Permisos_

Per matrimoni

Té una durada de 15 dies naturals consecutius. Es pot gaudir dins el termini d’un any a comptar de la data del casament, de l’inici de la convivència o del registre o constitució formalitzada per document públic de parella de fet.

Art. 9 de la Llei 8/2006, de mesures de conciliació
* modificat pel Reial Decret-Llei 5/2023, de 28 de juny i en vigor a partir del dia 30 de juny de 2023

Per matrimoni d’un familiar

Té una durada 1 dia d’absència del lloc de treball per matrimoni d’un familiar fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat. Ampliable a 2 dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya.

Art. 10 de la Llei 8/2006, de mesures de conciliació

Per naixement i cura de menor

Té una durada de 16 setmanes, de les quals les 6 primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori i ininterrompudes per a la mare i el pare (o bé l’altre progenitor, en cas de parelles del mateix sexe). Les 10 setmanes restants es gaudiran, a voluntat dels progenitors, en períodes setmanals dintre de l’any següent al part.

Aquest permís es ampliable a 2 setmanes més, una per a cadascun dels progenitors, en el supòsit de discapacitat del fill o la filla, i per cada fill o filla a partir del segon.

Es pot gaudir a temps parcial, d’una manera ininterrompuda. El permís per maternitat a temps parcial és incompatible amb els permisos per lactància o per fills prematurs i amb la reducció de jornada per guarda legal.

Art. 11 de la Llei 8/2006, de mesures de conciliació
Art. 49a i 49b del RDLl 5/2015, de 30 d’octubre, de l’EBEB
RDL 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació.

Per adopció o acolliment

Té una durada de 16 setmanes, de les quals les 6 primeres setmanes s’han de gaudir a jornada completa de manera obligatòria i ininterrompuda immediatament després de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o la decisió administrativa d’adopció o d’acolliment. Les 10 setmanes restants es gaudiran, a voluntat dels progenitors, en períodes setmanals dintre de l’any següent a l’adopció o acolliment

Aquest permís es ampliable a 2 setmanes més, en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit i per cada fill o filla, a partir del segon, en els supòsits d’adopció o acolliment múltiple, una per a cadascun dels progenitors.

El còmput del termini es compta a elecció del progenitor, a partir de la decisió administrativa d’adopció o acolliment o a partir de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció

Art. 12 de la Llei 8/2006, de mesures de conciliació
Art. 49b del RDLl 5/2015, de 30 d’octubre, de l’EBEB
RDL 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació.

Per lactància

És d’1 hora diària d’absència del lloc de treball, la qual es pot dividir en dues fraccions de 30 minuts a l’inici i al final de la jornada. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple el permís és de 2 hores diàries, les quals es poden dividir en dues fraccions d’una hora.
S’inicia un cop acabat el permís per maternitat i té una durada màxima de 20 setmanes.
A petició de l’interessat o interessada, les hores del permís es poden compactar en jornades senceres de treball o per setmanes tenint en compte les necessitats del servei.

Art. 14 de la Llei 8/2006, de mesures de conciliació

Per a atendre fills prematurs o hospitalitzats

En aquest cas s’atorga un permís equivalent al temps d’hospitalització fins a un màxim de 13 setmanes. S’inicia a partir de la finalització del permís per maternitat o de la 16a setmana posterior al part, l’adopció o l’acolliment.
És té dret a l’absència del lloc de treball un màxim de 2 hores diàries i a la reducció de jornada fins a un màxim de 2 hores, amb disminució proporcional de les retribucions.

Art. 14 de la Llei 8/2006, de mesures de conciliació i Art. 48g i 49a del RDLl 5/2015, de 30 d’octubre, de l’EBEB

Permís parental per cura de fill, filla o menor acollit per temps superior a un any [*]

Permís per a la cura de fill, filla o menor acollit per temps superior a un any, fins al moment en què el menor compleixi 8 anys, amb una durada no superior a 8 setmanes, contínues o discontínues, podrà gaudir-se a temps complet, o en règim de jornada a temps parcial, quan les necessitats del servei ho permetin.

Aquest permís durant l’any 2023 no serà retribuït per divergències en la seva aplicació entre diferents comunitats autònomes. Per aquest motiu, i a nivell estatal, s’ha acordat una moratòria i el permís serà retribuït a partir del gener de 2024.

Aquest permís es un dret individual de les persones progenitores, adoptants o acollidores sense que pugui transferir-se el seu exercici a l’altre progenitor, adoptant o acollidor.

Es comunicaran les dates de gaudiment del permís (data d’inici i fi, o període de gaudiment) amb una antelació de 15 dies i s’haurà de realitzar per setmanes completes.

Art. 49g del RDLl 5/2015, de 30 d’octubre, de l’EBEB, incorporat pel Reial Decret-Llei 5/2023, de 28 de juny i en vigor a partir del dia 30 de juny de 2023 [*]

Per a atendre fills discapacitats

Els progenitors tenen dret conjuntament a l’absència del lloc de treball durant el temps necessari per a poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport. Així mateix, tenen dret a 2 hores de flexibilitat horària diària per a poder conciliar els horaris dels centres on rep atenció.

Art. 17 de la Llei 8/2006, de mesures de conciliació

Prenatal

Les dones embarassades tenen dret a absentar-se del lloc treball per a assistir a exàmens prenatals i a tècniques de preparació per al part, durant el temps necessari per a dur-les a terme, amb la justificació prèvia de la necessitat de fer-ho dins la jornada de treball. Les parelles que opten per l’adopció o l’acolliment tenen dret a absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits, durant el temps necessari, amb la justificació prèvia que s’han de fer dins la jornada de treball.

Art. 18 de la Llei 8/2006, de mesures de conciliació

Per mort, accident o malaltia greu d’un familiar

Per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi de repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet o parents fins al primer grau per consanguinitat o afinitat, així com de qualsevol altra persona diferent de les anteriors que convisqui amb el funcionari o funcionària en el mateix domicili i que requereixi la cura efectiva d’aquella, 5 dies hàbils.

Per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi de repòs domiciliari, d’un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà de 4 dies hàbils.

Per mort del cònjuge, parella de fet o familiar:

  • Familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà de 3 dies hàbils si es produeix a la mateixa localitat on hi ha el centre de treball, ampliable a 5 dies si es produeix en una localitat diferent.
  • Familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà de 2 dies hàbils si es produeix a la mateixa localitat on hi ha el centre de treball, ampliable a 4 dies si es produeix en una localitat diferent.

Art. 19 de la Llei 8/2006, de mesures de conciliació i Art. 48a del RDLl 5/2015, de 30 d’octubre, de l’EBEB
* modificat pel Reial Decret-Llei 5/2023, de 28 de juny i en vigor a partir del dia 30 de juny de 2023

Hospitalització: ingrés hospitalari, hospital de dia, hospitalització domiciliària i les intervencions quirúrgiques sense ingrés hospitalari que precisin repòs domiciliari (sempre que s’acrediti que el pacient requereix de repòs o atenció domiciliària). En cas d’ingrés hospitalari no serà necessària la pernoctació per poder gaudir d’aquest permís.

Els dies es podran gaudir de manera consecutiva o discontinua dins dels 10 dies següents al fet.

Sense retribució per a atendre un familiar fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat

Per un període mínim de 10 dies i màxim de 3 mesos, prorrogable, excepcionalment, fins a 3 mesos més. Aquest permís és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment del permís.

Art. 20 de la Llei 8/2006, de mesures de conciliació

Per situacions de violència de gènere

És té dret a absentar-se del lloc de treball el temps necessari que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents. Així mateix, tenen dret a les hores de flexibilitat horària que, d’acord amb cada situació concreta, siguin necessàries per a llur protecció o assistència social.

Art. 21 de la Llei 8/2006, de mesures de conciliació

Flexibilitat horària recuperable

Permisos d’absència del lloc de treball d’un mínim d’1 hora i un màxim de 7h per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat i per a reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills. El temps d’absència s’ha de recuperar durant la mateixa setmana, tenint en compte les necessitats del servei.

Art. 22 de la Llei 8/2006, de mesures de conciliació

Deure inexcusable de caràcter públic o personal

El temps indispensable per a dur a terme gestions en organismes públics o privats que no sigui possible fer fora de l’horari laboral.

Art. 96 del Decret legislatiu 1/1997

Trasllat de domicili

Té una durada 1 dia per trasllat dins la mateixa localitat i fins a 4 dies si comporta canvi de localitat.

1 dia fins a 15km (o dins la mateixa localitat)

2 dies de 16 a 50 km

3 dies de 51 a 150 km

4 dies superior a 150 km

Art. 96.1b del Decret legislatiu 1/1997

Per assistència a exàmens finals i proves definitives d’aptitud

Té una durada 1 dia per exàmens finals en centres oficials i el temps indispensable per fer proves definitives d’avaluació i alliberadores de matèria.

Art. 48d del RDLl 5/2015, de 30 d’octubre, de l’EBEBAquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta utilitzar-les. Més informació

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca