Permisos

Dret que permet al funcionari absentar-se del lloc de treball, sense l’obligació de recuperar-ne el temps d’absència. Té caràcter remunerat, no afecta el règim de la seguretat social del funcionari ni a la seva situació administrativa.

Es concedeix per raó de matrimoni o per inici de la convivència, en el cas de les unions estables de parella.
S’ha de gaudir de manera ininterrompuda.
S’ha de gaudir dins del termini d’un any a comptar de la data de casament o inici de la convivència.

Durada
15 dies naturals consecutius

Normativa
Article 9 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal […]
Article 48.l del RDL 5/2015, del TREBEB

Absència del lloc de treball per matrimoni d’un familiar fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat, sempre que l’acte del matrimoni coincideixi amb una jornada de treball.

Durada
1 dia
2 dies (el dia del matrimoni i l’anterior o posterior) si el matrimoni té lloc fora de Catalunya i sempre que coincideixin amb jornades de treball.

Normativa
Article 10 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal […]

Durada
El temps indispensable per a la realització, dins de la jornada de treball:

  • d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part
  • en els casos d’adopció o acolliment, o guarda amb finalitats d’adopció, per a l’assistència a les preceptives sessions d’informació i preparació i per a la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració d’idoneïtat.
  • el sotmetiment de tècniques de reproducció assistida. (1)

Durada
3 dies hàbils en el supòsit de pèrdua gestacional entre la setmana 6 i el dia 179 de la gestació, que podran gaudir la persona gestant i l’altra persona progenitora o una persona familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat de la persona gestant, a continuació del fet causant o de l’alta mèdica en cas que hi hagi hospitalització.

Durada
16 setmanes, ampliables a 2 setmanes més per cada fill/a a partir del segon o per discapacitat del fill/a.

Les 6 primeres setmanes són de descans obligatori i ininterrompudes.
En cas que tots dos progenitors treballin, les 10 restants es gaudiran, a voluntat dels progenitors, de manera ininterrompuda fins que el fill/a compleixi els 12 mesos o bé de manera interrompuda en períodes setmanals dintre de l’any següent al part i sempre amb un preavís d’almenys 15 dies.

En cas de famílies monoparentals, el període de gaudiment de les 10 setmanes restants també es podrà dur a terme de manera interrumpuda. (1)

Es pot gaudir a jornada completa o a temps parcial, a partir de la sisena setmana, quan les necessitats del servei ho permetin i sempre que hi hagi acord previ entre el treballador i l’òrgan competent per a la seva concessió. (2)

En els casos de part prematur i en aquells que, per qualsevol altra causa, el nounat s’hagi de quedar hospitalitzat a continuació del part, aquest permís s’amplia tants dies com el nounat estigui hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes addicionals.

En el supòsit de defunció del fill/a, la durada del permís no es reduirà, tret que, una vegada finalitzades les sis setmanes de descans obligatori, se sol·liciti la reincorporació al lloc de treball.

Durada
16 setmanes, ampliables a 2 setmanes més per cada fill/a a partir del segon o per discapacitat del fill/a.

Les 6 primeres setmanes són de descans obligatori i ininterrompudes.
En cas que tots dos progenitors treballin, les 10 restants es gaudiran, a voluntat dels progenitors, de manera ininterrompuda fins que el fill/a compleixi els 12 mesos o bé de manera interrompuda en períodes setmanals dintre de l’any següent i sempre amb un preavís d’almenys 15 dies.

En cas de famílies monoparentals, el període de gaudiment de les 10 setmanes restants també es podrà dur a terme de manera interrumpuda. (1)

Es pot gaudir a jornada completa o a temps parcial, a partir de la sisena setmana, quan les necessitats del servei ho permetin i sempre que hi hagi acord previ entre el treballador i l’òrgan competent per a la seva concessió. (2)

En el supòsit de defunció del fill/a, la durada del permís no es reduirà, tret que, una vegada finalitzades les sis setmanes de descans obligatori, se sol·liciti la reincorporació al lloc de treball.

Aquest permís es pot iniciar fins a quatres setmanes abans o bé a partir de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, o de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció.

Si és necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d’origen de l’adoptat, en els casos d’adopció o acolliment internacional, es té dret, a més, a un permís de fins a dos mesos de durada, i durant aquest període es perceben exclusivament les retribucions bàsiques.

Durada
16 setmanes, ampliables a 2 setmanes més per cada fill/a a partir del segon o per discapacitat del fill/a.

Les 6 primeres setmanes són de descans obligatori i ininterrompudes.
En cas que tots dos progenitors treballin, les 10 restants es gaudiran, a voluntat dels progenitors, de manera ininterrompuda fins que el fill/a compleixi els 12 mesos o bé de manera interrompuda en períodes setmanals dintre de l’any següent i sempre amb un preavís d’almenys 15 dies.

Es pot gaudir a jornada completa o a temps parcial, a partir de la sisena setmana, quan les necessitats del servei ho permetin i sempre que hi hagi acord previ entre el treballador i l’òrgan competent per a la seva concessió. (1)

En els casos de part prematur i en aquells que, per qualsevol altra causa, el nounat s’hagi de quedar hospitalitzat a continuació del part, aquest permís s’amplia tants dies com el nounat estigui hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes addicionals.

En el supòsit de defunció del fill/a, la durada del permís no es reduirà, tret que, una vegada finalitzades les sis setmanes de descans obligatori, se sol·liciti la reincorporació al lloc de treball.

A gaudir a partir de la data del naixement, de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, o de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció.

Durada
Absència del lloc de treball un màxim de 2 hores diàries amb la percepció de retribucions íntegres i també a la reducció de jornada fins a un màxim de 2 hores amb disminució proporcional de les retribucions.

Durada
1 hora diària d’absència del lloc de treball a l’inici o al final de la jornada. Aquesta hora es pot dividir en dues fraccions de 30 minuts a l’inici i al final de la jornada.

Aquest permís es configura com un dret individual i intransferible de cada persona progenitora, adoptant, guardadora o acollidora.

El permís s’incrementarà proporcionalment en els supòsits de part, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiple.

A petició de l’interessat/a, les hores del permís es poden compactar en jornades senceres de treball i s’iniciarà un cop acabat el permís per naixement, adopció, guarda, acolliment o del progenitor diferent de la mare biològica.

En els casos de famílies monoparentals, les persones progenitores, adoptants, guardadores o acollidores úniques tindran dret a 2 hores diàries d’absència del seu lloc de treball, les quals podran dividir en fraccions d’una hora a l’inici i al final de la seva jornada. (1)

Durada
5 dies hàbils, per accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi de repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet o parents fins al primer grau per consanguinitat o afinitat, així com de qualsevol altra persona diferent de les anteriors que convisqui amb el funcionari o funcionària en el mateix domicili i que requereixi la cura efectiva d’aquella.

4 dies hàbils, per accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi de repòs domiciliari, d’un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat.

Cal entendre que el termini de 10 dies dins del qual es pot iniciar el gaudiment d’aquest permís es podrà iniciar en qualsevol moment mentre es mantingui el supósit de fet.(1)

S’entén per hospitalització: ingrés hospitalari, hospital de dia i hospitalització domiciliària.

En les intervencions quirúrgiques sense ingrés hospitalari que precisin repòs domiciliari s’haurà d’acreditar que el pacient requereix de repòs o atenció domiciliària.

En cas d’ingrés hospitalari no serà necessària la pernoctació per poder gaudir d’aquest permís.

Durada
Per mort del cònjuge, parella de fet o familiar:

  • Familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà de 3 dies hàbils si es produeix a la mateixa localitat on hi ha el centre de treball, ampliable a 5 dies si es produeix en una localitat diferent.
  • Familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà de 2 dies hàbils si es produeix a la mateixa localitat on hi ha el centre de treball, ampliable a 4 dies si es produeix en una localitat diferent.

Durada
El temps necessari d’absència del lloc de treball per assistir conjuntament a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport. Poden gaudir-lo les dues persones progenitores alhora.

Així mateix, tenen dret a 2 hores de flexibilitat horària diària per a poder conciliar els horaris dels centres on rep atenció.

Durada 
1 dia per trasllat dins la mateixa localitat i fins a 4 dies si comporta canvi de localitat.

1 dia fins a 15km o dins la mateixa localitat
2 dies de 16 a 50 km
3 dies de 51 a 150 km
4 dies superior a 150 km

Durada
El temps indispensable per complir un deure inexcusable de caràcter públic o personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral, sempre i quan no puguin efectuar-se fora de la jornada de treball.

Per deure inexcusable s’entén aquella obligació imposada per una norma, l’incompliment de la qual genera a la persona interessada una responsabilitat de tipus civil, penal o administrativa.

Durada 
1 dia per exàmens finals en centres oficials que imparteixi ensenyament reglat.
El temps indispensable per fer proves definitives d’avaluació i alliberadores de matèria.

Durada
Un mínim d’1 hora i un màxim de 7 hores d’absència del lloc de treball per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat i per a reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills.

S’equipara el cònjugue o parella de fet al familiar de primer grau. (1)

El temps d’absència s’ha de recuperar durant la mateixa setmana, tenint en compte les necessitats del servei.

Durada
Fins a 30 minuts per començar la part de permanència obligatòria de l’horari. És podrà dispossar d’un flexibilitat horària addicional de fins a 30 minuts per començar la part de permanència obligatòria de l’horari. (1)

Per al personal amb fills menors de 12 anys o que tingui al seu càrrec un familiar, fins al primer grau de consanguinitat o afinitat, amb discapacitat legalment reconeguda. S’amplia també al personal amb fills i filles de 12 a 14 anys. (2)

El temps deixat de treballar s’ha de recuperar setmanalment. L’establert en aquest apartat, s’entén sens perjudici de la flexibilitat horària establerta en l’article 17 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de conciliació de la vida personal,familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

Durada
Les faltes d’assistència de les funcionàries víctimes de violència de gènere, totals o parcials, tenen la consideració de justificades pel temps i en les condicions en què ho determinin així els serveis socials d’atenció o de salut segons que correspongui.

Així mateix, les funcionàries víctimes de violència sobre la dona, per fer efectiva la seva protecció o el seu dret d’assistència social integral, tenen dret a la reducció de la jornada amb disminució proporcional de la retribució, o la reordenació del temps de treball, a través de l’adaptació de l’horari, de l’aplicació de l’horari flexible o d’altres formes d’ordenació del temps de treball que siguin aplicables, en els termes que per a aquests supòsits estableixi l’Administració pública competent a cada cas.

En aquest últim supòsit, mantindrà les seves retribucions íntegres quan redueixi un terç o menys la seva jornada.

Durada
Un màxim de 8 hores mensuals. En el cas dels col·lectius de torns de treball, la flexibilitat horària serà de la durada del torn de treball.

La comunicació de la disposició d’aquesta flexibilitat s’haurà de realitzar al més aviat possible al/ a la cap de la unitat on prestin serveis.

Aquestes hores s’hauran de recuperar en el termini de 4 mesos posteriors i és farà en fraccions mínimes de 30 minuts i en condicions d’homogeneïtat, sense perjudici de l’acord entre la persona treballadora i l’Administració.

Les absències que es produeixin per aquest motiu s’hauran de justificar mitjançant una declaració responsable que es tramitarà de manera telemàtica.

Durada
Un mínim de 10 dies i màxim de 3 mesos, prorrogable, excepcionalment, fins a 3 mesos més. Aquest permís és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment del permís.

Permís no retribuït per a la cura de fill/a o menor en acolliment per temps superior a un any, fins al moment en què el menor compleixi vuit anys.

Durada
No superior a 8 setmanes, contínues o discontínues, podrà gaudir-se a temps complet, o en règim de jornada a temps parcial, quan les necessitats del servei ho permetin.

Aquest nou permís es configura com un dret individual de les persones progenitores, adoptants o acollidores, sense que pugui transferir-se el seu exercici a l’altre progenitor, adoptant o acollidor.

La persona progenitora, adoptant o acollidora haurà de sol·licitar el permís amb una antelació mínima de 15 dies al seu gaudiment i s’haurà de realitzar per setmanes completes.

Durada
15 hores laborables en un mateix any natural o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda o parcial.
Són hores retribuïdes i no recuperables, sense incapacitat temporal.

S’han de justificar sense necessitat de comunicat de baixa, mitjançant la comunicació prèvia al/la superior jeràrquic/a, juntament amb una declaració responsable i s’haurà de presentar de forma immediata una vegada finalitzada l’absència.

En cas d’absència per motiu de realització de proves mèdiques invasives consistents en la colonoscòpia, endoscòpia, gastroscòpia i cateterismes, aquesta absència es considerarà justificada pel total de la jornada laboral diària.

Durada
6 dies per cada any complet de servei, o la part proporcional que correspongui quan el temps realment treballat sigui inferior a l’any, o en els casos de reducció de jornada. Aquest permís es gaudirà per un total de 50 hores anuals en jornada ordinària o, si s’escau, la part proporcional corresponent per aquest concepte. La durada mínima del gaudiment és de trenta minuts i es pot
acumular a les vacances.

Es gaudeix per hores, amb una durada mínima de 30 minut, es pot acumular a les vacances i està subordinat a les necessitats del servei i en tots els casos cal garantir que la mateixa unitat orgànica on es presten els serveis assumeix sense danys per a terceres persones o per a l’organització les tasques del funcionari al qual concedeix el permís.

El període de gaudiment del permís és de l’1 de gener de l’any en curs al 15 de gener de l’any següent (amb possibilitat de pròrroga fins al 31 de gener, si no s’ha gaudit del permís per necessitats del servei).

En el moment del compliment del sisé trienni, es tindrà dret a 2 dies addicionals d’assumptes personals que s’incrementaran en 1 dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè.

Cada dia addicional equival a 7 hores i 30 minuts en horari ordinari o la part proporcional corresponent per aquest concepte.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta utilitzar-les. Més informació

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca