran començar a visualitzar en un termini aproximat d’un parell de mesos o tres, a partir de setembre, com els mateixos representants de l’administració ens han reconegut.

Quan a altres mesures de detecció i prevenció importants, estan treballant amb els RECVI que haurà de ser molt important sobretot en els mòduls de vida ordinària. Es volen detectar interns de risc, per mitjà d’un monitoratge dels interns d’acord amb una sèrie d’ítems que ens diran si hi ha un risc alt de conducta violenta i actuar abans que es pugui produir aquesta.

Amb aquest monitoratge, poden haver-hi interns per exemple que puntuïn alt en risc de conducta violenta i no siguin S3, aleshores ja es prendran mesures i es farà un seguiment exhaustiu. Es tracta en definitiva d’evitar que passi el de sempre, que es fan informes per part dels professionals on alerten que un intern està alterat i pot produir-se un fet greu, però no es fa res fins que passa. D’aquesta manera, amb la valoració del risc, quan surti que hi ha un risc mig/alt de conducta violenta, hi haurà l’obligació d’actuar preventivament.

També treballen en la detecció d’interns que han sigut objecte de continuades sancions disciplinàries en un curt període de temps, que pot ser un indicador que acabi ocorrin un fet més greu per, de la mateixa manera, actuar abans que es pugui produir. Aquest control el fan actualment les USI als centres, com ara al CP Quatre Camins, on diuen que està funcionant  de manera positiva.

Quan a aquesta feina que estan fent actualment les USI, ens informen que ja s’està treballant en un nou programa informàtic, que serà molt més operatiu que el nefast SIPC, i que amb una programació concreta permetrà una detecció automàtica dels fets que es vulguin controlar. Si es vol que per exemple que quan un intern té 4 informes disciplinaris en 10 dies salti una alarma per actuar com estigui protocol·litzat, ho farà. Malauradament de nou és una mesura que tardarà un parell d’anys a ser operatiu.

Pel que fa a la manca de personal, ens han informat que l’estudi elaborat respecte al dimensionament de les plantilles, està finalitzat. No han volgut donar xifres concretes, ni utilitzar substantius de pocs o massa, però sí que han reconegut mancances de personal. També que aquest estudi està en mans del secretari general, que s’està tenint en consideració en esferes més polítiques i que responsables del departament juntament amb Funció Pública ja estan estudiant possibles solucions a la greu manca de personal que patim. 

UGTPRESONS els hem insistit que la quantitat mínima de personal de nova incorporació, que per la nostra part estimem, ha de ser de 500 efectius mínim. De nou, si es tracta de voluntat política, han de fer el màxim esforç econòmic o del tipus que sigui, i que trobin les solucions immediatament. També els hem demanat que d’una vegada per totes s’obri la borsa de treball, per tal d’incorporar personal a aquesta, que pugui fer de reforç en situacions puntuals.

Finalment, UGTPRESONS hem exposat el que per nosaltres hauria de ser també prioritari a banda de tot el que s’havia tractat fins al moment:

  • Quan als mitjans materials, UGTPRESONS volem que s’incorpori als centres d’utilització dels aerosols d’acció adequada amb els protocols i la formació que calguin. A més d’estar recollit al RP, al moment actual calen mesures concretes per reduir les agressions, està més que justificada aquesta mesura. Encara més quan estem convençuts que serà una bona eina que ben segur podrà evitar algunes de les situacions que habitualment es donen i també evitar posaren risc la nostra integritat i patir lesions innecessàries, alhora que també protegirà els interns de patir-ne.

Prenen nota sobre el que exposem i ens informen que estan valorant seriosament incorporar aquest mitjà coercitiu, encara que estan estudiant com fer-ho i en quins casos i que s’autoritzi finalment pels responsables.

  • Cal el reconeixement com agents de l’autoritat amb urgència. Sembla que no hi ha res de nou, i com sempre, és un tema que està en tramitació, sembla que ha arribat al senat, però que el final del tràmit és polític, i ens insisteixen que els nostres responsables estan exercint tota la pressió possible al respecte.
  • Equips directius equilibrats. Hem insistit que és de pura lògica que cada subdirecció ha d’estar ocupada per professionals amb experiència contrastada. No es tracta que siguin bons professionals o no, però no té sentit que personal de rehabilitació acabi ocupant una subdirecció de Règim Interior, de la mateixa manera que no en té que un cap de serveis ho fos de Tractament. I per aquest motiu calen evidentment places del grup B que fa tant de tems que es demanen i que per descomptat no serà suficient amb les ridícules 20 places que s’oferiran ben aviat. Tant el subdirector general de centres com la subdirectora general de programes estan totalment d’acord amb el plantejament i admeten que no tenen candidats per les subdireccions i que calen places del B.
  • Conduccions a altres centres dels interns protagonistes d’alteracions greus de l’ordre o d’agressions a funcionaris. Ens Confirmen que així es fa tret de casos excepcionals (per exemple un intern que busqui un canvi de centre).
  • Quan a què es personi el departament com a acusació particular davant cada agressió o denuncia falsa, han fet consulta al departament jurídic i sembla que no ho poden fer. L’única cosa que poden fer és oferir a cada funcionari que pateix una d’aquestes situacions, és donar suport i acompanyament jurídic, que així ho fan, però que la majoria de vegades es rebutja l’oferiment.

UGTPRESONS mirarem si realment no poden personar-se com a acusació articular i en tot cas, exigim que es faci l’oferiment d’accions en tots i cadascun dels casos que descrits, ja que creiem que no és fa sempre.

La conclusió i la sensació amb què UGTPRESONS marxem de la reunió és que si bé s’està treballant i s’estan intentant donar i establir noves eines i procediments, aquests no són immediats i tardarem en veuré els resultats, i que mesures concretes i immediates no n’hi ha gairebé cap.

Un altra conclusió que en traiem és que algunes de les mesures més importants, com ara els aerosols d’acció adequada, l’augment d’una plantilla que està en precari o el reconeixement com a agents de l’autoritat, està en mans dels estaments superiors com ara el secretari general o la consellera. Per tant, UGTPRESONS ho tenim clar, caldrà pressionar perquè es prenguin seriosament la greu situació per la que estem passant i que les mesures s’han de prendre de manera immediata i urgent.

Salut!

UGTPRESONS

Barcelona, 14 de juliol de 2022

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta utilitzar-les. Més informació

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca