Visita Salut Laboral

Departament de Justícia
Centre Penitenciari Quatre Camins
Sr. Domingo Estepa Camacho
08430 La Roca del Vallès Barcelona

Senyor,

Com a delegat de prevenció i membre del Comitè de Seguretat i Salut Laboral dels centres penitenciaris del departament de Justícia, amb les facultats que m’atorga l’article 36 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, us n’informo que el passat dia 27 d’abril vaig fer una visita al Centre Penitenciari de Quatre Camins detectant les problemàtiques que li detallo a continuació:

Porta Principal

Les finestres que donen a l’exterior, no disposen de cortines per tal d’evitar els enlluernaments produïts per la irradiació solar.
Diu el Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. Annex IV. Il·luminació dels llocs de treball.

4a) La distribució dels nivells d’il·luminació ha de ser el més uniforme possible.

 • S’ha de procurar mantenir uns nivells i uns contrastos de luminància adequats a les exigències visuals de la feina, evitant variacions sobtades de luminància dins de la zona d’operació o entre aquesta i els seus voltants.
 • S’ha d’evitar, igualment, els enlluernaments indirectes produïts per la llum solar o per fonts de llum artificial d’alta luminància. En cap cas aquestes fonts s’han de col·locar sense protecció en el camp visual del treballador.

Des d’aquest accés es controla tot el personal i vehicles que accedeixen al centre. Hi ha desconfort tèrmic (fred a l’hivern i calor a l’estiu) així com males olors (camió d’escombraries i els fums dels vehicles). La porta que dona a vehicles, està sempre oberta per evitar ensopegaments, ja que l’espai es molt estret.

Segons el RD 486/97 Annex III, Condicions ambientals dels llocs de treball. En els seus apartats 1. L’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per a la seguretat i salut dels treballadors. 2. Igualment, i tant com sigui possible, les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir una font d’incomoditat o molèstia pels treballadors. Amb aquesta finalitat, s’han d’evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d’aire molestos, les olors desagradables…

Caldria fer una resclosa a la part de vehicles per tal d’evitar tant les temperatures extremes com les olors.

Oficina de Gestió Penitenciària

Despatx cap UGP
El sostre té plaques trencades i no està en bones condicions.
No disposa de cortines a les finestres per tal d’evitar enlluernaments.

Espai diàfan UGP
A raó d’una remodelació, es va eliminar una paret de separació entre les dues oficines, hi ha una part (50%) de l’oficina que no disposa de climatització, ni hivern ni estiu. La qual cosa, genera molt disconfort tèrmic, donat que per a que els arribi la calor a una part (50%) de l’oficina, l’altre part ha de passar calor, i el mateix a l’estiu, per a que uns notin l’aire condicionat, els altres han d’estar congelant-se.

Ens diu la normativa RD 486/97. Annex III Condicions ambientals dels llocs de treball.

 1. L’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per a la seguretat i salut dels treballadors.
 2. Igualment, i tant com sigui possible, les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir una font d’incomoditat o molèstia pels treballadors. Amb aquesta finalitat s’han d’evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d’aire molestos, les olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de les finestres, llums o envans de vidre.
 3. En els locals de treball tancats s’han de complir en particular, les condicions següents:
  • La temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars ha d’estar compresa entre 17 i 27 oC …
  • La humitat relativa ha d’estar compresa entre el 30 i el 70% …

WC Dones UGP

El WC de dones s’embossa gairebé cada setmana. S’ha de dir que tot i tenir molta cura a l’hora d’utilitzar-los, fins i tot es fa recollida dels canuts de cartó del paper per a reciclatge.
Quan es fa aquest embús, a part de les molèsties i males olors, es filtren les aigües residuals cap a la planta de sota que està Comunicacions.
Tot i haver-hi dos WC només es posa un recipient especial fora de l’excusat, amb la manca de privacitat i higiene que implica.

RD 486/97.

Annex III. Condicions ambientals dels llocs de treball.

 1. L’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per a la seguretat i salut dels treballadors.
 2. Igualment, i tant com sigui possible, les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir una font d’incomoditat o molèstia pels treballadors. Amb aquesta finalitat, s’han d’evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d’aires molestos, les olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a traves de les finestres, llums o envans de vidre.

Annex V. Serveis higiènics i llocs de descans.
7) Els excusats han de disposar de descàrrega automàtica d’aigua i paper higiènic. Als excusats que han de ser utilitzats per dones hi ha d’haver recipients especials i tancats.

Arxiu 2 Planta

Arxiu sota teulada. Zona de compactes.Hi ha una taula on es fan les consultes d’arxiu. Caldria fer una petita elevació de la mateixa (+ o – 20 cm) per tal de facilitar una postura més ergonòmica quan es treballa de peus, ja que a l’estar movent diferents expedients i arxivadors no pots seure, cosa que facilitaria quan es fan aquest tipus de feines.

Arxiu damunt vestuaris

Hi ha una escala per poder accedir als arxivadors dels prestatges més alts, però no es pot fer servir tant pel pes (és de ferro), com per la forma, no té plataforma per deixar els arxivadors que deixes o agafes i el més important, la manca d’homologació.
No hi ha cap mena de climatització ni renovació d’aire.
En aquest arxiu no hi ha ordinador per a poder fer consultes que sorgeixen un cop s’han desplaçat fins allí, no es pot fer el registre “in situ” de noves arxivacions.
Tenir un punt informàtic i un ordinador en aquest arxiu facilitaria molt la feina.
A l’exterior de l’arxiu hi ha una mànega, però no hi ha cap extintor, que en cas d’un petit connat d’incendi seria molt útil.
Els arxius estan diversificats en quatre espais molt distanciats, la unificació d’un sol arxiu únic agilitzaria les tasques de la UGP.

Vestuaris

Vestuari Homes
A la part del fons del vestuari falten 6 plaques del sostre.
Els excusats fan molt mala olor. Els desaigües del terra estan sense la tapa, a banda de les olors, es fàcil ensopegar-se.
De 13 dutxes hi ha 6 que estan inutilitzades. De la resta de dutxes que queden la majoria tenen els difusors d’aigua trencats o no en tenen.
La canal d’aigua de les dutxes no té la reixa de protecció, incrementant el risc d’ensopegar.
A l’ampliació del vestuari falten dues plaques al sostre.
No hi ha ventilació. Les finestretes existents són insuficients per garantir la renovació d’aire.
La majoria de taquilles no tenen la capacitat suficient per guardar la roba de treball i de carrer per separat.

Vestuari petit Dones
De 5 dutxes 2 no funcionen.
De 3 WC 1 no funciona.
Tot l’enreixat del desaigüe de les dutxes està fora del lloc, amb el consegüent risc d’ensopegar. Hi ha problemes d’evacuació d’aigua i per això estan aixecades.

Vestuari gran Dones
Tant el vestuari com els WC no disposen de ventilació. A la zona de WC i dutxes hi ha finestres, però no es poden obrir, ja que donen a edificis des d’on poden observar els interns.
Altre cop més, hi ha 2 WC i tan sols un recipient especial tancat, fora de l’excusat.
Les dutxes no disposen de cap prestatge per a poder deixar el sabó.
Hi ha molt poc espai al vestidor, es complicat canviar-se a la part del vestuari que dona a les dutxes i WC, ja que no queda passadís i és molt molest. També les olors per la manca de ventilació.

En referència als vestuaris el RD 486/97. Annex V.

2. Vestuaris, dutxes i comunes.

2) Els vestuaris han de tenir seients i armaris o taquilles individuals amb clau, que hauran de tenir prou capacitat per guardar la roba i el calçat.

4) Els llocs de treball han de disposar, en la seva proximitat i en la dels vestuaris, de locals, de neteja, lavabos amb aigua corrent, calenta si cal, sabó i tovalloles individuals o altres sistemes per eixugar-se amb garanties higièniques. Han de disposar a més de dutxes d’aigua corrent, calenta i freda, quan es facin habitualment treballs bruts, contaminants o que generin una suor elevada. En aquests casos, s’ha de subministrar als treballadors els mitjans especials de neteja que calguin.

 • Els excusats han de disposar de descàrrega automàtica d’aigua i paper higiènic. Als excusats que han de ser utilitzats per dones hi ha d’haver recipients especials tancats. Les cabines han d’estar proveïdes d’una porta amb tancament interior i d’un penja-robes.
 • Les dimensions dels vestuaris, dels locals de neteja i també de les respectives dotacions de seients, armaris i taquilles, penja-robes, lavabos, dutxes i inodors han de permetre la utilització d’aquests equips i instal·lacions sense dificultats o molèsties, tenint en compte en cada cas el nombre de treballadors que hagin de fer-los simultàniament.
 • Els vestuaris, locals de neteja i excusats han d’estar separats per a homes i per a dones, o s’ha de proveir una utilització per separat. No s’han de fer servir per a altres usos que no siguin per a aquells als quals estan destinats.

Oficina de personal

A la paret exterior de la porta d’entrada hi ha tres desaigües que provenen de la teulada i desemboquen tot just al ras del terra on hi ha una mena de jardins on es queda l’aigua estancada, comportant males olors i proliferació de mosquits i d’altres espècies, a part de les humitats que traspassen la paret i surten a l’oficina.
Els dies que plou no es pot fer servir el WC, doncs els residus suren cap a l’exterior de la tassa de WC.
A la zona del WC hi ha una dutxa que s’està fent servir com arxivador. La farmaciola està a terra en lloc de penjada a la paret.
Com és habitual al Centre, només hi ha un recipient especial tancat pels dos WC.
Cablejats dels equips informàtics desordenats penjant de les taules a terra. Desconfort de temperatura a l’hivern. La porta dona directa a l’exterior i es continua l’entrada de personal per fer gestions. La qual cosa impedeix que pugui haver-hi una temperatura confortable.

L’oficina és petita i no es compleix amb el RD 486/97. Annex I.

1r. Les dimensions dels locals han de permetre que els treballadors facin la seva feina sense riscos per a la seva seguretat i salut i en condicions ergonòmiques acceptables. Llurs dimensions mínimes han de ser les següents:

 • 2 metres quadrats de superfície lliure per treballador.
 • 10 metres cúbics, no ocupats, per treballador. d)

Quant a les olors i humitats, no compleix amb el RD 486/97. Annex III Condicions ambientals dels llocs de treball.

 1. L’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per a la seguretat i salut dels treballadors.
 • Igualment, i tant com sigui possible, les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir una font d’incomoditat o molèstia pels treballadors. Amb aquesta finalitat, s’han d’evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d’aire molestos, les olors desagradables, …

A l’oficina hi ha 8 reposapeus de fusta, cap d’ells ajustable. RD 488/1997. Annex I. Disposicions mínimes.

 • Es posarà un reposapeus a disposició de qui ho desitgi.

La guia tècnica de pantalles de visualització de L’Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo estableix els criteris dels reposapeus:

 • Inclinació ajustable entre 0o i 15o sobre el plànol horitzontal.
 • Dimensions mínimes de 45cm d’ample per 35cm de fondària.
 • Tenir superfícies antilliscants, tant a la zona superior pels peus com els punts de recolzament pel terra.

DERT

Cabina de control
La taula de control té tot el cablejat per sota, sense cap tipus de protecció i tocant el terra. S’hauria de protegir per tal d’evitar el risc d’enrampament.
Els extintors estan al terra, sense penjar ni senyalitzar. El dia de la visita hi havia 6 extintors al terra.

Equips d’intervenció
Els equips d’intervenció tenen les gomes que el subjecten al cos de la persona que els utilitza deteriorades, estan donades i no exerceixen la seva funció, que és protegir el cos, a l’estar tan deteriorades les gomes, s’escapen les subjeccions amb el risc que quedi la zona a protegir totalment vulnerable.
Els equips no es renoven quan cal, i tampoc hi ha talles per a tothom. S’hauria de fer una actuació molt urgent per tal d’evitar danys no desitjats com a conseqüència d’utilitzar equips de protecció deteriorats.
Els nous escuts no disposen del faldó per protegir les cames.

Entrada al departament
Entre cancells trobem un extintor recolzat al terra. No hi ha estri per penjar.

Els equips d’intervenció en cas d’incendi, tant de rescat com d’escapament, són justos hi ha dues unitats de cada. Ja s’han donat casos on s’ha hagut de fer més d’una intervenció i tenir molts problemes per falta d’equips.

Llums a tot el departament
El dia de la visita, al voltant del 50% de les llums del departament no funcionaven, trobant-nos en un departament especial amb espais pràcticament sense llum.

RD 486/97. Annex IV. Il·luminació als llocs de treball.

 1. La il·luminació de cada zona o part d’un lloc de treball ha d’adaptar-se a les característiques de l’activitat que s’hi faci, tenint en compte:
  • Els riscos per a la seguretat i salut dels treballadors depenents de les condicions de visibilitat.
  • Les exigències visuals de les tasques que s’hi fan.
 2. La il·luminació dels llocs de treball ha de complir, a més, pel que fa a la seva distribució i a altres característiques, les condicions següents:
  • La distribució dels nivells d’il·luminació ha de ser el més uniforme possible.
  • S’ha de procurar mantenir uns nivells i uns contrastos de luminància adequats a les exigències visuals de la feina, evitant variacions sobtades de luminància dins de la zona d’operació i entre aquesta i els  seus voltants.
 3. Els llocs de treball, o una part d’ells, en què una fallada de l’enllumenat normal suposi un risc per a la seguretat dels treballadors han de disposar d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.

Terra de les Ales residencials del departament

Ala C  planta baixa.  El terra està aixecat parcialment en un 30% de la superfície. Risc d’ensopegament. Hi ha motors de les portes que perden oli i aquest cau a terra, per exemple la porta de la C-2 tenia un petit toll d’oli, amb el risc de relliscada que suposa.

Ala D planta baixa. Hi ha llocs on hi ha la caixa metàl·lica de l’intèrfon, sense que hi hagi l’aparell al seu interior, quedant els cablejats a la vista. Durant la visita vaig trobar-me amb més de 4 llocs amb aquest problema.
El terra està aixecat parcialment en un 50% de la superfície. Risc d’ensopegament.
Hi ha portes que el motor perd oli i resten les taques al terra, amb el conseqüent risc de caiguda per relliscada.

Ala B planta baixa. El terra esta aixecat parcialment en un 40% de la superfície. Risc d’ensopegament.

Ala C primer pis. Fuites d’oli a la majoria de portes de cel·les. RD486/97. Annex II. Ordre, neteja i manteniment.

2. Els llocs de treball, inclosos els locals de servei, i llurs respectius equips i instal·lacions, s’han de netejar periòdicament i sempre que calgui per mantenir-los en tot moment en condicions higièniques adequades. Amb aquesta finalitat, les característiques dels terres, sostres i parets han de ser d’una naturalesa tal que en permetin la neteja i el manteniment.
S’hi ha d’eliminar ràpidament les restes, les taques de greix, els residus…

Vis-Vis

C-11 despatx
No disposa de climatització. Hi ha un aparell d’aire condicionat a la paret que no funciona, a més, esta molt deteriorat i no està correctament subjectat. S’hauria de substituir per un de nou que fes les funcions.
No disposa de renovació d’aire.
El WC que hi ha tampoc té cap mena de ventilació.
Les làmpades de fluorescents no disposen de pantalla protectora.

RD 486/97. Annex III Condicions ambientals dels llocs de treball.

 1. L’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per a la seguretat i salut dels treballadors.
 2. Igualment, i tant com sigui possible, les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir una font d’incomoditat o molèstia pels treballadors. Amb aquesta finalitat s’han d’evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d’aire molestos, les olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de les finestres, llums o envans de vidre.
 3. En els locals de treball tancats s’han de complir en particular, les condicions següents:
  • La temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars ha d’estar compresa entre 17 i 27 oC …
  • La humitat relativa ha d’estar compresa entre el 30 i el 70% …
 4. Sense perjudici del que es disposa amb relació a la ventilació de determinats locals en el reial decret 1618/1980, de 4 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària, la renovació mínima de l’aire dels locals de treball ha de ser de 30 metres cúbics d’aire net per hora i per treballador, …

C-10 despatx
El mateix que l’anterior, no té cap mena de climatització ni de renovació d’aire.

Mòdul 8

La part exterior inferior de l’edifici del mòdul 8 està plena d’òxid. El sistema d’alarma d’incendis del mòdul no funciona.

Despatx de funcionaris
No disposa de renovació d’aire. Tampoc disposa de cortines per tal d’esmorteir la radiació solar.
Hi ha un registre a terra, que com que no és hermètic, sovint hi ha males olors.

Sala de dia
Hi ha una galleda al damunt d’una cadira de la sala, per recollir el degoteig d’aigua des del sostre.

Pati
La canal de recollida d’aigües de pluja, està tan rovellada que s’ha trencat, hi ha un tros d’uns 2 metres que queda tot just davant la porta d’entrada/sortida al pati. Caldria senyalitzar i evitar el pas de les persones per si de cas hi hagués un despreniment.
Al costat, a un parell de metres d’aquesta esquerda a la canal, hi ha una altra esquerda de les mateixes dimensions, caldria actuar de la mateixa manera fins a la seva reparació.
Els WC del pati també tenen tots els baixos oxidats. Hi ha alguns WC inutilitzats, per les males condicions en què es troben per manca de manteniment.

Cuina

El personal que realitza servei a cuina no disposa en la seva totalitat de calçat amb soles antilliscant.

Vestuari
No funciona l’aigua calenta sanitària, l’aixeta està trencada. No hi ha renovació d’aire.

Despatx de funcionaris
No hi ha renovació d’aire. No hi ha climatització.

RD 486/97. Annex III Condicions ambientals dels llocs de treball.

 • L’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per a la seguretat i salut dels treballadors.
 • Igualment, i tant com sigui possible, les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir una font d’incomoditat o molèstia pels treballadors. Amb aquesta finalitat s’han d’evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d’aire molestos, les olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de les finestres, llums o envans de vidre.
 • En els locals de treball tancats s’han de complir en particular, les condicions següents:
 • La temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars ha d’estar compresa entre 17 i 27 oC …
 • La humitat relativa ha d’estar compresa entre el 30 i el 70% …
 • Sense perjudici del que es disposa amb relació a la ventilació de determinats locals en el reial decret 1618/1980, de 4 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària, la renovació mínima de l’aire dels locals de treball ha de ser de 30 metres cúbics d’aire net per hora i per treballador, …

Tractament

WC Dones i Homes
Els WC que hi ha tenen escales per accedir. No es disposa al voltant de cap WC adaptat. Les persones amb mobilitat reduïda poden tenir problemes per fer-ne ús. Caldria buscar un espai proper on habilitar un WC per personal amb mobilitat reduïda.

Àrea de descans

WC de Dones
Hi ha dos WC i un sol recipient especial tancat fora dels excusats. Sala de descans
No queda aïllada del menjador, ja que només hi ha un petit envà que no arriba al sostre i que fa de separador. Caldria aïllar-lo per poder garantir el descans. RD 486/97. Annex V. Serveis higiènics i llocs de descans.

3. Llocs de descans.

 • 1r. Quan la seguretat o la salut dels treballadors ho exigeixin, en particular a causa del tipus d’activitat o del nombre de treballadors, aquests han de disposar d’un local de descans de fàcil accés.
 • 4t. Les treballadores embarassades i les mares lactants han de tenir la possibilitat de descansar estirades en condicions adequades.

Accés central (Pirulo)
Per accedir hi ha una escala de cargol, que el dia de la visita tenia dos graons sense les bandes antilliscants. Aquesta escala també comunica amb ajudantia, per accedir a ajudantia s’hauria d’utilitzar l’altre escala que hi ha que dona accés a ajudantia i que no és de cargol.

RD 486/97. Annex I. Condicions generals de seguretat als llocs de treball.

 • 5. Els esglaons d’una escala han de tenir les mateixes dimensions. Queden prohibides les escales de cargol, excepte les que siguin de servei.

Hi ha molta càrrega de treball. És molt necessari fer l’estudi adient de càrrega de treball d’aquest lloc, així com tenir en compte el disseny i disposició de tot el necessari per a poder operar correctament, ja que s’evidencia una manca d’ergonomia que afegint la càrrega de treball, provoca malestar a les persones que ocupen aquest lloc.

Per exemple, hi ha una pantalla de 14 polsades que està dividida en 16 pantalles.

3r Accés

Caldria millorar l’ergonomia. Els monitors de control resten molt apartats de la vista del funcionari/ària. Hi ha una tarima al terra.

RD 486/97. Annex I. Condicions generals de seguretat als llocs de treball.

 • Espais de treball i zones perilloses.
  4t. Les zones dels llocs de treball en què hi hagi risc de caiguda, de caiguda d’objectes o de contacte o exposició a elements agressius, s’han de senyalitzar clarament.
 • Sòls, obertures i desnivells, i baranes
  2n. Les obertures o desnivells que suposin un risc de caiguda de persones es protegiran mitjançant baranes o altres sistemes de protecció de seguretat equivalent,…

MSOB

Despatx funcionaris
Hi ha un registre al terra, que al no ser hermètic, sovint hi ha males olors. Hi ha cablejats per terra sense endreçar.
En cas d’incendi, només disposen d’equips d’escapament, que no són aptes per anar a rescatar.
El despatx disposa de pocs espais per a poder endreçar tots els estris que es necessiten pel normal funcionament del mòdul.
Les cadires que hi ha estan molt malmeses.

Sales d’entrevistes
Les sales d’entrevistes estan a la zona de l’àrea de descans, per tant, quan es fan les entrevistes des de la sala s’escolten les converses per poc aïllament que hi ha entre una zona i altra.
Caldria millorar l’aïllament de l’àrea de descans.

Escales mòdul
Les escales del mòdul estan malmeses en els tres blocs. La manca de manteniment fa que hi hagi un deteriorament important.
Hi ha endolls/interruptors trencats amb el cablejat solt.

Dutxes
Les portes de les dutxes que donen a les escales estan totes trencades per sota a causa de les humitats.

Menjador
Hi ha un equip de climatització que no funciona.

Pati
Des del pati es poden observar moltes taques d’òxid al mòdul per la manca de manteniment.

Resclosa d’arquetes

Des d’aquesta reclosa s’observa com a mitat d’alçada del mòdul hi ha una tira metàl·lica tota oxidada a punt de caure.

Després de tot l’exposat, us demano, que tan aviat com pugueu, em feu saber les mesures d’aplicació per tal corregir les problemàtiques exposades, així com les dates d’execució d’aquestes. Restant a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.

Albert Anton Rius
Responsable de Salut Laboral d’UGT Presons

Barcelona, 29 d’abril de 2022

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta utilitzar-les. Més informació

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca