Visita Salut Laboral

Departament de Justícia

Centre Penitenciari Lledoners

Sra. Susana Gracia Albareda

08250 Sant Joan de Vilatorrada

Senyora,

Com a delegat de prevenció i membre del Comitè de Seguretat i Salut Laboral dels centres penitenciaris del departament de Justícia, amb les facultats que m’atorga l’article 36 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, us n’informo que el passat dia 20 de juliol vaig fer una visita al Centre Penitenciari que dirigiu, detectant les problemàtiques que li detallo a continuació.

Segons el reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball, en el seu articulat diu,

Article 2. Definicions

 1. A l’efecte d’aquest Reial decret, hom entén per llocs de treball les àrees del centre de treball, edificades o no, en què els treballadors han de romandre o a les quals poden accedir a causa del seu treball.

Es consideren inclosos en aquesta definició els serveis higiènics i els locals de descans, els locals de primers auxilis i els menjadors.

 • Les instal·lacions de servei i protecció annexes als llocs de treball s’han de considerar part integrant d’aquestes instal·lacions.

EDIFICI POLIESPORTIU

Poliesportiu

L’edifici del poliesportiu no disposa de cap finestra per a poder tenir una mínima renovació d’aire, que tot i que no garantiria els mínims normatius, almenys no acumularia atmosfera viciada.

És cert que hi ha tres ventiladors, però que no fan cap aportació d’aire net, quan estan en marxa, donat que pel soroll que desenvolupen i la dificultat de comunicació que generen quan estan en funcionament, no es posen en marxa sovint.

També cal garantir una temperatura adequada a l’estiu i a l’hivern.

RD 486/1997. Annex III. Condicions ambientals dels llocs de treball.

 1. L’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de comportar cap risc per a la seguretat ni la salut dels treballadors.
 2. Així mateix, i tant com sigui possible, les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir cap font d’incomoditat ni molèstia per als treballadors. A aquest efecte, cal evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d’aire molestos, les olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de finestres, llums o envans de vidre.
 3. Els locals de treball tancat han de complir, concretament, les condicions següents:
 4. La temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars ha d’estar compresa entre els 17 i els 27 oC. La temperatura dels locals on es facin treballs lleugers ha d’estar compresa entre 14 i 25 oC.

En aquest sentit, la Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels Llocs de Treball de l’INSST recomana que  el rang de temperatura òptima per una activitat de tipus lleuger estaria entre els 21 oC i 25 oC a l’estiu i els 16 oC i 22 oC per l’hivern.

 • La humitat relativa estarà compresa entre el 30 i 70%, excepte en els locals on hi hagi riscos per electricitat estàtica que el límit inferior serà el 50%.

Els focus d’il·luminació del poliesportiu no tenen cap protecció, pengen del sostre a través del cable elèctric i un petit cable d’acer. El dia de la visita hi havia un focus mig penjant.

Dutxes monitors i altres

Les dutxes no tenen ni portes, a l’estar elevades en referència al terra, quan l’aigua surt, la qual cosa és inevitable de la manera que s’han construït, l’aigua arriba fins al passadís, i al no haver-hi cap desaigua per a que no es formin tolls, es converteix tant el vestuari com el passadís en una pista de patinatge, incrementant exponencialment el risc de caiguda.

Despatx Monitors

La porta del despatx no té pany interior, amb la qual cosa, en cas d’un risc greu, no es podrien arribar a tancar en el despatx com a zona segura.

El mateix passa amb l’excusat dels monitors, no poden tancar la porta amb clau. No podent controlar quan l’utilitzen que algun intern pugui entrar.

Caldria habilitar aquests panys per evitar aquesta vulnerabilitat.

El despatx de monitors no disposa de cap finestra practicable ni de cap aportació d’aire forçada, no tenint renovació d’aire.

RD 486/1997. Annex III. Condicions ambientals dels llocs de treball.

 1. L’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de comportar cap risc per a la seguretat ni la salut dels treballadors.

Així com en el mateix annex punt 3 a i b, referenciats en el punt anterior.

Cabina poliesportiu

Fa dues setmanes que es va espatllar l’aire condicionat, malgrat la instal·lació d’un aparell portàtil, aquest no dona solució al problema de temperatura molt alta, ja que com la sortida d’aire calent va per l’interior de la cabina i el tubes molt llarg, quasi produeix més escalfor que fred,  s’acumula molta calor a la part del darrera de la cabina, on està l’ordinador, i és el que fa que no es connecti gaire.

RD 486/1997 en el seu Annex II. Ordre neteja i manteniment.

 • Els llocs de treball i, en particular, llurs instal·lacions han de ser objecte d’un manteniment periòdic, de manera que llurs condicions de funcionament satisfacin sempre les especificacions del projecte, i se’n repararan ràpidament les deficiències que puguin afectar la seguretat i salut dels treballadors.

TALLERS

Taller d’enquadernació

El taller d’enquadernació, ubicat al primer pis, ocupa l’espai de  dues aules i disposa de 2 aparells de refrigeració portàtils, malgrat això, el dia de la visita la temperatura era de 33 oC.

RD 486/1997. Annex III. Condicions ambientals dels llocs de treball.

Tallers 1, 2, 3 i 4

No hi ha renovació d’aire a cap d’ells, i en particular, el taller 3 hi ha un espai amb una taula de llimat amb sistema d’aspiració que al mateix que la resta d’espais dels tallers no disposa de cap sistema de renovació d’aire.

RD 486/1997. Annex III. Condicions ambientals dels llocs de treball.

El passadís on està el despatx de funcionaris, té una alçada de 2,30 cm, on la temperatura el dia de la visita era de 35 oC.

RD 486/1997. Annex I.

Condicions generals de seguretat als llocs de treball.

 1. Disposicions aplicables als llocs de treball utilitzats per primera vegada a partir de la data d’entrada en vigència d’aquest reial decret i a les modificacions, ampliacions o transformacions dels llocs de treball ja utilitzats abans de la data esmentada que es facin amb posterioritat a la data esmentada.
 2. Espais de treball i zones perilloses.
 3. Les dimensions dels locals han de permetre que els treballadors facin la seva feina sense riscos per a la seva seguretat i salut i en condicions ergonòmiques acceptables. Llurs dimensions mínimes han de ser les següents:
 4. 3 metres d’altura des del pis fins al sostre. No obstant això, en locals comercials, de serveis, oficines i despatxos, l’altura es pot reduir a 2,5 metres.

EDIFICI DERT

Despatx de funcionaris

A les taules d’ordinadors, hi ha cablejats pel terra. Cal recollir-los.

RD 486/1997 en el seu Annex II. Ordre neteja i manteniment.

 1. Els llocs de treball i, en particular, llurs instal·lacions han de ser objecte d’un manteniment periòdic, de manera que llurs condicions de funcionament satisfacin sempre les especificacions del projecte, i se’n repararan ràpidament les deficiències que puguin afectar la seguretat i salut dels treballadors.

El nivell de lluminositat és molt baix dins del despatx, contrastant amb el passadís, de quatre lluminàries hi ha una que no funciona i les altres tres fan molt poca llum.

RD 486/1997. Annex IV. Il·luminació dels llocs de treball.

 1. La il·luminació dels llocs de treball ha de complir, a més, pel que fa a la seva distribució i a altres característiques, les condicions següents:
 2. La distribució dels nivells d’il·luminació ha de ser el més uniforme possible.
 3. S’ha de procurar mantenir uns nivells i contrastos de luminància adequats a les exigències visuals de la feina, evitant variacions sobtades de luminància dins de la zona d’operació i entre aquesta i els seus voltants.

El despatx no disposa de renovació d’aire, tan sols disposa d’una petita finestra amb obertura parcial.

RD 486/1997. Annex III. Condicions ambientals dels llocs de treball.

 1. L’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de comportar cap risc per a la seguretat ni la salut dels treballadors.
 2. En els locals de treball tancats s’han de complir, en particular, les condicions següents:
 3. Sense perjudici del que disposa amb relació a la ventilació de determinats locals en el reial decret 1618/1980, de 4 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària, la renovació mínima de l’aire dels locals de treball ha de ser de 30 metres cúbics d’aire net per hora i treballador, en el cas de treballs sedentaris en ambients no calorosos ni contaminats per fum del tabac i de 50 metres cúbics a la resta de casos, amb la finalitat d’evitar l’ambient viciat i les olors desagradables.

Sala d’escorcolls

Hi ha un armari on es guarda la benzina pel ventilador en cas d’incendi. Caldria fer-ho en un armari protegit, que tingui com a mínim una resistència al foc RF-15, conforme la norma UNE 23-802. L’armari hauria de dur un cartell ben visible amb la indicació inflamable, i aquest armari hauria de tenir ventilació a l’exterior ja sigui directament o per un conducte. Segons NTP-9 de l’INSSL.

Office

No disposa de climatització ni renovació d’aire.

En aquest espai els funcionaris hi estan sovint pel control dels racionats i altres.

RD 486/1997. Annex III. Condicions ambientals dels llocs de treball.

 1. L’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de comportar cap risc per a la seguretat ni la salut dels treballadors.
 2. Així mateix, i tant com sigui possible, les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir cap font d’incomoditat ni molèstia per als treballadors. A aquest efecte, cal evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d’aire molestos, les olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de finestres, llums o envans de vidre.
 3. Els locals de treball tancat han de complir, concretament, les condicions següents:

La temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars ha d’estar compresa entre els 17 i els 27 oC.

Cabina DERT

La llum de la cabina no és independent a la llum dels passadissos, no podent apagar-la quan es produeixen reflexos a les pantalles, ja que quedaria la part de passadissos a les fosques. Aquesta cabina també pateix d’enlluernaments per irradiació solar al no disposar de cap element per evitar-ho.

Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. Annex IV. Il·luminació dels llocs de treball.

 1. La il·luminació de cada zona o part d’un lloc de treball ha d’adaptar-se a les característiques de l’activitat que s’hi faci, tenint en compte:
 2. Els riscos per a la seguretat i salut dels treballadors dependents de les condicions de visibilitat.
 3. Les exigències visuals de les tasques que s’hi fan.
 4. La il·luminació dels llocs de treball ha de complir, a més, pel que fa a la seva distribució i a altres característiques, les condicions següents:
 5. La distribució dels nivells d’il·luminació ha de ser el més uniforme possible.
 6.  S’ha de procurar mantenir uns nivells i uns contrastos de luminància adequats a les exigències visuals de la feina, evitant variacions sobtades de luminància dins de la zona d’operació o  entre aquesta i els seus voltants.
 7. S’ha d’evitar, igualment, els enlluernaments indirectes produïts per la llum solar o per fonts de llum artificial d’alta luminància. En cap cas aquestes fonts s’han de col·locar sense protecció en el camp visual del /treballador.

RD 488/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que incloguin pantalles de visualització. Annex.

Els llocs de treball s’han d’instal·lar de manera que les fonts de llum, com ara finestres o altres obertures, els envans transparents o translúcids i els equips o els envans de color clar, no provoquin enlluernaments directes ni ocasionin reflexos molestos a la pantalla.

Les finestres han d’estar equipades amb un dispositiu de cobertura adequat i regulable per atenuar la llum del dia que il·lumini el lloc de treball.

Ales interior (5)

Les ales o passadissos de cel·les no disposen de renovació d’aire ni cap sistema d’extracció de fums. Quan es produeixen incendis, tot i disposar de ventiladors portàtils, hi ha molta dificultat per poder extreure els fums, donat que les úniques finestretes que hi ha, només són practicables un 10% de l’obertura.

D’acord amb la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals l’article 14 sobre el dret a la protecció davant els riscos laborals,

 1. Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball.

Aquest dret suposa que l’empresari contreu un deure correlatiu de protecció dels treballadors davant els riscos laborals.

Aquest deure de protecció constitueix també un deure de les administracions públiques respecte al personal al seu servei.

Els drets d’informació, consulta i participació, de formació en matèria preventiva, de paralització de l’activitat en cas de risc greu imminent i de vigilància del seu estat de salut, en els termes que preveu aquesta Llei, formen part del dret dels treballadors a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball.

Per la qual cosa, proposem la instal·lació d’extractors de fums des de cada una de les galeries de serveis que hi ha entre cel·la i cel·la, la qual cosa milloraria la velocitat d’extracció del fum i reduiria els riscos que comporta entrar a fer rescats a zones on el fum no permet veure més enllà d’un pam del propi cos.

MÒDUL 3

Equip multidisciplinari

El sostre damunt de la porta del servei té una taca d’humitat plena de fongs d’aproximadament 2×1 metres amb escletxes, que les reparen i es tornen a obrir. De vegades per aquestes escletxes cau aigua i es pot apreciar com el marc de la porta està tot bufat per l’acció de l’aigua.

RD 486/97. Annex II. Ordre, neteja i manteniment.

 • Els llocs de treball, incloent-hi els locals de servei, i llurs equips i instal·lacions respectius, s’han de netejar periòdicament i sempre que sigui necessari per mantenir-los en tot moment en condicions higièniques adequades. Amb aquesta finalitat, les característiques dels terres, els sostres i les parets han de ser d’una naturalesa tal que en permetin la neteja i el manteniment.
 • Els llocs de treball i, en particular, llurs instal·lacions han de ser objecte d’un manteniment periòdic, de manera que llurs condicions de funcionament satisfacin sempre les especificacions del projecte, i se’n repararan ràpidament les deficiències que puguin afectar la seguretat i salut dels treballadors.

Els cablejats dels ordinadors, estan solts pel terra, no estan passats per la canaleta que hi ha per protegir-los i evitar ensopegaments.

Cabina d’accés mòdul 3-4 i resta

Hi ha molta sobrecàrrega de treball i factors que provoquen fatiga mental, la persona que hi treballa ha d’atendre demandes d’un i altre mòdul alhora. Hi ha moltes exigències, moltes d’elles simultàniament, l’atenció és constant i no permet pauses que facilitin la recuperació de la fatiga.

Els factors psicosocials i els factors relacionats amb l’organització del treball, també influeixen de forma considerable sobre les exigències mentals d’aquest lloc de treball.

El document de INSHT sobre càrrega mental, ens diu que una de les principals mesures per reduir la fatiga consisteix en reduir o optimitzar la intensitat de la càrrega de treball, limitar el temps d’exposició o modificar la distribució introduint pauses.

Ens diu el RD 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que incloguin pantalles de visualització.

Article 3. Obligacions generals de l’empresari.

Demanem que es faci un estudi de càrrega de treball d’aquest lloc, la valoració d’afegir una persona de suport i mentrestant facilitar el marcatge de pauses durant la jornada de treball.

No es disposen de cortines a les cabines per tal d’evitar la irradiació solar.

RD 488/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que incloguin pantalles de visualització. Annex.

 • Entorn
 • Il·luminació

Els llocs de treball s’han d’instal·lar de manera que les fonts de llum, com ara finestres o altres obertures, els envans transparents o translúcids i els equips o els envans de color clar, no provoquin enlluernaments directes ni ocasionin reflexos molestos a la pantalla.

Les finestres han d’estar equipades amb un dispositiu de cobertura adequat i regulable per atenuar la llum del dia que il·lumini el lloc de treball.

Entre els dos mòduls no hi ha separació física, i a tota la càrrega de treball, s’ha d’afegir el estar contínuament indicant als interns que no poden estar parlant amb els del mòdul continu.

Caldria la instal·lació d’un separador que evites que pugui haver aquest contacte.

El timbre avisador de porta oberta té un volum molt, molt alt, caldria baixar-lo una mica, ja que aquest soroll ambiental encara agreuja més la càrrega i fatiga mental.

Per tot el que s’ha exposat, demanem que faci les gestions corresponents per tal que aquestes mesures s’apliquin amb la màxima celeritat possible.

Cordialment,

Albert Anton Rius

Responsable de Salut Laboral

d’UGTPRESONS.                                          

Sant Joan de Vilatorrada, 25 de juliol de 2022

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta utilitzar-les. Més informació

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca